Orhun Kitabelerinden Cumhuriyete Türklerde Kanun Geleneği Sertifika Programı


Kimler Katılabilir: Üniversitelerin Lisans / Ön Lisans bölümleri mezunu, İlgili bölümlerde hâlihazırda öğrenci olan ve ilgili alanlarda tecrübe sahibi olanlar sertifika programına katılabilir. 
 
Katılımcı Sayısı: 20
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  Cumartesi - Pazar /  14:00  - 18:00  
 
Eğitim Süresi:  15 Saat  
 
Eğitimin Amacı:  Türk devletleri genellikle babadan oğula intikal eden hükümdarlar tarafından idare edildiğinden, literatürde saltanat emir ve fermanlarının herhangi bir hukuki temele dayanmadığı düşünülür. Zamanın yahut siyasetin icabı olarak sarayın (çoğu zaman) keyfi uygulamalarının memleketi idare ettiği düşünülür. Hâlbuki eski Türk-Moğol devletleri kanunla idare edilmekteydi. Orhun Kitabelerinde “töre” konduğu ifadesiyle devletin bir kanuna istinaden idare edileceği vurgulanır. Bunun bir başka tezahürü olarak Cengiz Han 1206’da imparatorluğuyla birlikte “YASA”sını ilan etmiştir. Kezâ Fatih İstanbul’un fethinden sonra Teşkilat Kanunu’nu ilan etmiştir. Bunlardan başka bilhassa Osmanlı devletinde vergi, protokol, belediyecilik, Bab-ı Ali’de kamu hukuku ile askeri, ilmi, bürokratik ve diplomatik kademelerin tabi olduğu kanunlar muazzam bir külliyat tutmaktadır.
 
Bu program, eski Türk devletlerinden itibaren, toplum ve devletlere göre değişen hukuk usullerinin, örfî ve şer’i kanunların çeşit ve türleri ile uygulama esaslarını bir bütün halinde örnekleriyle kısaca tanıtmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, ileride kanun metinlerinin eski uygulamalarını, benzerlik ve farklarıyla istinat ettiği tarihi geçmişi kolayca kavrayabileceklerdir. Hem kültürel altyapının sağlamlaştırılmasına, hem de mesleki bilgi birikimi sağlanmasına yönelik program, ileride kullanmak üzere çok sayıda materyalle zenginleştirilmiştir.
 
 
Eğitimin İçeriği: 
1.BÖLÜM: İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
Bu modülde öncelikle Sertifika programı hakkında öğrencilere temel bilgiler verilecek ve akabinde İslam hukukunun kaynaklarından bahsedilecektir. Modülde, Edille-i Şeriyye, mezheplerin çıkışı ve kaynakları ile ilimlerin tasnifine yer verilecektir. 
 
2.BÖLÜM: TÜRKLERDE KANUN
İkinci modül, Osmanlı Beyliği’ne kadar Türklerde kanun geleneğine ayrılmıştır. Bu modülde öncelikle Orhun Kitabelerinden başlamak üzere Orta Asya’da Türk-Moğol kavimleri arasında Mete’den Timur’a kadar esas hatları aynı kalan Törenin mevcut olduğu Cengiz Han Yasası’ndan bahsedilecek, akabinde, yargu ve yargucu, yasak ve yasakname kavramları izah edilecek,  Memlükler, Babürler, Selçuklular dönemi kanunnamelerinden bahsedilecektir. 
 
3.BÖLÜM: OSMANLI BEYLİĞİ’NDE ÖRFİ KANUN
Bu modülde, Osman Gazi ve Beylikler döneminden başlayarak, imparatorluğun ilk dönemleri olan 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt ile Çelebi Dönemlerinden başlayarak Fetret devrine kadar geçen süreçteki örfi hukuka değinilecektir. Akabinde, imparatorluk dönemi özellikle Fatih Kanunnamesi’nin üzerinde durularak, Teşkilat ve Ceza Kanunnamesi ile Ferman Kanunları ele alınacaktır. 
 
4.BÖLÜM: OSMANLI HUKUKUNUN GELİŞİMİ
Bu modülde, Osmanlı hukukunun gelişimi, Yavuz Selim Kanunnamesi, Kanuni Kanunnamesi üzerinden ele alınarak, devamında kanun çeşitlerine yer verilecektir. Bu kanun çeşitlerine örnek olarak, ihtisap kanunları, sancak kanunnameleri, idari kanunlar ile islam hukukunun kanunların muhtevasına işlenmesi suretiyle örfileştirilmesi ele alınacaktır. Ayrıca bu modülde kadılık teşkilat yapısı da izah edilecektir. 
 
5.BÖLÜM: TANZİMAT ve CUMHURİYET
Bu modülde, özellikle eğitim ayrışması ve alan ayırımı ele alınacaktır. Ayrıca, Nizamiye Mahkemeleri, Nizamnameler, Sened-i İttifak, Kanuni Esasi ile Mecelle, Code Civil ardından II.Meşrutiyet, Ankara Hükümeti, Teşri Mercileri ve nihayetinde Cumhuriyet’e gelinecektir. 
 
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. 
 
Eğitim Ücreti:  1000 ₺ (KDV dahil)
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
 

NOT:

* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır..  
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"