Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Hemşirelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
(Öğrenme Yetkinliği)
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.
0
1Hemşirelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.
2Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.
3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.
6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.
7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç
 • Hemşirelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.
 • gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 • Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 • Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 • Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 • Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 • Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 • Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 • Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 • Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim
 • uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"