Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi


 

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi


(Senato Tarihi: 17 Ocak 2012; Senato Sayısı: 2012/1)

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönerge, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 21.01.2010, 18.02.2010, 17.03.2010 ve 25.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar uyarınca kendi imkanlarıyla ülkemizde önlisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının kabulüne ilişkin esasların son şekli dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

c) Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

Genel Şartlar

Madde 5 – (1) Lise son sınıfta veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan;

a) Yabancı uyruklu olanların,

 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d) K.K.T.C.  uyruklu olup K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. ’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

başvuruları kabul edilir.

 (2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan;

a) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C.  dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C.  liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C.  dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C.  liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

d) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. ’de tamamlayanların,

başvuruları kabul edilmez.

Kontenjan ve Ücretler

Madde 6 (1) Her bir program için ayrı olarak belirlenen Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanları,  Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet oluru ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur.  Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer almasından sonra yürürlüğe girer.

(2) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim ücrete tabidir. Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödenir.

(3) Yurt dışından gelen adaylar,  maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, öğrenim ücretinden ayrı olarak, bir eğitim yılında her ay için net asgari ücretin iki katından az olmamak üzere banka hesabı, teminat mektubu vs. gibi maddi güvenceye sahip olduklarını gösterir belge sunmak zorundadır.

Başvuru

Madde 7 – (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet sitesinden duyurulur. Başvurular, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kişisel olarak, posta ile veya üniversitenin internet sitesinden online başvuru formu doldurularak yapılabilir.

(2) Adayların, başvuru için istenilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda gecikme halinde başvuru yapılmamış sayılır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurusu kabul edilen adaylar, istendiği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin asıllarını üniversiteye vermek zorundadır.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye kabulünde;

a) Lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.),

b) Yabancı uyruklu adayların kendi ülkesinde yapılan üniversite giriş sınavlarında alınan puanlar (Bu sınavlar ve puanlar 8 inci maddenin e bendinde belirtilmiştir),

c) TCS Sınavı’ndan alınan puanlar (Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Akraba Topluluklarında yaptığı sınav),

ç) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavından alınan puanlar,

d) Yabancı uyruklu adaylardan ÖSYM tarafından yapılan YGS/LYS sınavlarına girmiş ve bu sınavlardan üniversitemiz lisans bölümlerinin taban yerleştirme puanına eşit veya daha yüksek puan almış adayların puanları,

esas alınır.

(5) Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye kabulünde;

a) Kendi ülkesindeki lise mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemde 55 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olan yabancı uyruklu adayların not ortalamaları,

b) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlamış yabancı uyruklu öğrencilerin not ortalaması 100’lük sistemde 60 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde mezun olan yabancı uyruklu adayların not ortalamaları,

c) TÜBİTAK tarafından tanınan uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış olan yabancı uyruklu adayların başarı belgeleri,

esas alınabilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyleri üniversiteye yerleştirilmelerinde dikkate alınmaz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Madde 8  (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri üniversiteye posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekir:

a) Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversiteye başvuru formu (Üniversite web sayfasından temin edilebilir),

b) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi (Lise diplomasının aslı ve Türk diplomalarına denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),

c) Not belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya T.C.  Dış Temsilciliklerinden onaylanmış belge),

ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,

d) 1 adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa aşağıda sıralanan lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin veya lise bitirme belgesinin fotokopisi:

ÜLKE

SINAV ADI

MİNİMUM PUAN

Uluslararası

SAT 1

1000

Uluslararası

GCE (General Certificate Examination) A Level

2 courses

Uluslararası

GCE (General Certificate Examination) O Level

4 courses

Uluslararası

ACT (American College Test)

21

Uluslararası

International Baccalaureate

28

ABD

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Afganistan

Konkurs General State Examination

250

Almanya

Abitur

4

Angola

Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio

Diplomaya Sahip olmak

Arnavutluk

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Arjantin

Arjantin Bachillerato

50%

Avusturalya

Avustralya Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Avusturya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Azerbaycan

Azerbeycan Ulusal Üniversite Testi (TQDK)

200

Bangladeş

Bangladeş Lise Bitirme Diploması

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

Belçika

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Benin

Baccalaureate

11

Bosna-Hersek

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Brezilya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Bulgaristan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Burkina Faso

Baccalaureate

11

Cezayir

Algerian Baccalaureate

10

Çad

Baccalaureate

11

Çin Halk Cumhuriyeti

Gaokao

480

Çek Cumhuriyeti

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Danimarka

Danimarka Bevis / Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Bachillerato

50%

Endonezya

Ujian Akhir Naitonal

33

Etiyopya

Etiyopya - Ethiopian Higher Education Entrance Examination

60%

Fas

Baccalaureat

12

Filipinler

Kativayan (Lise Bitirme Diploması)

Diplomaya Sahip olmak

Filistin

Tawjihi

70

Fransa

French Baccalaureate

10

Gana

Waec

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak

Gine

Baccalaureat

50%

Güney Kore

CSAT

500

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test

7 konudan en az 6’sını geçmek

Gürcistan

Gürcistan Ulusal Sınavı

250

Haiti

Baccalaureat

50%

Hindistan

Hindistan Lise Bitirme Diploması

60%

Hollanda

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

İngiltere

General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

Irak

Al-Edadiyah

70

İran

Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi

15

İsrail

Teudat Bagrut

50%

İspanya

İspanya Bakaluryası

50%

İsviçre

Matura Diploma

50%

İtalya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Japonya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Kamboçya

Kamboçya-Baccalaureate

50%

Kamerun

Baccalaureate

11

Kanada

Lise Bitirme Diploması

60%

Karadağ

Karadağ Diploma Record of study

Diplomaya Sahip olmak

Katar

Al-Thanawiya Aama Qatari

60%

Kazakistan

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

60

Kenya

Kenya Certificate of Education

C+

Kırgızistan

(KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi

120

Kolombiya

Kolombiya - Bachillerato

50%

Kosova

Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı

40%

Küba

Diploma de Técnico de Segundo Grau

50%

Libya

Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı

Mühendislik bölümleri için 180 diğer bölümler için 170

Litvanya

Brandos Atestatas

70

Lübnan

Baccalaureate Libanals

13

Madagaskar

Madagaskar Bakaluryası

11

Macaristan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Makedonya

Makedonya Üniversite Giriş(Olgunluk) Sınavı

50%

Mali

Mali Bakaluryası

11

Malavi

School Certificate of Education Exam. (MSCE)

C

Meksika

Meksika - Bachillerato

50%

Mısır

Thanaweya Amma General Public Examination

50

Moğolistan

Konkurs General State Examination

650

Moldova

Moldova Bakalorya Sınavı

7

Mozambik

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Myanmar

Basic Education Standart Exam. (Matriculation)

60%

Nepal

Lise Bitirme Diploması

60%

Nijer

Nijer Bakaloryası

11

Nijerya

Waec

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak

Nijerya

Jamb

185

Orta Afrika

Baccalaureate

11

Özbekistan

Certificate of secondary education

3

Pakistan

Lise Bitirme Diploması

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

Panama

Panama Bakaluryası

50%

Peru

Bachillerato / Técnico

50%

Polonya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Portekiz

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Romanya

Diploma de bacalaureat

6

Rusya

Russian National Final School Exam – EGE

42

Senegal

Baccalaureate

11

Somali

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Sri Lanka

General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

Sudan

School Certificate

60%

Suriye

Al-Shahada-Al-Thanawiyya

170

Suudi Arabistan

Tawjihiya

60

Tacikistan

Lise Bitirme Diploması

3

Tanzanya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Tayvan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Tayland

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Togo

Baccalaureate

11

Tunus

Tunisia Baccalauréat

11

Türkmenistan

Lise Bitirme Diploması

3

Uganda

UCE(Uganda Certificate of Education)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere

6 konudan en az 8 not

Umman

Tawjihi

80

Ukrayna

ZNO (External Independent Testing)

150

Ürdün

Tawjihi

70

Venezuella

Venezuela Bachillerato

14

Vietnam

Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat)

6

Yemen

Yemen’deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı

70

Yugoslavya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Yunanistan

Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı

20 üzerinden 8

Zambiya

Zambia School Certificate

İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak

(2) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT I, ACT vs.) sonuçları iki yıl için geçerlidir.

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

Madde 9  (1) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin e bendinde sıralanan belgelerden herhangi birisine sahip olmayan adaylar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavdan 100’lük sistemde en az 70 puan alan adaylar üniversiteye kontenjan dahilinde kabul edilebilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin önceliğindedir. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Bir bölüm veya programın kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların, Senato kararı ile diğer bölüm veya programların kontenjanlarına eklenmesi mümkündür.

(2) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeyleri, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde yine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

a) C1-C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

b) B1-B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Üniversitemiz bünyesindeki Türkçe kurslarına katılmalıdır.

c) Türkçe düzeyi B1 veya B2 olanlar; yarıyılın/yılın sonunda, üniversitemiz tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik sınavına girerek başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime devam ederler.

ç) A1-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Seviyesi yetersiz düzeyde olan öğrenciler üniversitemizde açılan Türkçe kurslarına katılmalıdır. Yarıyıl/bir yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra yeterli düzeyde (B1/B2/C1/C2 Düzeyleri) Türkçe bilgisine sahip öğrenciler öğrenime başlayabilir.

d) Öğretim dili Türkçe olmayan bölüm ve programlara yerleştirilen adaylar ise, Türkçe düzeyleri A1 veya A2 olsa dahi öğrenime başlayabilirler. Ancak mezun oluncaya kadar, Türkçe düzeylerini C1 veya C2 düzeyine geldiklerini belgelemek zorundadırlar.

Öğretim Dili

Madde 11 – (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören bölüm ve programlara kayıt yaptıran öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girmek zorundadırlar.

(2) “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik” in 5 inci maddesinde belirtilen koşullardan birini sağlayan öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan muaftırlar. Bu öğrenciler kayıt oldukları fakülte veya yüksekokulun birinci yarıyılına başlarlar.

(3) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na katılmamış veya katılıp da bu sınavda yeterli puan alamamış öğrenciler ile kayıt sırasında Senato tarafından Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından (TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS gibi) herhangi birinden yeterlik için gereken asgari puana sahip olmayan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na kayıt olurlar.

(4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na kayıt olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nı izledikleri sürece, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Yabancı Dil Hazırlık Programı, en çok dört yarıyıl sürebilir.

(5) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda yeterli puan alan öğrenciler ile kayıt sırasında Senato tarafından Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil yeterlilik sınavlarından (TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS gibi) herhangi birinden yeterlilik için gereken asgari puana sahip olduklarını belgeleyen öğrenciler veya geldikleri yükseköğretim kurumlarından yeterlik aldıkları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar.

(6) Türkçe Yeterlilikleri İçin Kabul Edilen Sınavlar aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri veya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından açılan Türkçe kurslarından 100’lük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle başarılı olmak ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından 100’lük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almış olmak.

            Sonuçların Duyurulması

Madde 12  (1) Başvuru sonuçları üniversitenin internet adresinden duyurulur ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen adaylara İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından “Kabul Mektubu” gönderilir. Adayların “Kabul Mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki veya en yakın ülkedeki T.C. Dış Temsilciliklerinden “Öğrenim Vizesi” almaları gerekir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Kayıt İşlemleri

Madde 13  (1) Kesin kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği,

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,

e) T.C. Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” (Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası),

f) İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir),

g) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden tarafından onaylanmış aslı,

h) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

i) Altı adet vesikalık fotoğraf.

Eğitim-Öğretim

Madde 14  (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak bu Yönergede yer almayan konularda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.

Yürürlük

Madde 15  (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 –  Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"