Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi kazanır
2Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanır
3Eğitim programları ve öğretim alanıyla ilgili bir konu üzerinde yaptığı bir araştırmayı raporlaştırma becerisi kazanır
4Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi kazanır
5Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi elde eder.
6Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazanır.
7Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
8Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
9Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi kazanır
10Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi kazanır.
11Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi kazanır.
12Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi kazanmış olur.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"