Sayılar


İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI DERGİSİ

 

CİLT - 1

- 1. SAYI -

İslam Entelektüel Geleneğinde İktisadi Boyutun Teşekkülü: Şeybânî, Serahsî ve Kitâbu’l-Kesb (I)

İslam İktisadı ve İktisadi Yapısı: İnsan Merkezli Fıtri İktisat ve İktisadi Yapısı

Sosyal Sorumluluk İlkelerinin İslami Yatırımlarla İlişkilendirilmesi: Deneysel Analiz

Tekaful (İslami Sigortacılık), Risk Yönetimi ve İslamın Hedefleri

İnsan, Ahlak, İktisat ve Katılım Ekonomisi

 

CİLT - 1

- 2. SAYI -

İslam Entelektüel Geleneğinde İktisadi Boyutun Teşekkülü: Şeybânî, Serahsî ve Kitâbu’l-Kesb (II)

Bir Finans Enstrümanı Olarak Nukûd Vakfı ve In‘ikâd Formülasyonu

Bir İslami Ortak Pazar İhtimali

İslami Bankacılık Ürün ve Hizmetlerindeki Ücret ve Harç Uygulamaları İçin Şeriat Temeli

Türev Sektöründeki İslami Finans Vadeli Sözleşmeler Piyasasının İstikrarının Bozulması

Sistemik İstikrarsızlığa Katkıda Bulunan Bir Öğe Olarak Finansal Güvenlik İsteği

 

 

CİLT - 2

- 1. SAYI -

İslami Finans ve Bankacılığın Sosyal, Etik ve Ahlak Boyutlarını Anlama

İslam Entelektüel Geleneğinde İktisadi Boyutun Teşekkülü: Şeybânî, Serahsî ve Kitâbu’l-Kesb (III)

Finansal İstikrar ve Para Vakıfları Etkisi: Rumeli Para Vakıfları Örnekleri

Faiz ve Sosyal Adalet: Reel Faiz Oranının Gelir Adaletsizliği Üzerindeki Etkisi

Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi

Zekâtın Tüketime Etkisi

 

CİLT - 2

- 2. SAYI -

İbni Haldun’un Ekonomi Politiği

Endonezya'da İslami Sermaye Piyasası Türev Araçları: Endonezya Ulema Konseyi Üzerine Bir Araştırma (Mui)'nin Taahhütte (Dengeleme) Fetvası

İslami Mikrofinans Yoksulluğu Nasıl Azaltabilir? Güney Doğu Bangladeş'den Örnek Bir Araştırma

Katılım Bankalarının Danışma Kurullarının Kurumsal Yönetim Unsuru Olarak Değerlendirmesi

İslami Takaful Sigortacılığının Zorluklarının Üstesinden Gelmek İçin Stratejik Bir Bakış

 

CİLT - 3

- 1. SAYI -

 

Yoksulluğun Azaltılması ve Kadınların Refahı Üzerinde İslami Bank Bangladeş Limited Tarafından Uygulanan İslami Mikrofinans Düzenlemesinin Rolü

Modern İktisat-Finans Geleneği ve Osmanlılar

İslami Mikrofinans Bankası Kuzey Nijerya’daki Yoksulluğun Azaltılması için Alternatif Araç

İslam Hukuku ve İktisat Felsefesinde Değer Yargısı Olarak Adalet

Türkiye’de Katılım Bankacılığında Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Üzerine Bir İnceleme ve Yöntem Önerileri

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"