Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimizin destek ve bilgi talepleri için sadece "std.izu.edu.tr" uzantılı e-posta adreslerini kullanmaları zorunludur. Şahsi e-posta adresleri ile istenen bilgilere cevap verilmeyecektir.

"std.izu.edu.tr" uzantılı e-posta adresinden gönderilen mailler de, öğrenci numarası veya tc kimlik numarası, ad-soyad ve program adı bulunmalıdır. Bu bilgileri eksik olan öğrencilerin maillerine cevap verilmeyecektir.

Üniversitemizden size tanımlanan e-posta adresine yapılan tüm bilgilendirmeler resmi tebligat niteliğindedir. Bu nedenle e-posta hesabınızı kullanmanız ve sürekli kontrol etmeniz gerekmektedir. 

- Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, derslerin %70’ine devam etmiş olmaları gerekir. 

 • Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilir.
 • Haklı ve geçerli sebebin kabul edilebilmesi, bu sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. Kayıt dondurma başvuruları, yarıyıl başında ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapılabilir. Kaydı dondurulan öğrencinin, o yarıyıl, öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

        Dilekçe için tıklayınız.
 • Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve ilişik kesme formu ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne müracaat eder.
 • Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir.
    Kayıt Silme Dilekçesi


Kayıt sildiren ÖĞRENCİ’nin İZÜ’ye ödediği öğrenim ücretinin iadesi ve/veya kesintileri aşağıda belirtilen şekliyle yapılır:

 • Akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden önce kayıt sildiren öğrencinin öğrenim ücreti için varsa kesilen fatura/faturalar nedeniyle devlete ödenen katma değer vergisi mahsup/tahsil edilerek kalan tutar iade veya iptal edilir.
 • Birinci yarıyılın ilk iki (2) haftası içerisinde kayıt sildiren öğrenciden, öğrenim ücreti üzerinden %15 oranında kesinti yapılır.

 • Birinci yarıyılın ilk iki (2) haftasından sonra kayıt sildiren öğrencinin öğrenim ücreti üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda kesinti yapılır.


YARIYIL (YY)

TEZSİZ YL.
KESİNTİ ORANI

TEZLİ YL.
KESİNTİ ORANI

DOKTORA PROGRAMI
KESİNTİ ORANI

1.YY’ın üçüncü haftasından

2.YY başına kadar olan sürede

1/3

1/4

1/8

2.YY – (3.YY başına kadar olan sürede)

2/3

2/4

2/8

3.YY – (4.YY başına kadar olan sürede)

Tamamı

3/4

3/8

4.YY – (5.YY başına kadar olan sürede)

Tamamı

4/8

5.YY ve sonraki yarıyıllarda

Tamamı


-ALES Puanının geçerlik süresi 5 yıldır.

- Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapılır.

- Daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, anabilim dalı başkanlığına not belgesinin aslını ve ders içeriklerini teslim etmeli daha sonra kampüs bilgi sisteminden ders muafiyet talebinde bulunmalıdır.

- Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır.

- Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

-Muafiyet verilen dersler için
(İZÜ’de alınan dersler hariç) ücret iadesi/indirim yapılmaz. Ancak; Bilimsel Hazırlık Programlarında muafiyeti verilen ders/derslerin ücretleri yüksek lisans/doktora programlarının öğrenim ücretlerinden mahsup edilir.

- Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

- Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

- Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

- Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında ders alan öğrencinin kayıt sildirmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.
- Lisansüstü programlarda tezler, Türkçe Programlarda Türkçe veya İngilizce;

- Kısmen yabancı dilde olan programlarda Türkçe veya ilgili dilde,

- Tamamen yabancı dilde olan programlarda programın dilinde yazılır.

-Lisansüstü Programlara kayıt yapılırken sevk tehir tarihini gösteren son bir ay tarihli Askerlik Durum Belgesini ilgili Enstitüye teslim eden her öğrencinin sevk tehir işlemleri yapılır.

-Doktora Programlarında tecil süresi 6 yıl,

-Tezli Yüksek Lisans Programlarında tecil süresi 3 yıl 4 ay,

-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tecil süresi 1,5 yıl,

  olarak yapılmaktadır.

Not:

 • Daha önce aynı düzeyde herhangi bir lisansüstü programdan mezun olanların Askerlik Sevk Tehir işlemleri yapılmamaktadır.
 • Lisansüstü Programlarda kayıtlı öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar yapılmaktadır.
 • Kayıtlı olduğu programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılmaz.

-İlgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kaydı dondurulan öğrencilerin kayıt dondurma süreleri azami öğrencilik sürelerine eklenir ve bu süreler içinde de öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılır.

-Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda yüksek lisans programlarında 1 yıl, doktora programlarında ise 2 yılı geçemez.

-Yüksek Lisans Programlarından mezun olanların tecilleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir.

-Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte ilgili Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.

-Doktora Programlarından mezun olanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.  İlk celp döneminde askere alınırlar.

-Kampüs Bilgi Sistemi, İlişik Kesme bölümünden ilişik kesme işlemini başlatmanız ve ilgili birimlerin onaylaması gerekmektedir. Daha sonra onay detay sayfasının alt tarafında yer alan birimlerin onay verdiğine dair evrakın çıktısını alıp, imzaladıktan sonra diplomanızı almak için bu belge ile birlikte Enstitü Sekreterliğine başvuru yapabilirsiniz.

Not: Geçici Mezuniyet Belgesini almış olanlar bu belgenin aslını diploma alırken iade etmek zorundadırlar. Geçici Mezuniyet Belgesi 2020-2021 Bahar dönemi itibariyle verilmemektedir. e-Devlet üzerinden mezun belgesi alınmaktadır.

- Kayıtlı olduğu programı, normal öğrenim süresi içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrenci, daha sonraki yarıyıl(lar)da, ilgili yarıyıl için İZÜ tarafından belirlenen bir (1) ders ücretini ödeyerek bir dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapıp ek süre talep edebilir.

-Tezli yüksek lisans programının öğrenim süresi bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 • Tez danışmanının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi gerekir.

 • Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.
       Yüksek Lisans Formları İçin Tıklayınız. / Doktora Formları İçin Tıklayınız.
Tezli Yüksek Lisans Programı: Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak, 

-Tezli Yüksek lisans programında kayıtlı olan öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi gerekmektedir.
 1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
 2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
 3. İZÜ'nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.
-Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez başlığını tez önerisi ile birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye teslim etmesi gerekir.

Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu

-Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

 • Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için eski ve yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

  Yüksek Lisans Proje Danışmanı Değişiklik Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamak ve ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak,

- Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları Doktora Programlarına başvuru yapamazlar. Ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

-Bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

- Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi gerekir.

Doktora Tez Danışmanı Talep Formu

-Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Formu

-Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,0 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak,

-Doktora programında kayıtlı olan öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi gerekmektedir.

 1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş iki bildiri,
 2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
 3. İZÜ'nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş iki bildiri.
-Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
-Doktora Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
-Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
-Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. 

-Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

- Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birinden başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır. 
-Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.
-Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın doktora yeterlik sınavından itibaren en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

-Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.
1- Doktora Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından bir ay içinde Tez İzleme Komitesi atanır. Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan Tez İzleme Komitesi üyeleri Enstitü Sekreterliği tarafından öğrenciye bildirilir.

2- Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini (Tez Önerisi Yazım Kılavuzu için tıklayınız.)Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

3- Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.(Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Formu için tıklayınız)

4- Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

5- Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci için 4 üncü madde uygulanır.

6- Tez önerisi kabul edilen öğrenci tezinin sonuçlanabilmesi için (altı ay aralıklarla) başarılı en az üç Tez İzleme Komitesi raporunu Enstitü Sekreterliğine teslim etmesi gerekir. (Doktora Tez İzleme Raporu için tıklayınız.) Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.