Program Hakkında


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programının amacı; Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kurumlara yönetim ve denetim alanında uzman yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, öğrencilerin; eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Hedefler:

Eğitim sistemimizde yer alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile kurumların eğitim birimlerinde görevli eğitim uzmanlarının bu alanda ihtiyaç duyacağı güncel bilgi ve beceriler ile çağdaş uygulamaları tanıtmak ve görevlerini yaparken bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine gerekli rehberlik hizmetlerini sunmaktır.

Eğitim kuruluşlarında çalışanlar ve çalışacak olanlara, kuramsal bilgi ile birlikte uygulama becerisi kazandırarak, bilimsel anlayışa sahip yönetici ve denetçiler yetiştirmektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"