Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Tüketici Hukukunun EsaslarıÖZH 5352016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Özlem TÜZÜNER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicinin haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin hükümleri anlama ve uygulamada gerekli donanıma sahip olur
Dersin İçeriğiBu ders çerçevesinde, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, kapıdan satışlar, taksitle satışlar, kampanyalı satışlar ve tüketici kredi sözleşmeleri ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, 2003 yılı itibariyle TKHK'a eklenmiş olan genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, uzaktan satım, paket tur, devre tatil ve kredi kartı sözleşmeleri gibi konular üzerinde de durulacaktır. Derste, Avrupa Birliği'nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Eşitler arasındaki menfaat çatışmalarını düzenleyen özel hukuk alanında bu eşitliğin istisnai olarak bozulduğu halleri tespit etmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C, D
ÖÇ2Eşitsizliğin tespiti konusunda duyarlılık ve beceri kazanmış olmak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C, D
ÖÇ3Eşitliğin bozulduğu hallerde alternatif hukuksal çözümler yaratmak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C, D
ÖÇ4Eşitliği bozucu tekil olgulardan genelleştirme suretiyle ilkeler çıkarmak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı ve Kapsamı; Borçlar Kanunu ile ilişkisiDers Notları, alakalı kısım
2. HaftaTüketicinin korunması ihtiyacının liberal ekonomik modelde yeri; Tüketici ve tacir kavramları; karma işlemlerDers Notları, alakalı kısım
3. HaftaTüketici Satım Sözleşmeleri I: Tüketim malları tanımı; Ayıplı ifanın tanımı; Muayene ve ihbar yükümlülüğü tartışması; Hasarın intikali; 2. el ticari satımlarda ayıp; Tüketicinin seçimlik hakları.Ders Notları, alakalı kısım
4. HaftaTüketici Satım Sözleşmeleri II: Tüketiciye karşı müteselsilen sorumlu olanların çevresi; Zamanaşımı süresi; Garanti taahhüdü, kapsamı ve süresi; Nihai satıcının rücu hakkı sorunuDers Notları, alakalı kısım
5. Haftaİmalatçının sorumluluğu I: İmalatçının haksız fiill sorumluluğunun genel ilkeleri ve kusursuz sorumluluk; Hukukun ekonomik analizi açısından imalatçının kusursuz sorumluluğu;Ders Notları, alakalı kısım
6. Haftaİmalatçının sorumluluğu II: İmalatçının sorumsuzluk halleri, zararın ve tazminatın hesaplanması; kusursuz sorumluluk kapsamında kalan zarar kalemleri; Sorumsuzluk kaydı; Sorumluluğun zamansal sınırları.Ders Notları, alakalı kısım
7. HaftaKapıdan ve Uzaktan Pazarlama Sözleşmeleri: Kapıdan ve uzaktan pazarlama sözleşmelerinin tanımı; Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülükleri; Tüketicinin cayma hakkı; Sözleşmenin tasfiyesiDers Notları, alakalı kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDevre Tatil ve Paket Tur Sözleşmeleri: Tanım; Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü; Cayma Hakkı; Sözleşmenin Tasfiyesi. Paket Tur Sözleşmeleri: Tanım, Bilgilendirme yükümlülüğüDers Notları, alakalı kısım
10. HaftaGenel İşlem Koşulları (GİK) – I: Genel işlem koşulu kavramı; Bunların denetlenmesi sebebi; TKHK, TBK ve TTK’da GİK denetimi ve aralarındaki ilişki; Yürürlük denetimi, Yorum denetim,Ders Notları, alakalı kısım
11. HaftaGenel İşlem Şartları – II: GİK’in geçerlik denetimi; Geçerlik denetiminin kıstasları; Saydamlık İlkesi; Genel işlem koşullarının sözleşme içeriği olmaması veya butlanının sonuçlarıDers Notları, alakalı kısım
12. HaftaKredi İlişkisi Doğuran Sözleşmeler – I: Tüketici kredisine ilişkin hükümlerin konu itibariyle uygulama alanı; Tüketicinin sözleşmenin kurulması aşamasında korunması:Ders Notları, alakalı kısım
13. HaftaKredi İlişkisi Doğuran Sözleşmeler – II: Tüketicinin sözleşmenin ifası aşamasında korunmasıDers Notları, alakalı kısım
14. HaftaHaksız Ticari Uygulamalara Karşı Tüketicinin Korunması: Haksız ticari uygulamalar tanımı; Yanıltıcı ticari uygulamalar; Saldırgan ticari uygulamalar; Özellikle yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklam sorunu; YaptırımlarDers Notları, alakalı kısım
15. HaftaUsul Hukuku ve Devletler Özel Hukuku Açısından Tüketicinin KorunmasıTüketici Kuruluşları: Tüketici Konseyi/Tüketici Sorunları Hakem Heyeti/ Tüketici MahkemesiDers Notları, alakalı kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuATAMER, Yeşim M.: Tüketici Hukukunun Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını, Tüketicinin Korunması Semineri (ed. Ebru Ceylan), Yetkin Yayınları, Ankara 2007, s. 21-32 ATAMER, Yeşim M.: Tüketici Satım Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.4 – Eleştiriler ve Revizyon Teklifleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, c.XXIV sy. 1, 2007, s. 81-108 ATAMER, Yeşim M.: TKHK m.9/A ve Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in AB Mevzuatı İle Uyumuna İlişkin Görüş ve Değişiklik Önerileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, c.XXIII sy. 1, 2005, s. 177-199 ATAMER, Yeşim M.: Yapımcının Sorumluluğu, Kapıönü İşlemleri ve Tüketici Sözleşmelerinde Yer Alan Dürüstlük Kuralına Aykırı Hükümler, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu – Acquis Communautaire’in Alınması – Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Ünal Tekinalp (Ed.), İstanbul 2001, s. 379-391 ve 419-427. ATAMER Yeşim M., SANLI Kerem Cem, Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden İmalatçının Kusursuz Sorumluluğuna Dair Bir Değerlendirme, Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011 HAVUTÇU, Ayşe: Türk Hukuku’nda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005 ATAMER, Yeşim M.: Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.6/C’nin Revizyonuna İlişkin Teklifler, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan Armağanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 87-101 ATAMER, Yeşim M.: Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.6, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ve Borçlar Kanunu Taslağı m.18a-f, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'na Armağan, Seçkin Yayınları, Ankara 2004, s. 291-331. ÖZEL Çağlar, Haksız Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması Sorununa Bir Bakış ve Almanya Örneği, Batider, Aralık 1999, C. XX, S.2. AÇIKGÜL, Emine – AÇIKGÜL, Hacı Ali, Kredi Kartı Sözleşmeleri, 2007 BUHUR, Oğuzhan: Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara 2004 ÇABRİ, Sezer: Konut Finansmanı Sözleşmeleri, 2010
Diğer Kaynaklar1. ABİK, Yıldız: Promosyonlu Satım Sözleşmesi, 2002 2. AÇIKGÜL, Emine – AÇIKGÜL, Hacı Ali, Kredi Kartı Sözleşmeleri, 2007 3. AKİPEK, Şebnem: Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999 4. AKÇURA KARAMAN Tuba, Üreticinin Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, İstanbul 2008. 5. ALTINIŞIK, Ulvi: Elektronik Sözleşmeler, 2003 6. ANKARA Barosu Yayınları, Tüketici Hukuku, Ankara 2000 7. Avusturya ve Türkiye’de Tüketicinin Korunması, SEMPOZYUM, 1983 8. ASLAN, Yılmaz: En Son Değişiklerle ve Yargıtay Kararları Işığında Tüketici Hukuku, Bursa 2006 9. ASLAN, Yılmaz: Tüketici Hukuku Dersleri, 2010. 10. ATAMER, Yeşim M.: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Değerlendirilmesi, 2. Bası, İstanbul 2001 11. ATAMER, Yeşim M.: Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.6/C’nin Revizyonuna İlişkin Teklifler, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan Armağanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 87-101 12. ATAMER, Yeşim M.: İnternet Bankacılığının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Şekilde Kullanılması Halinde Doğan Zararları Kim Taşıyacaktır?, Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 2007, s. 15-37 13. ATAMER, Yeşim M.: Tüketici Hukukunun Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını, Tüketicinin Korunması Semineri (ed. Ebru Ceylan), Yetkin Yayınları, Ankara 2007, s. 21-32 14. ATAMER, Yeşim M.: Tüketici Satım Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.4 – Eleştiriler ve Revizyon Teklifleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, c.XXIV sy. 1, 2007, s. 81-108 15. ATAMER, Yeşim M.: TKHK m.9/A ve Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in AB Mevzuatı İle Uyumuna İlişkin Görüş ve Değişiklik Önerileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, c.XXIII sy. 1, 2005, s. 177-199 16. ATAMER, Yeşim M.: Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.6, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ve Borçlar Kanunu Taslağı m.18a-f, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'na Armağ
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü1090
Toplam İş Yükü / 25 (s)1090 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"