Genel Bilgiler

İslami İlimler Fakültesi kalıcı ve evrensel dinî değerleri fert ve toplumun ihtiyaçlarını da gözeten bir çizgide anlama ve yorumlamayı ilke edinerek araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi ve ilim adamları yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiş bir fakültedir.

Kalıcı ve evrensel dinî/İslami ve kültürel değerleri yaşadığımız tecrübeler üzerinden yeni bir ifadeye kavuşturmak, insanın anlam arayışı sürecinde karşılaştığı problemleri anlama, açıklama ve güvenilir insanî çözümler üretme konusunda bu problemleri yakından gören bir dil ve söylem geliştirmek fakültemizin temel amaçları arasında yer alır. Fakültemiz insana, tabiata ve genel olarak varlığa olgu-değer ayrımını gözetmeyen bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır.

İslami İlimler Fakültesi’nde eğitim-öğretim, bir yıllık zorunlu Arapça hazırlık sınıfından sonra dört yıllık bir sürece yayılır. Arapça hazırlık sınıfında dersler, alanında uzman Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından verilir. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim süresinde de derslerin %30’u Arapça olarak işlenir. Ayrıca başarılı öğrencilerimizin “çift ana dal” ve “yan dal” programlarından yararlanma imkânları vardır.

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora programı açılmış bulunmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı ile Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda da yüksek lisans programı açılmış bulunmaktadır.

Fakültemizin önem ve öncelikle üstünde durduğu konulardan biri de öğrencilerimizin yeterli düzeyde İngilizce öğrenmelerini sağlamak, onları yabancı literatürü rahatlıkla takip edip yararlanabilecekleri bir düzeye getirmektir. Bunun gerçekleşmesi için de öğrencilere yurtiçi ve yurtdışından çeşitli imkânlar sağlanır.

İslami İlimler Fakültesinin ortaya çıkışında asıl itici güç köklü bir din ve medeniyet idrakine yaslanan bakış açısı olmuştur. Dinî ve kültürel değerlerimizin gereği gibi anlaşılması, İslam medeniyetinin çeşitli yer ve dönemlerdeki tezahürlerine kaynaklık eden inanç ilkeleri ve varlık tasavvurunun günümüz insanına hitap edecek bir dille yorumlanması bu Fakültenin eğitim-öğretim programının genel çerçevesini oluşturan hususlardır. İslam medeniyeti, İslam inanç esasları üzerinde yükselen bir medeniyettir. Bu medeniyetin varlık algısı, hakikat tasavvuru, estetik zevk ve kavrayışında varlık, bilgi ve değer telakkisi birbirinden ayrılmaz bir bütünlük sergiler. Bu gerçekten hareketle, varlık-bilgi-değer ayrılmazlığı İslami İlimler Fakültesinin genel eğitim-öğretim süreç ve etkinliklerinde özellikle gözetilen bir yaklaşım olacaktır.

Hedef; kalıcı, evrensel dinî ve kültürel değerlerimizi ve bu değerlerin yaslandığı hakikat  idrakini özümsemiş, bu değerleri başka kültür ve medeniyet dünyalarının benzeri değerlerini de görerek yorumlayan, bu konularda güvenilir bilgiler üreten gençler yetiştirmektir. Kısaca, öğrencilerimizin kimlikli, kişilikli, özgüven sahibi yetişmiş birer insan olarak hayata atılmalarını, akademik araştırmalara yönelmelerini sağlamaktır.

Söz konusu hususları Fakültemizin kuruluş sebebi ve amaçları doğrultusunda gerekli ve yeterli düzeyde anlamak, yorumlamak ve hayatla buluşturmak için eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri iki program üzerinden yürütülmektedir:

Bu programlar şöyledir:

  • İslami İlimler (%30 Arapça)
  • İslami İlimler (Arapça)

Bu ayırım ya da adlandırma İslam olgusunun ne olduğu, onun fikrî, felsefî ve kelamî yönünün boyutları, farklı zaman ve bölgelerdeki tezahür şekilleri göz önünde bulundurularak yapılmış bir ayırımdır.

Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde yer alan derslerde İslam’ın iman, ibadet ve ahlak alanında ortaya koyduğu ilke ve kurallar bütününün ne olduğu Kur’an ve Hadis’e atıfla doğru bir şekilde yorumlanmaya çalışılır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde İslam inanç ve ilkelerinin İslam tarihinin çeşitli dönem ve bölgelerindeki hayatla buluşma tarz ve şekilleri üzerinde durulur.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde ise İslam’ın ve genel olarak dinin ‘inanç,’ ‘düşünce’ ve ‘yaşantı’ boyutlarının ne olduğu, bu boyutların fert ve topumu ilgilendiren yönleriyle hayata nasıl yansıdığı ve nasıl anlaşılması gerektiği hususları üzerinde durulur.
Kısaca, İslam’ın ‘iman’ ‘İslam’ ve ‘ihsan’ şeklinde özetlenebilecek üç boyutu anılan üç bölüm içinde yer alan ilgili derslerde konunun gerektirdiği çap ve derinlikte işlenerek, sonunda İslam’ın anlamlı, tutarlı ve tatmin edici bir hayatı nasıl gerçekleştirdiği hem klasik, hem de çağdaş ve yeni kaynaklara atıfla yorumlanmaya çalışılır.