Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.
Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.
Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.
Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
(Öğrenme Yetkinliği)
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.
Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.
1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.
2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.
3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.
4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.
5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.
6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.
9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.
10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.
11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
12Mimarlıkta, kültürel mimari miras ve bölgesel, yerel mimari değerleri, tasarım ilkelerini, malzeme kullanımını ve teknolojilerini araştırır,
13Mimarlık meslek etiğine sahip olmanın önemini, mimarın toplum içindeki rolünü ve sorumluluklarını belirler,
14Mimarlıkta yapısal-inşaata ait, mühendislik ile ilgili problemleri; taşıyıcı sistem kavramı, binaya gelen yükler ve bu yükler etkisinde bina davranış ilkeleri, açıklık ve gereksinmelere göre yapım sistemi seçimi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri, mühendislik alanı ile ortak konuları değerlendirir
15Mimari projelendirmede; estetik tercihler ve mesleki bilgi ile tasarım gereksinimlerinin ifade edilmesinin gereği, önemi ve finans, bina ekonomisi ile maliyet hesaplarında müşterinin rolünü ayırt eder,
16Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olarak, sanat etkinliklerini yorumlar.
17Mimarlıkta, çevre–insan etkileşiminde psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verileri değerlendirir.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 • Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.
 • Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.
 • İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
 • İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 • Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 • Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. Duyusal algıyı somutlaştırır.
 • Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.kullanabilme.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
 • Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Kendi çalışmalarını sorgular. Çözümleyici ve eleştirel düşünür. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
 • Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
 • Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
 • Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. Estetik farkındalığa sahiptir.
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"