Program Hakkında


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Eğitim müfredatı, hemşirelik eğitiminde ülke genelinde standardizasyon sağlamak amacıyla hazırlanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP), Resmi Gazetede 02.02.2008 tarih ve 26775 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ve Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün programı, çeşitli seçmeli ders olanağı sağlayarak öğrencilerin farklı alanlarda donanmalarını sağlar. Ayrıca bölümümüzün uluslararası ilişkileri nedeniyle öğrencilerimiz uluslararası projelerde yer alacak, sunulan hemşirelik hizmetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimleme fırsatı bulacaktır. Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ve değişim programlarına katılımları özendirilecek ve desteklenecektir. Üniversitemizin Hemşirelik Bölümü’nün ders çeşitliliği ve ulusal ve uluslararası projelerle olan ortaklıkları, bölümümüzün tercih nedenlerindendir.

Mezun öğrencilerimiz, tıbbın birçok alanında; kamuya ait hastaneler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, ayaktan tedavi eden klinikler, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimliği merkezleri, kronik ve uzun süreli bakım veren yerler, sağlık ile ilgili eğitim ve araştırma merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, el cerrahi merkezleri, huzurevleri, diyaliz merkezleri, okullar/fabrikalar/bankaların/belediyelerin/özel ve resmi kuruluşların sağlık birimleri gibi bölümlerde hizmet verebilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim yaparak lisans ve lisansüstü hemşirelik programlarında eğitimci/akademisyen olarak görev yapabilirler.

Amaç:

İnsanın, tek/biricik olduğundan hareketle; güvenli, kaliteli, kültüre duyarlı bakımın organizasyonunda lider olan, bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda disiplinlerarası ekip çalışması yapan, yasal, etik ve mesleki değerlere saygılı, sağlık hizmetlerindeki güncel eğilimleri ve gereksinimleri analiz ederek teori ve araştırmayı uygulamaya aktarabilen, yaşam boyu öğrenen, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma projelerinde yer alan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmektir.

Hedef:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün hedefi; ürettiği eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"