Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama EBB 5182016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ, (Ayrıldı) Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Stratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirme, stratejik yönetimin amaçlarını anlatma, kurumlarda uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiStratejik yönetim sürecinin temel elemanları, stratejik yönetim sürecindeki aşamalar, model oluşturulması, faydaları, strateji formulasyonu, eğitim kurumunun misyonu, çevresel analiz, temel çevresel değişkenler, strateji uygulama süreci, strateji değerlendirme kavramsal çatısı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Stratejik planlamayı bilir1, 2, 3A, C
ÖÇ2Durum analizine hakimdir1, 2, 3A, C
ÖÇ3Geleceğe yönelim konusuna hakimdir1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYönetim ve Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama İlişkisi Stratejik Planlama
2. HaftaEğitimde Stratejik Planlama Okul-Kurumlar İçin Stratejik Plan Hazırlama Süreci ve Aşamaları Stratejik Planlama Ekibi
3. HaftaDurum Analizi –Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Durum Analizi- Paydaş Analizi ve Görüşler
4. HaftaDurum Analizi-Kurum içi Analiz Durum Analizi-Çevre Analizi Durum Analizi-GZFT Analizi
5. HaftaGeleceğe Yönelim Misyon Vizyon Temel Değerler Geleceğe Yönelim Temalar
6. HaftaGeleceğe Yönelim Stratejik Amaçlar Geleceğe Yönelim Stratejik Hedefler
7. HaftaStratejiler – Hedef-Faaliyetler ve Projeler-Performans Hedefi Performans Göstergeleri-Okul İçin Faaliyet ve Projeler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBütçeleme Çalışmaları-Eylem Planları
10. HaftaKurumsal Değerlendirme-Stratejik Değerlendirme İzleme - Değerlendirme Geri Bildirim
11. HaftaOkul-Kurumlar İçin Stratejik Plan Hazırlama
12. HaftaOkul Gelişim Plan ve Modeli
13. HaftaOkul Stratejik Planı
14. HaftaOkullarda Stratejik Planlama Çalışmalarına İlişkin Uygulamalar
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMualla Aksu, (2002). “Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi” Anı Yayıncılık, Ankara. Bryson, J. M. (1995). “Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations”. San Francisco, USA. Revised Edition. Jossey-Bass Publishers.
Diğer KaynaklarT.C. MEB., Strateji Geliştirme Başkanlığı (2010). “Eğitimde Stratejik Planlama (Okul/Kurumlar İçin) ”, Ankara. DPT. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). Ankara. DPT. “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”. (2006). İkinci Sürüm. Ankara. http://www.dpt.gov.tr Kamu Kuruluşlarının Hazırlamış Olduğu Stratejik Planlar. http:// www.sp.gov.tr Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete. Sayı: 26179, 26.05.2006. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (06.01.2006). Resmi Gazete. Sayı: 26084, 18.02.2006. Harun Gürer. Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler. Sayıştay Dergisi. Sayı: 63. s. 91-105. http://www.tkgm. Gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetayh319.pdf.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0025.0025.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0028.0028.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.5032.5000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"