Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yönetim Bilimi ve SüreçleriEYD 5052016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, yönetim tanım, kavram, teknik ve teorilerini öğrenerek vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriğiYönetim Biliminin tanımı Bilim ve bilimsel düşünme Yönetim biliminin kapsamı Toplumsal yaşamda yönetim biliminin rolü Yönetim biliminin amaçları. Yönetim bilimini diğer bilim dalları ile ilişkisi Kamu yönetimi ile işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri. Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik Yönetim biliminin tarihsel gelişim süreci. Klasik yönetim düşüncesinin gelişimindeki önemli kuramcıların görüşleri. Neo klasik yönetim düşüncesinin ortaya çıkış nedenleri Modern yönetim düşüncesinin özellikleri Karar verme Yönetimde karar vermenin önemi Karar verme süreci Planlama Planlamanın önemi Yönetimde planlamanın yararları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim ile ilgili kavramları Bilir ve kullanır1, 2, 3A
ÖÇ2İş gördürmede rol oynayacak faktörleri bilir ve uygular.1, 2, 3A
ÖÇ3Yönetici özelliklerini bilir ve bu özellikleri içselleştirmek gerektiğine inanır1, 2, 3A
ÖÇ4 Organizasyon teorilerini bilir ve bir spor örgütünün bu bağlamda değerlendirmesini yapar.1, 2, 3A
ÖÇ5Yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olur1, 2, 3A
ÖÇ6Yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olur1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanımı ve temel kavramları./Grup çalışmasının yararları, sakıncaları, etkin nitelikleri.3.kaynak ilk ünite
2. HaftaYönetim sürecinin özellikleri./Yönetim fonksiyonlarına genel bakış2. kaynak
3. HaftaPlanlama kavramı ve nitelikleri /Aşamaları, türleri, yararları, sakıncaları ve iyi bir planın nitelikleri.1.kaynak
4. HaftaOrganizasyon kavramı, formal ve informal organizasyonlar/.Organizasyon yapıları,şemaları.2.kaynak
5. HaftaOrganizasyon teori ve yaklaşımlarına genel bakış./Klasik organizasyon yaklaşımları2.kaynak
6. HaftaNeo-Klasik Yaklaşım./Modern yönetim yakalaşımlarından Sistem Yaklaşımı.3.kaynak
7. HaftaModern yönetim yaklaşımlarından Durumsallık Yaklaşımı./Toplam kalite yönetimi3.kaynak
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEmir-komutan (yürütmenin) anlamı ve önemi/İşgördürmede rol oynayan faktörler5.kaynak
10. HaftaYönetici özellikleri/Yönetimde sözsüz iletişimtüm kaynaklar
11. HaftaYönetici özellikleri/Yönetimde sözsüz iletişimtüm kaynaklar
12. HaftaEtkin bir emir komuta sistemi kurabilmenin başlıca koşulları.5.kaynak
13. HaftaKoordinasyon tanımı, anlamı, önemi.İyi bir koordinasyon sağlanın şartları.4.kaynak
14. HaftaKontrol (denetim) tanımı, anlamı ve önemi, kontrol sürecinin aşamalarıtüm kaynaklar
15. HaftaKarar verme tanımı, anlamı, önemi vekarar sürecinin özellikleritüm kaynaklar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1)Kemal Tosun, İşletme yönetimi, Altıncı Baskı, Savaş Yayınları,İstanbul,1992 2) Kemal Tosun, Yöneticilere Uygulamalı Öğütler, Yönetim, İşletme İktisadı Enstitüsü, 3) Ali Öztekin. Yönetim Bilimi. Siyasal Yayınları. 4) M.Zahit Serarslan. Abdurrahman Kepoğlu, Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Morpa, 2005. 5) M.Zahit Serarslan.Japon Başarısının Sırlarından Biri: Yönetim Felsefesi, Zaman, 22 Mayıs 1988, s.2. 6) Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Dokuzuncu baskı, Beta, İstanbul, 2003
Diğer KaynaklarDers için hazırlanan slaytlar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi9.009.0081.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev4.008.8835.5200
6Uygulama2.006.5013.0000
7Final1.006.006.0000
Toplam İş Yükü187.52
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.52 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"