Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim ve Yönetim Hukuku EBB 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı eğitim ve hukuksal düzenlemeler arasındaki bağlantıları kazandırmak. Genel olarak eğitim ve özel olarak yükseköğretim alanını düzenleyen hukuk sistemini, hukuki metinleri, hukuk kurallarını ve işleyişini tanımak; eğitim ve yükseköğretim alanına özgü güncel sorunları yine bu alana özgü bir hukuk disiplini içerisinde anlamak ve ele almak; bu alana özgü olguları (örneğin, sınav, öğrenci, öğretmen, öğrenme ve öğretme özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, akademik özgürlükler, yükseköğretim kurumlarının özerkliği, eğitim ve yükseköğretim kurumlarının devlet ile ilişkileri gibi) tanımak, incelemek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriğiDevlet ve eğitim, eğitim hürriyeti ve eğitim hakkı, kamu eğitimi düşüncesinin doğuşu ve gelişimi, eğitim hakkı ile ilgili temel sözleşmeler, kamu yönetimi ve özellikleri. Bir sistem olarak eğitim kurumları ve yükseköğretim. Personel hizmetleri; atama ve nakiller, adaylık işlemleri, özlük hakları, sicil ve disiplin işleri. Öğrenci hizmetleri; kayıtlar, devamın izlenmesi, nakiller, sağlık ve güvenlik önlemleri, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemleri. Yönetim hukuku ve özellikleri, yönetim hukukunun kaynakları, yönetsel kuruluşlar, kamu görevlileri, kamu malları, yönetimin işleyişi, yönetimin denetlenmesi: denetim türleri, yönetsel yargının özellikleri, yönetsel yargı kuruluşları, görev dağılımı ve uyuşmazlıkları, iptal davaları, tam yargı davaları, yorum davaları, yönetsel yargılama yöntemi. Türkiye'de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci eğitim hukukunun ve yükseköğretim hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini ve özelliklerini diğer ülkelerle kıyaslamalı olarak tanıyacaktır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15A, B, C, D, E
ÖÇ2Eğitim ve yükseköğretim hukuku alanına özgü temel problemleri anlayacak ve bu alana özgü bir bakış açısıyla sorgulayabilecek, bu alandaki kurumları, süjeleri ve birbiriyle olan ilişkilerini bilecektir1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15A, B, C, D, E
ÖÇ3Eğitim kurumlarındaki yasal düzenlemeler ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olarak yönetim hukukun eğitsel kurumlardaki önemini ve yerini anlayıp tartışacaklardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15A, B, C, D, E
ÖÇ4Eğitim hakkının sağlanmasında eğitim yöneticilerinin ulusal ve uluslar arası hukuk metinlere göre sorumluluklarını tanıyacak ve sorgulayabilecektir. Dava örnekleri ile analiz kabiliyetini geliştirecektir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15A, B, C, D, E
ÖÇ5Eğitim yöneticileri yönetim hukukuna ilişkin şu alt başlıkları (yönetimin genel nitelikleri, yönetsel kuruluşlar, kamu görevlileri, kamu malları, yönetimin işleyişi, yönetimin denetlenmesi) hukuksal metinler ve mahkeme kararlarıyla inceleyeceklerdir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15A, B, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, D:Proje / Tasarım, E:Portfolyo
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve konuyu tanıtma: Eğitim ve Yönetim hukukunun, hukuk disiplini içerisindeki yerini sorgulama ve eğitim yöneticilerinin hukuk eğitiminden beklentilerini öğrenmeB. Bingöl (2012) Türkiye İçin Bir Eğitim Hukuku Teorisinin Gerekliliği, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2(2) 2012, 25-38
2. HaftaHukuk Devleti Anlayışı ve devletlerin eğitim sistemlerini oluştururken uyması gereken kurallar.C. Özyurt (2013) Türkiye’de Eğitim İdeolojisi ve Kimlik İnşası, Eğitime Bakış (26), Temmuz/Ağustos/Eylül 2013 , 8-21
3. HaftaEğitim ve anayasal sistem; eğitim hakkı, kişiliğini serbestçe geliştirme hakkı, mesleki eğitim olgusu, eğitim hakkının diğer temel hak ve özgürlüklerle ilişkisiEğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar, Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart 2009.
4. HaftaUluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin ve Çocukların Eğitim Hakkı ve Devlet YükümlülükleriS. Çağlar (2009) Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet Yükümlülükleri, Beta
5. HaftaTürk eğitim mevzuatına göre yönetsel kuruluşlar ve yönetimin işleyişi. Türk eğitim sistemin yasal dayanakları ışığında eğitim yönetiminin özellikleri, ilkeleri ve yönetim süreçleriKepenekçi, Y. (2012). Eğitimin Hukuki Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (Edt: Mehmet Durdu Karslı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 51-76
6. HaftaEğitim Hukukunda Personel Yönetimi: İdari işlemler ve takdir yetkisi problemleriK. Korkmaz (2009), Takdir Yetkisinin Disiplin Hukukunda Kullanılması ve Yargısal Denetimi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIII, Y. 2009, Sa. 1-2, 241-252
7. HaftaEğitim yöneticilerinin devlete ve kişilere verilen zararlardan dolayı sorumluluklarıMemurların devlete ve kişilere verdikleri zararlara ilişkin yönetmelik
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürk Eğitim Sisteminde Teftiş Süreci: Amaç, Yapı, İşleyişF. Özmen, T. Yasan (2007) Türk Eğitim Sisteminde Denetim ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle ile Karşılaştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 204-21
10. HaftaEğitim Kurumlarında İdari SoruşturmaÜnal A. (2012) Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma, Anı Yayıncılık
11. HaftaEğitim Kurumlarında Adli SoruşturmaÜnal A. (2012) Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma, Anı Yayıncılık
12. HaftaÖğrenci Seçme ve Değerlendirme HukukuZafer Çelik, Eğitimde Sorun Sınav mı Sistem mi?, 11 Ağustos 2013, http://setav.org/tr/egitimde-sorun-sinav-mi-sistem-mi/yorum/6986
13. HaftaNot tespit davalarıHüseyin Bilgin Yasin Sezer Not Tespit davaları TBB Dergisi, Sayı 80, 20092
14. HaftaYüksek Öğretim HukukuŞenses Fikret, (2006) Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar, Çelişkiler ve Önerile, ERC Working Papers in Economics 07/05September 2007
15. HaftaTürkiye’de Eğitimin Kalite Güvencesi ve Hukuksal BoyutlarıYükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. A. Şeref Gözübüyük Yönetim Hukuku Ağustos 2016 / 34. Baskı / 522 Syf. Dr. Selminaz Adıgüzel Uluslararası Hukukta ve Türkiye'de Eğitim Hakkı Mayıs 2016 / 1. Baskı / 287 Syf.
Diğer Kaynaklarİlgili kitaplar, makaleler, raporlar ve hukuksal kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü1100
Toplam İş Yükü / 25 (s)1100 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"