Program Hakkında


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır. 

Amaç:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı lisansüstü eğitimin temel ilkesi kapsamında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının değişen dünya koşullarının ortaya çıkardığı gereksinimlerini göz önünde tutarak yeni kuram, teknik ve kavramlarla geliştirilmesi için çalışmak,  yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sunmak ve ilgili bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek ve zenginleştirmek hedeflenmektedir. Bu ilkeyi gerçekleştirmek amacıyla Psikolojik Danışma Kuramları, Grupla ve Bireyle Psikolojik Danışma İlkeleri ve Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Bireyi Tanıma Teknikleri, Kişiliğin Gelişimini kapsayacak bir program yapılandırılmış olup, bu alandaki meslek elemanlarının yeterliliğini uzmanlık düzeyine taşınması amaçlanır.

Hedefler:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisansüstü eğitim Programı, lisans mezunu öğrencilerin mesleki konuda çok yönlü, çağdaş bilgiye ulaşmaları, elde edilen bilgileri alanda kullanmayı öğrenmeleri, bağımsız araştırma yapma yeterliğine erişmeleri, eğitime yönelik gelişmeleri takip ederek geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma kapasitesini kazanmaları hedeflenmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"