Ölçme ve Değerlendirme


1) Lisansüstü programlarında, öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için; dersin yarıyıl sonu notunun en az “CC” olması gerekir.
(2) Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.
(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Puan Harf Notu (Başarı Notu) Dört Üzerinden Katsayısı
90-100                  AA                  4.0
85-89                    BA                  3.5
80-84                    BB                  3.0
75-79                    CB                  2.5
70-74                    CC                  2.0
00-69                    FF                   0.0
00-00                    DZ                  0.0
(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından (EK) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
e) TR (transfer) notu; daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.
f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda (GM) notu alan öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, (GM) notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse (GM) notu sıfıra dönüştürülür.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"