Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma YöntemleriEYD 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel bir araştırmadaki sürecin nasıl işlediğini kavrar, bilimsel bir rapor hazırlama becerisi kazanır, bilimsel değerlendirme anlayışı kazanır, bilimsel araştırmada etik kurallarını bilir ve yapacağı bilimsel çalışmalarda uygular.
Dersin İçeriğiBilimsel araştırmanın temel kavram ilke ve yaklaşımları; araştırma süreç ve yöntemleri; rapor hazırlama teknikleri; alıntı yapma ve kaynakça gösterme şekilleri; araştırma modeli; evren ve örneklem; veri ve veri toplama teknikleri; verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi; bulgular; sonuç, tartışma ve öneriler; örnek bir rapor hazırlama, bilimsel araştırmada etik.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgiye ulaşma yollarını kavrar.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ2Eğitim kurumlarının yönetimi aşamasında yönetsel rol oynar.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ3Bağımsız olarak veri toplama sürecini yürütebilir1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ4Alanı ile ilgili verileri analiz eder.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ5Bağımsız bilimsel çalışma yürütür.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ6Bağımsız bilimsel çalışmayı raporlaştırır.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel kavram ilke ve yaklaşımlar; Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem
2. HaftaAraştırma eğitimi
3. HaftaAraştırma süreç ve teknikleri;Rapor hazırlama teknikleri;
4. HaftaAlıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
5. HaftaAmaçlar; önem
6. HaftaSayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
7. HaftaAraştırma modeli
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEvren örneklem
10. HaftaVeri ve veri toplama teknikleri
11. HaftaVerilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
12. HaftaBulgular ve yorumlanması
13. HaftaSonuç ve öneriler
14. Haftaörnek bir rapor hazırlama
15. Haftaörnek bir rapor hazırlama-II
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKarasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A. Cohen, L.,Manion, L., and Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routlegde.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Uygulama 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi7.003.0021.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev7.007.5052.5000
6Uygulama7.007.0049.0000
7Final1.0031.0031.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"