Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1Medeniyetlerin özellikleri ve tarihsel bağlamları, birbirleriyle karşılaşmaları ve karşılaştırılmaları, insanlık mirasına katkıları, ülkemizin, tarih ve medeniyet ilişkileri konularında uzmanlaşmış, bilimsel düşünme ve araştırma yapmayı öğrenmiş, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş insanlara ihtiyaç vardır. Programda ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirip alanın bilimsel literatürüne katkı yapmak amaçlanmaktadır.
Hedefler
1Programın temel “misyonu” öğrencilere tarih ve medeniyet alanında bilimsel bilgi üretme becerisi ve yetkinliği kazandırmak, seçilmiş bir konuda yapılacak olan doktora teziyle özgün bilimsel araştırma yaptığını kanıtlayarak üretilen bilgiyi toplumla ve ilgililerle paylaşmaktır. Sosyal bilimler alanında edinilmiş yüksek lisans bilgisinin üzerine kazandırılacak donanımla disiplinlerarası bakış açısı ile çalışabilen ve bilimin yöntemini olayları çözümlemede başarıyla uygulayan tarih ve medeniyet konularında uzman yetiştirmek hedef olarak belirlenmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"