İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Stajların amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu ve kullanılan teknik ve yöntemleri tanımlamalarını sağlamaktır. 

1.2. Bu uygulama esasları üniversite staj yönergesi ile uyumlu olmak üzere Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan tüm zorunlu stajlardaki ortak esasları belirlemektedir. 

1.3. Bu uygulama esası işle belirlenen hususlar, eğer öğrenci transkriptinde gösterilmesi isteniyorsa gönüllü stajlar için de aynen uygulanacaktır.

1.4. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleri, bölümlerinin stajları ile ilgili sayı, süre, hangi dönem yapılacağı, staj yapılacak yerin asgari şartları gibi hususları ayrıca uygulama esasları belirleyerek duyuracaklardır. 

2. UYGULAMA ESASLARI

2.1. Herhangi bir akademik dönemde, staj yapma ön şartlarını sağlayan öğrencinin, derslerini bitirmiş olması veya diğer başka sebeplerle kayıtlı olduğu staj dersi dışında ders yoksa öğrenci stajını bu dönemde de gerçekleştirilebilir. 

2.2. Zorunlu staj için staj öncesinde, mutlaka Dekanlığın ilan ettiği şekilde, bölüm staj komisyonunun onayı alınmalıdır. Bu onay için başvuru işlemi, staj başlangıcından en az 10 işgünü önce gerçekleştirilmelidir.

2.3. Öğrencinin belirlenen staj dönemi içerisinde daha önce öngörülemeyen bir resmi tatil veya kurumun kendisinin ilan ettiği tatiller oluşması durumunda ve bu sürenin toplam staj süresinin % 10 ‘unu geçmemek kaydıyla, bu sürelerde öğrenci stajına resmi staj dönemini değiştirmeksizin, stajının sonuna günler ekleyerek gerçekleştirebilir. 

2.4. Stajların bitirilerek, bölüm staj dosyalarının, bölüm staj komisyonlarına gönderilebilmesi için izin verilen son tarih bölüm uygulama esasları ile belirlenir. 

2.5. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümler stajların öğrenci ders yükleri içinde gösterilebilmesi için ders planı içerisinde 5. ve 6. Yarıyılda, kredisiz olacak şekilde gösterilir. 

2.6. Öğrencilerin 3. yıl sonrası yaz dönemi stajlarını yapabilmeleri için Staj 1 ve Staj 2 derslerini almış olmaları gereklidir. Eğer bu derslerden herhangi biri veya ikisi de öğrenci tarafından alınmamışsa öğrenci o yaz döneminde staj yapma talebini ilgili bölüm staj komisyonuna iletir. Staj komisyonu öğrencinin bitirmiş olduğu ders yükü, başarı durumu, önerilen staj yeri uygunluğu vb. hususları değerlendirerek öğrencinin staj yapmasını uygun görür veya görmez. 

2.7. Ders planına eklenen dersler, öğrencilerin dönemlik toplam ders yükü hesaplamasında dikkate alınır.

2.8. Dikey geçiş ve yatay geçiş (Agno) veya Ek madde – 1)yolu ile fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, eğer daha evvel staj yaptılarsa, stajlarının sayılabilmesi için bölüm staj komisyonlarına başvuruda bulunabilirler. Staj Değerlendirme Komisyonu daha önce gerçekleştirilen stajların uygun olduğuna kanaat getirirlerse öğrenci staj yapmış sayılır ve staj dersleri de tamamlanmış kabul edilir. Eğer staj kabul edilir ancak süresi yetersiz olursa komisyon öğrenciden aynı kurum veya başka kurumda eksik süresini tamamlamasını ister. Daha önce yapılan stajlar için azami kabul süresi (5) yıldır. Öğrenci staj başvuru ön şartları sağlandıktan, (5)yıldan daha önce gerçekleştirilen stajlar için başvuru kabul edilmez

2.9. Erasmus vb. ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen yurtdışı staj hareketlilikleri dışında, yurtdışında yapılan stajlar kabul edilmez.

3. DİĞER HÜKÜMLER 

3.1. Bu staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Kurulu” tarafından onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.2. Staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj yönergesi ile uyumlu olmak kaydı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” onayı ile revize edilerek uygulanabilir.