Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Samuel Phillips Huntington’ın “ Medeniyetler Çatışması” adlı makalesi ve daha sonra yayınlanan “Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması” kitabı ile F. Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” makalesi ve “Tarihin Sonu ve Son İnsan” kitabı vesilesiyle yapılan tartışmalarla medeniyetler konusu akademik çalışmaların dışında ulusal ve uluslararası siyasetin ve medyanın önemli konularından biri olmuştur. Bu bağlamda medeniyetin tekil veya çoğulluğu, medeniyetler arası çatışma, uzlaşma, ittifak gibi konular siyasal, medyatik ve entelektüel tartışmaların ilgi odağına girmiştir. Ülkemizde ve uluslararası camiada medeniyet konusunu eksen alan pek çok bilimsel toplantı yapılmış, yeni tartışma konuları açılmıştır. Bu durum medeniyet konusunu, tarihsel bağlamı göz ardı etmeden veya konuyu tarihsel bağlam içinde ele alarak bilimsel eğitim ve araştırma konusu yapmanın gereğini göstermektedir.
Bu gereklilik tarih ve medeniyet konusunu birbirleriyle ilişkili olarak farklı boyutlarıyla ele almanın, incelemenin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca ülkemizin bulunduğu konum, tevarüs ettiği tarihsel tecrübe, tarihsel olarak mensup olduğu ve çağımızda yüzleştiği medeniyetler konusunda yapılan çalışmalar konuya ilginin bir başka yönünü göstermektedir.  Bu ilgiyi daha da derinleştirmek, sağlam temellere oturtmak bu konularda üretilecek bilimsel bilgiyle mümkündür. Ülkemizin, tarih ve medeniyet ilişkileri, medeniyetlerin özellikleri ve tarihsel bağlamları, birbirleriyle karşılaşmaları ve karşılaştırılmaları, medeniyetlerin insanlık mirasına katkıları konularında iyi yetişmiş, bilimsel düşünme ve araştırma yapmayı öğrenmiş, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş insanlara ihtiyacı vardır.
Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, bu tür nitelikli insanların yetiştirilmesine katkı sağlanmaktır.Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye medeniyet tartışmaları konusunda ufuk açmak, konunun farkı boyutlarını göstererek vizyon kazandırmak, tarih ve medeniyet konularında derinlikli bilgi vermektir. 

Hedefler:

Ulusal ve uluslararası deneyime sahip güçlü akademik kadroyla programda, lisans düzeyinde elde edilmiş bilgiler üzerine bu programda sağlanacak kazanımları bilimsel disiplin içinde irdeleyebilecek; ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmek hedeflenmektedir.?

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"