Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim ve Okul Yönetimi EBB 5132016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul yönetimi ve okul yönetiminde karşılaşılabilecek yönetim kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin İçeriğiYönetim bilimi, eğitim ve okul yönetimi, okul yönetiminde rol oynayan ögeler, okulda yönetim süreçleri (örgütleme), okulda yönetim süreçleri (karar verme, iletişim), okulda yönetim süreçleri (eşgüdümlüme, planlama), okulda yönetim süreçleri (etki, değerlendirme), eğitim programının yönetimi, öğrenci hizmetlerinin yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, genel hizmetlerin yönetimi, okul-çevre ilişkileri, okul yöneticisinin davranışı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim Bilimi ve Okul Yönetimi Hakkında Temel Kavramları Tanımlar1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ2Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeleri Tartışır1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ3Okulda Yönetim Süreçlerini Söyler1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ4Eğitim Programının, insan Kaynaklarının ve Genel Hizmetlerin Yönetimini açıklar1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ5Okul-Çevre ilişkileri ve Okul Yöneticisinin Davranışını Söyler1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ6Örgüt Geliştirmeye Yönelik Bir Proje Hazırlar1, 2, 3, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaYönetim Bilimi
3. HaftaEğitim ve Okul Yönetimi
4. HaftaOkuldaki Mevcut Sistem
5. HaftaBir Okul Etkili Hale Getirme
6. HaftaOkulda Yönetim Süreçleri (Karar Verme, İletişim vb.)
7. HaftaOkuldaki Vizyon ve Değişimi Yönetme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOkul Yönetiminde Liderlik
10. HaftaÖğrenen Örgüt Olarak Okul ve Gelişimi
11. HaftaOkulu Zeki Bir Örgüt Haline Getirme
12. Haftaİnsan Kaynaklarının Yönetimi
13. HaftaGenel Hizmetlerin Yönetimi, Eğitim Programının Yönetimi, Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi
14. HaftaOkul-Çevre İlişkileri
15. HaftaOkul Yöneticisinin Davranışı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHaydar Taymaz (2000), Okul Yönetimi, Pegem A Yayınları.
Diğer KaynaklarMusa Gürel (2005), Okul Yönetimi, Eğitim Kitabevi. İrfan Erdoğan (2008), Eğitim ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.0015.0075.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.0015.0045.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü192
Toplam İş Yükü / 25 (s)192 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"