Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama ve Yönetim


Kimler Katılabilir:  Eğitim Kurumlarında (özel veya kamu) görev yapan başta yönetici, yönetici yardımcıları, öğretmenler, özel eğitim kurumlarında görev yapan üst yönetici (Genel Müdür, Genel Müdür Yrd.) 
 
Katılımcı Sayısı: 20 
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Süresi:  60 Saat (10 hafta)
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  Cumartesi-Pazar 10.00-13.00
 
Eğitimin Amacı:  
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince 2006 yılından itibaren tüm eğitim kurumlarında stratejik planlama zorunlu hale gelmiştir. Eğitim kurumlarında yapılan stratejik planlama uygulamalarında çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. En büyük eksiklik olarak stratejik planlamanın uygulanması sonucu elde edilecek kazanımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı, dolayısıyla gerekli özenin gösterilmediği izlenmektedir. Stratejik planlama ile ilgili olarak paydaşlara ve planlamacılara gereken eğitimin verilmemesi, planlamadaki başarısızlığa etki eden önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İyi bir stratejik planın yapılması ve uygulanması halinde kurumların aşağıda belirtilen konularda çeşitli kazanımları olacağı açıktır.
Kurum kültürünü geliştirir ve aidiyet duygusunu arttır,
Kurum içi iletişimi destekler, organizasyonun görevlerini düzenlemek veya uyarlamak için düşünmeyi ve sorunları diyalog ortamında çözmeyi kolaylaştırır,
Organizasyonun vizyonu, hem iç hem de dış paydaşlarca kabul görür, misyon açıklık kazanır, kurum imajını geliştirebilir,
Güçlü ve zayıf yönler açığa çıkar, iç kaynaklar belirlenir. Değişen koşullara göre önlem alma imkanı verir,
Hizmet verilen hedef kitlenin özellikleri ve beklentileri daha iyi anlaşılır, 
Planlamaya iç ve dış paydaşların katılımının sağlanması nedeniyle, planlanan çalışmaların bu paydaşlar tarafından kabul görmesi ve uygulanma başarısı artar,
Stratejik düşünme ve davranışı arttırır, böylece örgütün iç ve dış çevresiyle ilgili olarak sistematik bilgi toplanılmasını sağlar,
Kurumsal ve gelişmiş kararlar alınmasına imkan verir. Organizasyonun önemli konularına odaklanmak suretiyle, karar vericilere bu konular hakkında ne yapılması gerektiği konusunda yardımcı olur,
Çalışanların sorumluluk ve performanslarını arttırır, iç ve dış beklentilere daha akıllıca cevap verilir. 
Çalışanların gelişimine katkı sağlar, planlama sayesinde çalışanlar görevlerini daha sağlıklı bir biçimde yerine getirir ve takım çalışması kuvvetlenir,
Yönetimi önceden sistemli bir şekilde düşünmeye zorlar,
Kurum için gösterilen çabaların daha iyi koordine edilmesini sağlar,
Denetim için başarı standartlarının geliştirilmesi sonucunu yaratır,
Kurumun temel hedeflerini ve politikalarını daha kesin biçimde saptamaya yöneltir,
Beklenmedik gelişmelere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlar,
Kaynakların en etkin biçimde kullanılmasına yardımcı olur,
Stratejik planlama, örgütte farklı birimlerde çalışan bireylerin çabaları, ortak amaçlar doğrultusunda bütünleştirir,
Paylaşılmış bir vizyon sağlar, 
 
Eğitimin İçeriği: Yönetici, yönetim, strateji, stratejik plan, stratejik planlama, stratejik yönetim vb.konular anlatılacak, daha sonra uygulamalı olarak bir eğitim kurumunun stratejik planı hazırlanacaktır. 
Sınav: Eğitim sonunda teorik olarak anlatılan konulardan ve ayrıca uygulamalı olarak sınav yapılacaktır.
 
Devam Zorunluluğu: %90 devam ön koşul olmalıdır.
Sertifika veya Katılım Belgesi: Ön koşulu sağlayan her katılımcıya “Katılım Belgesi”, yapılacak sınavda 70 ve üzerinde puan alanlara ise “Başarı Sertifikası” verilebilir. 
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri:   İZU Sürekli Eğitim Merkezi, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
 
NOT:
*İZÜSEM, programların duyuru aşamasında gerekli görülen her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.  
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"