Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuracak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru ve kayıt kabul şartlarını, kabul komisyonunun oluşumunu ve görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve B.30. 0EÖB.0.00.00.01-06-384-3270 ile 19.02.2010 ve B.30.0.EÖB.000.00.01-06-800 sayılı yazıları, 17.03.2010 tarihli ve 25.08.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararları gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Dış İlişkiler Müdürlüğü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü,

b) Komisyon: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu’nu,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,

d) Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü'nü,

e) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Şartları, Kabul Komisyonu, Kontenjan ve Ücretler

 

Başvuru Şartları

Madde 5 – (1) Lise son sınıfta veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

ç) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. ’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

başvuruları kabul edilir.

(2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan;

a) T.C. uyruklu olanların (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

d) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. ’de tamamlayanların,

başvuruları kabul edilmez.

Komisyon ve Görevleri

Madde 6 (1) Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu Senato tarafından seçilir. Komisyon eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, üç öğretim üyesinden oluşur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli birer personel bu Komisyonun sekretarya işlerini yaparlar ve yurt dışından başvuran veya gelen öğrencilere başvuru ve kayıt sürecinde yardımcı olurlar.

(2) Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;

a) Yurt dışından öğrenci kabul edecek her bir program için ücretli, tam ve kısmi burslu öğrenci kontenjanlarını ilgili birimlerin görüşünü alarak belirlemek ve Rektörlüğe önermek,

b) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretleri ile bu öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimlerini sürdürmeye yetecek yıllık güvence miktarını belirlemek ve Rektörlüğe önermek,

c) Başvuru tarihlerini belirlemek ve ilan etmek,

ç) Başvuran adayları değerlendirmek,

d) Her bir program için, başvuruları olumlu değerlendirilen öğrencilerin sayısının belirlenen kontenjandan az olması durumunda öğrencileri Üniversiteye doğrudan kabul etmek,

e) Her bir program için, başvuruları olumlu değerlendirilen öğrencilerin sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını yapmak ve bu sınav sonucuna göre programlara yerleştirilecek öğrencileri belirlemek,

f) Yurt içi veya yurt dışı sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gelen öğrenci başvurularını, burs taleplerini değerlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Üniversiteye yurt dışından kabul edilen başarılı öğrenciler arasından burs verilecek öğrencileri ve bu öğrencilere verilecek burs oranlarını belirlemek ve Rektörlüğün onayına sunmak,

ğ) Üniversiteye yurt dışından öğrenci çekmek amacıyla; yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumları veya tanıtım ajanslarıyla işbirliği yapmak,

h) Yurt dışı eğitim fuarları ve yurt dışından gelecek öğrenciler için üniversiteyi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasını sağlamak.

Kontenjan ve Ücretler

Madde 7 (1) Komisyon tarafından her bir program için önerilen ücretli, tam ve kısmi burslu öğrenci kontenjanları, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin oluru ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur. Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bu öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimlerini sürdürmeye yetecek güvence miktarı komisyonun teklifi üzerine her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Esasları, Kabul Sınavı ve Değerlendirme

 

Başvuru Şekli

Madde 8 – (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet sitesinden duyurulur. Başvurular, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kişisel olarak, posta ile veya üniversitenin internet sitesinden online başvuru formu doldurularak yapılabilir.

(2) Adayların, başvuru için istenilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda gecikme halinde başvuru yapılmamış sayılır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Adayların üniversiteye yerleştirilmelerinde;

a) Lise bitirme sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar (Abitur, International Baccalaureate, Tawjihi vs.) (Bu sınavlar ve puanlar EK-1’de belirtilmiştir.),

b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar (SAT, ACT, TCS vs.) (Bu sınavlar ve puanlar EK-1’de belirtilmiştir.),

c) EK-1’de belirtilen lise bitirme veya üniversiteye giriş sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan herhangi birine ait istenen sınav sonucu olmayan adaylar için ortaöğretim mezuniyet not ortalamaları,

ç) Komisyon tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavından alınan puanlar,

esas alınır.

Başvuru Belgeleri

Madde 9 – (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri üniversiteye posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekir:

a) Başvuru formu (Üniversite web sayfasından online başvuru formu doldurulmalıdır),

b) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi (Lise diplomasının aslı ve Türk diplomalarına denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),

c) Transkript ( Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylanmış belge),

ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,

d) Bir adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa EK-1’de sıralanan lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin veya lise bitirme belgesinin fotokopisi.

Sınavların Geçerlilik Süreleri

Madde 10 – (1) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır.

(2) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, TCS vs.) sonuçları iki yıl için geçerlidir.

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

Madde 11 – Üniversitemize, kendi imkanlarıyla eğitim almak için yurt dışından başvuran adaylar, Komisyon tarafından elektronik ortamda veya yüz yüze, yazılı veya sözlü sınav veya sınavlara tabi tutulabilir. Komisyon tarafından yapılan bu sınavın geçerlik süresi iki yıldır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 12 (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların programlara yerleştirilmesi tamamen Komisyon yetkisindedir. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, üniversiteye kabul edilmeyi gerektirmez.

(2) Komisyon kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

(3) Başvuru şartlarına sahip olan adaylar komisyon tarafından değerlendirilir, başvuru şartlarına sahip olmayan adayların başvuruları reddedilir.

(5) Değerlendirme adayların tercih sırasına göre; puanı veya ortaöğretim mezuniyet notu yüksek olandan başlamak üzere yapılır.

(4) Adaylar değerlendirme sonuçlarına göre komisyon tarafından bir programına yerleştirilebilir.

(6) Komisyon her bir program kontenjanı kadar yedek kazanan öğrenci belirleyebilir.

(7) Bir programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, komisyonun önerisi ve Senato kararı ile diğer programların kontenjanlarına eklenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuçların İlanı, Kayıt İşlemleri ve Dil Yeterliği

 

            Sonuçların İlanı

Madde 13 – (1) Başvuru değerlendirme sonuçları Üniversitenin internet adresinden duyurulur. Başvurusu kabul edilen adaylara Komisyon tarafından “Kabul Mektubu” veya eşdeğer belge düzenlenir. Bu belge Rektörlük tarafından ilgili adaylara gönderilir. Adayların “Kabul Mektubu” veya eşdeğer belge ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki veya en yakın ülkedeki T.C. Dış Temsilciliklerinden “Öğrenim Vizesi” almaları gerekir. Durumları aşağıda açıklanan adaylardan öğrenim vizesi şartı aranmaz.

a)    Geçerlik süresi dolmamış öğrenim amaçlı ikamet tezkeresine sahip olanlar,

b)    Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçenler (mavi kart sahibi olanlar),

c)    Uyruklarından biri T.C. veya K.K.T.C. olan çift uyruklular,

d)    Diplomatik pasaportu olanlar.

Kayıt İşlemleri

Madde 14 – (1) Kesin kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği,

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,

e) T.C. Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” (Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası),

f) İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekir),

g) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden tarafından onaylanmış aslı,

ğ) Öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

h) Dört adet vesikalık fotoğraf.

            3) Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı’na bildirilir.

Yabancı Dil Yeterliği

Madde 15 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterliği, Üniversite tarafından yapılacak “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” ile belirlenir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil Yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar.

(2) Yabancı dil ile ilgili diğer hususlarda üniversitenin “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”  hükümleri uygulanır.

Türkçe Dil Yeterliği

Madde 16 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterliği, üniversite tarafından yapılacak “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile belirlenir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Türkçe Yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, Türkçe hazırlık programından muaf tutulurlar.

(2) Türkçe Yeterliği olmayan öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimi almak zorundadırlar. Üniversite bünyesinde Türkçe hazırlık eğitimi verilmediği takdirde bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda Türkçe hazırlık eğitimi alınabilir. Türkçe hazırlık eğitimi sonunda muafiyet için yeterli puanı alamayan öğrenciler, iki yarıyıl daha Türkçe hazırlık eğitimi aldıktan sonra da başarısız olurlarsa Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yükümlülükler ve Kayıt Hakkının Kaybedilmesi

Madde 17 – (1) Öğrencinin, bu Yönerge hükümlerine ve Üniversitenin ilan edeceği diğer esaslara uymaması veya bunun daha sonradan anlaşılması halinde üniversiteye kaydı yapılmaz veya üniversiteden kaydı silinir.

(2) Üniversiteye yurt dışından kabul edilen öğrenciler için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine uygulanan tüm mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Öğrenciler; şahsi, medeni, ikamet, pasaport ve diğer tüm değişiklikleri üniversiteye bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Öğrenimi amacıyla Türkiye`ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu Yönerge’nin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından Üniversite sorumlu değildir.

Hüküm Bulunmayan Haller ve Karar Değişiklikleri

Madde 18 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan haller ve karar değişikliklerinde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

EK-1: Başvuru için “Sınav veya Lise Bitirme Belgelerinin Asgari Başarı Şartları” Listesi

İSZÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

Başarılı olmak

Türkiye “ÖSYM” tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavları

Diploma programı için geçerli puan türünden en az 180 puan

Türkiye’deki liselerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için lise diploması

Lise diploması not ortalaması en az %60

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Yurtdışı

50 puan

Uluslararası Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalyasına sahip olmak

Uluslararası Bakalorya (IB)

28

Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate)

0,6

SAT 1

1000 puan

GCE (General Certificate Examination) A Level

2 courses

GCE (General Certificate Examination) O Level

4 courses

ACT (American College Test)

21

Afganistan Bakaloryası

0,55

Afganistan Konkurs General State Examination

250

Almanya Abitur

5 üzerinden 4

Amerika Birleşik Devletleri Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

Angola Lise Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

Arjantin Bakaloryası

0,5

Arnavutluk Matura Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

Avustralya Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Avusturya Matura Diploması

5 üzerinden 4

Azerbaycan Ulusal Üniversite Testi (TQDK)

200

Azerbaycan Certificate of Complete Secondary Education

5 üzerinden 3

Bangladeş Higher Secondary School Certificate (HSC)

0,6

Belçika Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Benin Bakaloryası

11

Beyaz Rusya Diplom O Srednom Obrazavaniitestat/ Atestat

5 üzerinden 4 veya 10 üzerinden 6

Beyaz Rusya Belorussian Central Testing Results

Central Testing konularından 100 üzerinden 30 olmak üzere, toplam 600 üzerinden 300 puan

Bolivya Diploma Grado/ Titulo de Bachiller en Humanidades

7 üzerinden 4

Bosna-Hersek Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Brezilya Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Bulgaristan Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Burkine Faso Bakaloryası

11

Cezayir Bakaloryası

10

Çad Bakaloryası

11

Çek Cumhuriyeti Matura Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Çin Halk Cumhuriyeti Gaokoa

480

Danimarka Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Dominik Cumhuriyeti Bakaloryası

0,5

Ekvator Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias/ Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral

10 üzerinden 5 veya 20 üzerinden 12

Ermenistan Hasunutian vkaiakan (attestat)

5 üzerinden 3

Endonezya Ujian Akhir Naitonal

33

Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah

Cukup Average 10 üzerinden 6 (enam)

Etopya Ethiopian Higher Education Entrance Examination

0,6

Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus/ Riigieksamenitunnistus

5 üzerinden 3

Fas Bakaloryası

20 üzerinden 12

Filipinler Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Filistin Tawjihi

70

Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus /studentexamensbetyg

Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4

Fransa Bakaloryası

10

Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WASSCE)

Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda C6 veya daha iyi not

Gambiya General Certificate of Education (GCE)

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan

Gana West African Senior School Certificate Examination (WASSCE)

Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda c6 veya daha iyi not

Gine Bakaloryası

0,5

Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras

0,7

Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test

7 konudan en az 6’sını geçmek

Güney Kore CSAT

500

Güney Kore Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma/ Graduation Certificate)

4 üzerinden 2

Gürcistan Ulusal Sınavı

250

Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ Attestat o Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Haiti Bakaloryası

0,5

Hırvatistan Maturalna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju /Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi 

5 üzerinden 3

Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC)

0,6

Hindistan Indian School Certificate (ISC)

0,6

Hollanda Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras

5 üzerinden 3 veya %61

Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan

Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan

Irak Al-Edadiyah / Al-Idadiyah

100 üzerinden 70

İngiltere General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi

20 üzerinden 15

İrlanda Leaving Certificate (Established)

En az 2’si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konu (Higher Level konuları için en az C3, diğer konular için en az D3)

İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education/ Scottish Qualifications Certificate

Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B (zorunlu)

İspanya Bakaloryası

10 üzerinden 5 veya %50

İsrail Teudat Bagrut

0,5

İsveç Slutbetyg from Gymnasieskolan/ Avgångsbetyg from Gymnasieskolan

4 üzerinden 2 (G)

İsviçre Matura Diploması

0,5

İtalya Matura Diploması

Diplomaya Sahip olmak

İzlanda Stúdentspróf

10 üzerinden 5

Japonya Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Kamboya Bakaloryası

0,5

Kamerun Bakaloryası Baccalaureate Cameroon GCE Ordinary Level Examination/ Cameroon GCE Advanced Level Exam.

20 üzerinden 11

Kamerun Cameroon GCE Ordinary Level Examination/ Cameroon GCE Advanced Level Examinations

En az 4 konudan 4 üzerinden 2

Kanada Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Karadağ Diploma Record of Study

Diplomaya Sahip olmak

Katar Al-Thanawiya Aama Qatari

0,6

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

100 üzerinden en az 60

Kazakistan Orta bilim turaly attestat/ Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Kenya Certificate of Education

C+

Kırgızistan Kyrgyzstan National Scholarship Test

Math, critical thinking, reading and understanding, ve grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 241 üzerinden en az 114

Kırgızistan Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Kolombiya Bakaloryası

0,5

Kosova Üniversite Giriş (Olgunluk) sınavı

0,4

Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama

100 üzerinden 60

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti GCE AL

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 “A Level”

Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau

0,5

Letonya Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu

10 üzerinden 6

Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı

Mühendislik bölümleri için 180 diğer bölümler için 170

Libya General Secondary Education Certificate

0,7

Litvanya Brandos Atestatas

10 üzerinden 7

Lübnan Bakaloryası

13

Lüksemburg Diplôme / Certificat de Fin d'Etudes Secondaires

Diplomaya sahip olmak

Macaristan Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Madagaskar Bakaloryası

11

Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı

0,5

Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

C 5- 6

Mali Bakaloryası

11

Malta Matriculation Certificate

100 üzerinden 64

Meksika Bakaloryası

0,5

Mısır Thanaweya Amma General Public Examination

100 üzerinden 50

Moğolistan Konkurs General State Examination

650

Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee)

5 üzerinden 3 veya %75

Moldova Diploma de absolvire a invatamintului mediu general/ Atestat de studii medii de cultura generala/ Atestat de maturitate/ Diploma de Bacalaureat

10 üzerinden en az 7

Mozambik Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Myanmar Basic Education Standart Exam. (Matriculation)

0,6

Nepal Lise Bitirme Diploması

0,6

Nijer Bakaloryası

11

Nijerya Waec

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak

Nijerya Jamb

185

Norveç Vitnemål videregående opplæring

6 üzerinden 3

Orta Afrika Bakaloryası

11

Özbekistan Attestat o srednem brazovanii / O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma

5 üzerinden 3

Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC)

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

Panama Bakaloryası

0,5

Peru Bakaloryası

0,5

Peru Certificado Oficial de Estudios/ Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto)

20 üzerinden 12

Polonya Matura Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Portekiz Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Romanya Bakaloryası

6

Rusya National Final School Exam – EGE

42

Rusya Attestat o Srednem Obrazovanii / Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Senegal Bakaloryası

20 üzerinden 11

Sırbistan Diploma o polozenom zavrsnom spitu/Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozenom maturskom ispitu/Diploma o stecenom srednem obrazovanju

5 üzerinden 3

Singapur Cambridge GCE A-level examination

En az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu

Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce/ Maturitní zkouška/ Maturita from gymnazium

5 üzerinden 3 (en iyi not 1, en düşük geçer not 4)

Slovenya Matura Diploması

5 üzerinden 3

Somali Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level)

Diplomaya Sahip olmak

Sudan School Certificate

0,6

Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya

170

Suudi Arabistan Tawjihiya

0,6

Şili Licencia de Educación Media/ Licencia de Enseñanza Media

7 üzerinden 5

Şili Prueba de Selección Universitaria (PSU)

850 üzerinden 600

Tacikistan Lise Bitirme Diploması

3

Tanzanya Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Tayvan Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Tayland Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Togo Bakaloryası

11

Tunus Bakaloryası

11

Türkmenistan Lise Bitirme Diploması

3

Uganda Certificate of Education - UCE

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not

Umman Tawjihi

80

Ukrayna ZNO (External Independent Testing)

150

Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

12 üzerinden 7

Ürdün Tawjihi

70

Venezuela Bakaloryası

20 üzerinden 13 – 15

Vietnam Bakaloryası

6

Yemen İhtibar Vizari Sanevi Sınavı

70

Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement

En az 5 konudan 4 üzerinden 3 (Konuların 4’ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı)

Yugoslavya Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı

20 üzerinden 8

Zambiya School Certificate

İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak

Yukarıda Adı Geçen Ülkeler ve Mevcut Sınavlar

Yukarıda adı geçen ülkelerin mevcut sınavları ile ilgili hükümlerde ilgili mevzuatlarda yapılacak son değişiklikler geçerli olur.

Yukarıda Adı Geçmeyen Sınavlar

Yukarıda adı geçmeyen sınavlar hakkında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından onaylanan hükümler geçerli olur.

Diğer Ülkeler

Bu tabloda belirtilen ulusal veya uluslararası sınavlardan herhangi birine ait istenen sınav sonucu olmayan adayların ortaöğretim mezuniyet notunun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"