izulogo

Akademik Başarı Bursları

 Burs1-2 Akademik Başarı Bursu

Madde 8 - (1) Öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programın normal öğrenim süresi içinde akademik başarı durumlarına göre bir sonraki akademik yıl için verilen burstur.

(2) Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı burs almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılın bahar yarıyılı sonu sınavlarının not ilanlarını takip eden bir hafta içinde belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

(3) Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler dahil), sadece izleyen akademik yılda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 indirim yapılır.

(4) Sınıfında ilk üçe giren tam burslu öğrencilere ise sadece izleyen akademik yılda Destek Bursu ile hafta içi günde bir öğün Yemek Bursu verilir. Öğrenci bu yemek bursu hakkından yalnızca üniversite yemekhanesinde yararlanabilir.  

Akademik Başarı Bursu Verme Şartları

Madde 9 - (1) Akademik başarı bursu verme şartları şunlardır;

a) Akademik başarı bursu yalnızca kayıtlı olunan programın normal öğrenim süresi içinde verilir,
b) Akademik başarı bursu ilgili programın normal öğrenim süresi dışında kalan azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,
c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile ulusal veya uluslararası değişim programlarında alınan dersler hariç),
ç) Akademik başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerden izleyen yılda kayıt donduran veya izinli sayılanlar bu haktan bir sonraki akademik yılda yararlanırlar.
d) İlgili akademik yılın yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,
e) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz,
f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYM yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
g) Kurum içinde farklı bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin akademik başarı bursu kesilir.
ğ) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak bu öğrenciler başarı sırlamasına dahil edilir.
h) Düzensiz öğrenciler, düzenli öğrenci oldukları akademik yıla kadar bu burstan yararlanamaz.


Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>