Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
FarmakolojiHEM 2032016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Aklime SARIKAYA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Aklime SARIKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik uygulamalarda kullanılan ilaçların doğru dozda, doğru zamanda, doğru hastaya, doğru yolla, doğru ilacın verilmesinin öğretilmesi, ilaçların etkilerinin, yan etkilerinin, etkileşimlerinin, farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini bilmesi, ilaçları bilinçli kullanması ve farklı sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları tanıma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiLisans düzeyindeki bir hemşirelik öğrencisinin sahip olması gereken temel farmakoloji bilgilerinin edinilmesi ve eğitim süresince alacağı teorik dersler ve pratik uygulamalarla mezuniyet sonrası meslek yaşamı boyunca klinik uygulamalarda ihtiyaç duyacağı ilaçlar ile bilgilerin kazandırılmasını içermektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Farmakolojinin temel kavramlarını; çalışma alanı ve dallarını; doğru ilaç tedavisinin prensiplerini ve amaçlarını; farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yollarını kavrama ve bu bilgileri klinik faaliyetlerde etkili şekilde uygular.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ2İlaçların vucuttaki temel fizyolojik olaylara ve yapılara olan etkisini ve bu etkinin mekanizmasını öğrenir.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ3İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, metabolizma ve ıtrah olaylarını ve bunlara etki eden faktörleri kavrar.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ4Tedavide kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerinin öğrenir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ5Sistem hastalıklarının tedavisinde hangi ilaçların kullanıldığını öğrenir bu ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini kavrar etkili tedavi için bu ilaçların kullanılması gereken dozu uygular1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ6Antibiyotik ve diğer kemoterapötikler hakkında bilgilenir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ7İlaç suistimali ve bağımlılık hakkında bilgilenir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ8İlaçların profilaksi ve tanı amacıyla kullanımları hakkında bilgilenme ve etkin uygulama becerisi edinir.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ9Yeni ilaçların geliştirilmesi ve farmokolojinin güncel konuları hakkında bilgilenir.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ10Reçete ve prospektüs bilgilerini yorumlama becerileri edinir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ11İlaç kullanımı konusunda hasta ve ailesinin eğitimini sağlayabililir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ12Farmakoloji ile ilgili yeni bilgileri takip edebilir1, 2, 3, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin amaç ve hedefleri; Farmakolojinin kavramsal çerçevesi; İlaç kaynakları, ilaç sınıflandırmaları, ilaç adlandırmaları, ilaç onaylanma süreci, ilaç uygulamasında güvenlik, hemşireler için ilaç güvenliği eğitimi, yüksek riskli ilaçlar, ilaç bilgi1/4- 13 2/1-11
2. HaftaTemel kavramlar ve süreçler: Hücresel fizyoloji, ilaçların hücre membranı aracılığı ile taşınması, Farmakokinetik; emilim, dağılım, metabolizma ve atılım. Plazma ilaç seviyeleri, ilaçların plazma yarılanma süresi Farmakodinami; ilaç reseptör etkileş1/17-60 2/13-44
3. HaftaKalp ve damar sistemini etkileyen ilaçlar Kalp yetmezliğinde ilaç tedavisi: kardiyak glikozidler, kardiotonik inotropik ajanalar, natriüretik peptidler, KY adjuvan ilaçlar, loop diüretikleri, tazid diüretikleri, anjiotensin conferting enzim inhibit1/438-471 2/97-111
4. HaftaHipertansiyonda ilaç tedavisi, ACE inhibitörleri, anjitensin II reseptör blokerleri,Direk renin inhibitörü,antiadrenerjikler, kalsiyum kanla blokerleri, kombine ilaçlar, hemşirelik süreci, Klinik sınav örneği Dislipdemide ilaç tedavisi Dislipidemi, s1/129-144; 511-533
5. Haftanflamasyon ve enfeksiyonu etkileyen ilaçlar İnflamasyna genel bakış, mikorganizmalara genel bakış,antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar, direnç mekanimaları, hemşirelik süreci, Ağrı ateş inflamasyonu azaltmak için ilaç tedavisi; Salisilatlar, N1/228-267 2/55-74
6. HaftaBeta-laktam antibakteriyel ajanlarla ilaç tedavisi, penisilinler, sefalosporinler, karpapenemler, monobaktamlar, Aminoglikozidler ve flurokinolonlar, ile ilaç tedavisi, aminoglikozitler,florokinoloanlar, Tetrasiklinler; sulfonamidlerve üriner antite1/292-340 2/55-74
7. HaftaTüberküloz ve mycobakterium Avium kompleksi hastalığı için ilaç tedavisi; İsoniazid, rifamisinler, birinci sıra adjuvan antitüberküloz ilaçlar Viral enfeksiyonlarda ilaç tedavisi, herpes simpleks virüs, citomegalovirüs, influenza, hepatit, HIV ilaç1/350-431 2/75-87
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEndokrin sistemi etkileyen ilaçlar, DM ilaç tedavisi, hiper ve hipotroidizmde ilaç tedavisi, hipofiz ve hipotalamus fonksiyon bozukluğunda ilaç tedavisi, kalsiyum ve kemik metabolizmasında ilaç tedavisi, Addison ve cushing hastalığında ilaç tedavisi1/714-803 2/189-201
10. HaftaRenal ve sindirim sistemini etkileyen ilaçlar Sıvı volüm fazlalığı ilaçlar, beslenme destek ürünleri, kilo yönetimi ilaçları, peptik ülsere gastroözafajial reflü, konstipasyon ve diyare ilaçları,1/592-605
11. HaftaSolunum sistemine etkili ilaçlar, nazal konjesyon, histamin etkilerini ve alerjik yanıtı azaltıcı ilaç tedavileri, astım ve bronkokonstrüksiyonda ilaç tedavisi Ödev teslim tarihi: 01.Aralık 2016 Saat 17:001/540-586 2/115-119
12. HaftaOtonom ve merkezi sinir sistemini etkileyen ilaçlar, Myastenia gravis, pakinson ilaçları, Opioidler, lokal ve genel anestezikler, migren ve başağrısı ilaçları, epilepsi ve spastisite ilaçları, anksiyete ve depresyon, duygu durum düzenleyiciler, p1/248-1067 2/121-129
13. HaftaHematopoetik ve bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar Pıhtılaşma bozuklukları, anti kaagulan ilaçlar, heparinler K vitamini antagonistleri direk trombin inhibitörleri, antitrombosit ilaçlar, trombolitik ilaçlar, kanama kontrolü için kullanılan ilaçl1/102-124 2/201-207
14. HaftaBağışıklığı baskılamak için yapılan ilaç tedavileri Sitotoksik immüno supresif ajanalar, konvensiyonel antirejeksiyon ajanlar, antikor preparatlerı, hemşirelik süreci, Klinik sınav örneği Kanserde ilaç tedavisi Sitotoksik antineoplastik ilaçlar, kan1/163-214 2/183-165
15. HaftaGöz, kulak ve deriyi etkileyen ilaçlar Radyolojik tanılamada kullanılan kontrast maddeler1/1174-1118
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Çev Ed. İyigün E. & Taştan S. (2014). Abrahams’ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları [Eds. Frandsen G. Pennington Smith S. Abrams Clinic Drug Therapy, Rationales For Nursing Practice. Wolters Kluwer Health/Lippincoat Williams wilkins] 10basım. Akademisyen Tıp Kitapevi Ankara.
Diğer Kaynaklar2. Dökmeci İ. (2007) Sağlık Yüksekokulları İçin Farmakoloji, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul. 3. Dural E.(2011). Hemşireler için Farmakoloji Ders Notları. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 4. Zerwekh j.Clabon JC.Gaglione T. Garneau A.Souter S. (2012). Mosby’s Pharmacology Memory Note Cards. Visual Mnemonic and Memory Aids For nurses. ISBN:978-0-323-07800-9. Elsevier- Mosby inc 3251.RiverportLane.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)2.0032.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi1.003.003.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0028.0028.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"