Dekan'ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İslamî İlimler Fakültesi, temel dinî inanç ve değerleri merkeze alarak eğitim veren, araştırmalar yapan bir fakültedir. Kalıcı, evrensel dinî ilke ve değerlerin Kur’an ve Hadis gibi ana kaynaklara dayanarak incelenmesi ve yorumlanması bütün eğitim-öğretim sürecinde özellikle gözetilen bir husustur. Bu arada, farklı dinî inanç, öğreti ya da anlayışların anlaşılması ve yorumlanmasına da geniş yer verilir.

İslam’ın hem bir din, hem de bir kültür ve medeniyet olarak anlaşılıp yorumlanması İslami İlimler Fakültesi’nin kuruluşunda en başta gözetilen bir husus olmuştur. Hemen her düzeydeki derslerde din, kültür, tarih, sanat ve genel olarak medeniyetle ilgili konular büyük bir yer tutar. Bu bakımdan, eğitim-öğretim sürecinde kalıcı ve evrensel İslamî/dinî değerleri yaşadığımız tecrübeler üzerinden yeni bir ifadeye kavuşturmak Fakültemizin önemli ve öncelikli hedefleri arasında yer alır. Bütün bunlara ilave olarak, insanın anlam arayışı sürecinde karşılaştığı sorunları anlama, açıklama ve bu sorunlarla ilgili güvenilir insani çözüm önerileri üretme, bu önerileri uygun bir dil ve söylemle ortaya koyma çabalarına da büyük bir yer verilir.

Kısaca, İslamî İlimler Fakültesi’nin ortaya çıkışında asıl itici güç köklü bir din ve medeniyet idrakine yaslanan bakış açısı olmuştur. Dinî ve kültürel değerlerimizin gereği gibi anlaşılması, İslam medeniyetinin farklı dönem ve bölgelerdeki tezahürlerine kaynaklık eden inanç ilkeleri ve varlık tasavvurunun, yeni yorum ve yaklaşımlardan da yararlanarak, günümüz insanına hitap edecek bir dille yorumlanması bu Fakültenin eğitim-öğretim programının ana eksenini oluşturmaktadır.

Gelecek hep açık uçludur ve bu uçta tercihleriniz son derece önemlidir.

Aydınlık ve huzurlu bir eğitim ortamında buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Turan KOÇ

Dekan