Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim ve Öğretim Liderliği EBB 5122016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüGenel Koordinatör Orkun Osman BİLGİVAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ahmet Faruk LEVENT, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Kemalettin PARLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı eğitim ve öğretim liderliği konusundaki çağdaş yaklaşımları öğrencilerle paylaşmaktır.
Dersin İçeriğiGeçmişten günümüze Liderlik Yaklaşımları, Eğitim ve öğretim liderliği, Liderlik ve Kişilik özellikleri ilişkisi, Dönüşümcü Liderlik, Etkileşimci Liderlik, Hizmetçi Liderlik, Öz ve Süper Liderlik, Eğitim ve Öğretim Liderliği Uygulamaları, Liderlikte etkili takım oluşturma ve motivasyon, Öğretim Liderliğini Engelleyen Faktörler, Liderlik ve problem çözme, Bireysel Liderlik uygulama felsefesini oluşturma, Genel değerlendirme
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler etkili eğitim ve öğretim lideri olmanın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olurlar1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ2Öğrenciler Temel ve güncel liderlik kuramlarını bilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ3Öğrenciler Farklı liderlik stillerini anlar ve ayırt edebilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ4Öğrenciler Kişilik özellikleri ile Liderlik uygulamaları arasındaki ilişkiyi öğrenir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ5Öğrenciler sahip oldukları ve geliştirebildikleri liderlik potansiyellerini fark ederler.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ6Öğrenciler Liderlik kuramları ile gerçek hayat örneklerini ilişkilendirebilir1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ7Öğrenciler Etkili Eğitim ve öğretim liderliği uygulamalarındaki güncel problemleri anlar, tartışır ve çözüm önerilerinde bulunur.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
ÖÇ8Öğrenciler kendi liderlik yaklaşımlarını ifade edebilirler1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGeçmişten günümüze Liderlik Yaklaşımları
2. HaftaEğitim ve öğretim liderliği
3. HaftaLiderlik ve Kişilik özellikleri ilişkisi
4. HaftaDönüşümcü Liderlik
5. HaftaEtkileşimci Liderlik,
6. HaftaHizmetçi Liderlik,
7. HaftaÖz ve Süper Liderlik,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitim ve Öğretim Liderliği Uygulamaları
10. HaftaEğitim ve Öğretim Liderliği Uygulamaları
11. HaftaLiderlikte etkili takım oluşturma ve motivasyon
12. HaftaÖğretim Liderliğini Engelleyen Faktörler
13. HaftaLiderlik ve problem çözme
14. HaftaBireysel Liderlik uygulama felsefesini oluşturma
15. HaftaGenel Değerelendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuVehbi Çelik. Eğitimsel Liderlik. PegemA Yayıncılık. Şişman, M. (2002 b). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Pearson, C. S. (2012). The transforming leader: New approaches to leadership for the twenty-first century. Berrett-Koehler Publishers. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2010). The five practices of exemplary leadership (Vol. 237). John Wiley & Sons. Kouzes, J. M., Posner, B. Z., & Biech, E. (2010). A coach's guide to developing exemplary leaders: Making the most of the leadership challenge and the Leadership Practices Inventory (LPI) (Vol. 202). John Wiley & Sons.
Diğer KaynaklarBennis, W. (1997). Becoming a leader of leaders: Rethinking the future. London, UK: Nicholas Brealey Publishing.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 15
2Ödev 25
3Ödev 45
4Ödev 35
5Uygulama 130
6Ders Devam10
7Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev4.0024.0096.0000
6Uygulama1.0020.0020.0000
7Final1.0024.0024.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"