Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Sağlık ekibinin üyeleri ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
(Öğrenme Yetkinliği)
Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
Araştırmalarda yer alarak hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir ve ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
1Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
4Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
5Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir ve ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
6Sağlık ekibinin üyeleri ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.
7Araştırmalarda yer alarak hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir.
8Sağlık hizmetleri ve hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde sorumluluk alarak yenileşime ve değişime liderlik eder.
9Güvenli ve kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde örgütsel yapı ve sistemlere liderlik eder.
10Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
11Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
12Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.
13Mesleki uygulamalarında etkili iletişim becerilerini kullanır.
14Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • 1.Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • 1. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • 2. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • 3. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme; alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 • Sağlık ekibinin üyeleri ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.
 • 2. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 • 3. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 • 4. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • 1.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
 • 2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • 2. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • 3.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 • 4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
(Öğrenme Yetkinliği)
 • 1.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
 • 2.Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • 2. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 • 3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • 3. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 • 4. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 • 5. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • 1.Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 • Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • 3.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • 4.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • 5.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • 6. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 • 7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 • 8. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 • 9. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • 1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • 1. Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
 • 2.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • 2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • 3. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 • 4. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • 5. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 • 6. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını, bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkiyi anlamaya yetkindir.
 • 7. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 • 8. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"