DOKTORA YETERLİK SINAVI SONRASI SÜREÇLERİ


1- Doktora Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından bir ay içinde Tez İzleme Komitesi atanır. Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan Tez İzleme Komitesi üyeleri Enstitü Sekreterliği tarafından öğrenciye bildirilir.

2- Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini (Tez Önerisi Yazım Kılavuzu için tıklayınız.)Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

3- Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.(Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Formu için tıklayınız)

4- Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

5- Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci için 4 üncü madde uygulanır.

6- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

7- Tez önerisi kabul edilen öğrenci tezinin sonuçlanabilmesi için başarılı en az üç Tez İzleme Komitesi raporunu Anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. (Doktora Tez İzleme Raporu için tıklayınız.Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.