İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Akademik Tez Danışmalığı İlkeleri

 

Yükseköğretimde bilgi transferi ve araştırma çıktıları büyük ölçüde Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin üretimi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle üniversitelerde lisansüstü öğrenci danışmanlığının, akademik çıktıların ürüne dönüştürülmesindeki rolü akademisyenlerin temel sorumluluklarından birisidir. Danışmanlık, sadece araştırma sonuçlarının transferine katkı sağlamak olmayıp aynı zamanda danışman-öğrenci ilişkisi bağlamında bir eğitim-öğretim modellemesidir. Bu yüzden akademik alanda, ister yüksek lisans isterse doktora düzeyinde olsun başarılı bir tezin ortaya çıkabilmesi için akademik danışmalık çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, akademik danışmalık hem eğitim sisteminin hem de tez sahibinin mesleki ve bireysel gelişimine de çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, tez danışmanının seçimi ve danışmanlık süreci çok önemlidir. Çünkü tez danışmanı, bilgi, tecrübe, yapıcı yorum ve vizyonu ile tez öğrencisine başarılı tez ortaya çıkarmak için araştırma ve yazma konusunda yarımcı olur, yol gösterir ve rehberlik yapar. Bu bağlamda enstitümüze bağlı anabilim dallarında yazılan tezlerin daha başarılı olması için tez danışmanlığı ile ilgili aşağıdaki ilkelere uyulması çok büyük önem taşımaktadır.

 1. Danışman, tezin konusunun belirlenmesi, araştırmanın yapılması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve Enstitünün tez yazım kurallarına uygun yazılarak başarılı bir ürün ortaya çıkarılması için gereken süreçlerde öğrenciye yol gösterme ve rehberlik etme konusunda birinci derecede sorumludur.
 2. Danışmanın uzmanlık alanı ile tez konusu arasında akademik uyum olmalıdır.
 3. Öğrencinin araştırmasında yeterli rehberlik yapabilmeli, tez konusunda gerekli bilgi birikimine sahip olmalıdır
 4. Danışman, tezin başlangıcından itibaren dikkatlerini öğrenciye odaklamalı, öğrencinin ilgisini ve beklentilerini dikkate almalıdır.
 5. Tez konusu ve başlığı, danışman ve öğrenci ile müzakere edilerek ve ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) yer alan çalışmalar incelenerek kararlaştırılmalıdır.
 6. Tez başlığı ve konusu, kısa, öz, açık, anlaşılır, daha önceden yapılmış olan çalışmaların tekrarı olmayacak şekilde ve net olmalıdır.
 7. Tez başlığının Türkçesi ile İngilizce çevirisi birbiri ile uyumlu olmalıdır. Çeviriler akademik dilde olmalı, Google çevirisi olmamalıdır.
 8. Danışman, tez konusu ile ilgili olarak araştırma altyapısı hakkında öğrenciyi yönlendirmeli, yol göstermeli ve rehberlik yapmalıdır.
 9. Danışman, uygulamalarında şeffaf, tutarlı, adil ve tarafsız olmalıdır.
 10. Danışman, araştırma sonucunda toplanan bilgilerin tasnifi, analizi ve yorumlanması konusunda öğrenciye yardımcı/yol gösterici olmalıdır.
 11. Danışman, tezin içerik, tartışma ve sonuçlarının kaliteli olması konusundan sorumludur.
 12. Danışman, öğrenciye yeterli zaman ayırmalı, sorularına/taleplerine yapıcı cevap vermeli, yol gösterici olmalı, akademik ve bireysel gelişimine katkı sağlamalıdır.
 13. Danışman, öğrencinin görüşlerine saygı duymalı, empati yapmalı, bireysel ve akademik becerilerinin gelişmesine zemin hazırlamalı, kolaylaştırmalıdır.
 14. Danışman, tezin enstitünün tez yazım kurallarına göre yazılıp yazılmadığını kontrol etmelidir. Yazım kurallarına göre yazılmayan tezin öğrenci tarafından düzeltilmesini sağlamalıdır.
 15. Danışman, danışmanı olduğu öğrencilere öğrenme süreçlerini kolaylaştırma noktasında rehberlik yapmalıdır.
 16. Danışman, öğrencilerin kritik-analitik düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamalıdır.
 17. Danışman, öğrencinin bağımsız araştırma yapabilme yetisinin gelişmesine, kritik-analitik düşünme becerisinin gelişmesine, akademik ve entelektüel bakış açısı kazanmasına yardımcı olmalıdır.
 18. Danışman, tez yazım sürecinde öğrencinin tezini İZÜ Tez ve Proje Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara tam olarak riayet ettiğinden emin olmalıdır.
 19. Danışman savunma aşamasına gelen bir tezi İZÜ Tez ve Proje Yazım Kılavuzu, bilimsel etik ilkeler ışığında kontrol etmeli ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez kontrol birimine nihai biçimsel kontrol ve intihal-benzeşim oranlarının tespiti amacıyla savunma için öngörülen tarihten en az 15 iş günü öncesinde e-posta yolu ile göndermelidir.
 20. Danışman, tez kontrol biriminden kendisine gelen dönütler ışığında öğrenciyi yönlendirmeli ve var ise talep edilen biçimsel düzeltmelerin ya da intihal hususlarının öğrenci tarafından düzeltilmesini sağlamalıdır.
 21. Danışman ve öğrenci, özellikle Yüksek Lisans (Master) tez savunmasına girmeden önce mutlaka genel not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden 2.5 olmasına dikkat edilmelidir.
 22. Danışman, tez kontrol birimince onaylandıktan sonra tezin resmi savunma tarihi, yeri ve jürisine ilişkin hususlarda ABD başkanı, ilgili idari personeller ve öğrenci ile iş birliği içinde olmalıdır.
 23. Danışman, savunma neticesinde verilen küçük düzeltmelerin öğrenci tarafından tez kontrol birimince de onaylanmış nihai hali üzerinde yapıldığından emin olmalı ve başarılı bulunan tezin mezuniyet için enstitüye teslimi öncesi gerekli yasal süreler içinde son kontrollerini yapmalıdır.
 24. Danışman, savunmada uzatma verilen tezin ikinci savunmasından en az 15 iş günü öncesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez kontrol birimi ile tezin nihai biçimsel kontrol ve intihal-benzeşim oranlarının tespiti için tekrar yollamalı ve onay alındıktan sonra resmi savunma tarihini belirlemelidir.
 25. Öğrenci çeşitli aşamalarda ne durumda olduğunu bilmeli, danışmanı tarafından yönlendirildiğini ve onunla kolaylıkla iletişim kurabileceğini hissetmelidir.
 26. Tez teslim edilmeden önce, danışman ve ABD başkanı tarafından son denetimleri yapılarak onay verilmeli/tez son kontrol formu doldurularak imzalanmalı ve tez ile Enstitüye teslim edilmelidir.
 27. Danışman gerek yüksek lisans gerek doktora tezlerinin teslim edilmesinden önce enstitü web sayfamızda yer alan tez savunma süreçlerinin öğrenci tarafından dikkatlice okumasını sağlamalıdır.
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ SAVUNMA SÜREÇLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.