Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kent ve KorumaMIM 3082016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Zeynep KEREM ÖZTÜRK
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Zeynep KEREM ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, tarihi çevre korumanın esasını oluşturan verilerin tanımlanması ve Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örneklerin tartışılması, ayrıca yabancı ülkelerdeki başarılı tarihi çevre koruma örnekleri üzerinde durularak, konuyla ilgili farklı yaklaşımların incelenip, değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriğiTürkiye'deki tarihi çevreler, özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren giderek artan bir ivmeyle önemli değişimlere uğramakta ve geleneksel özelliklerini büyük ölçüde yitirmektedirler. Bu geriye dönüşü olmayan kayıplar, sayısız tarihi değer içeren İstanbul ve Anadolu yerleşmelerinin, birbirine benzer tekdüze yapılaşmalarla neredeyse tüm geleneksel özelliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tarihi çevre korumanın esasını oluşturan veriler hakkında bilgi sahibi olma1, 5A
ÖÇ2Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örnekler hakkında bilgi sahibi olma1, 5A
ÖÇ3Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmiş örnekleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme1, 5A
ÖÇ4Tarihi çevrede yeni yapı uygulamalarında öncelik verilmesi gereken koruma prensiplerini planlayabilme1, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKoruma kavramı , Amacı, Kentsel Koruma anlamı ve Korumayı Gerektiren Nedenler,Korunacak Değere Uygulanan Eylem Türleri
2. HaftaKorunacak Değere Uygulanacak Eylem Türleri
3. HaftaKoruma Ölçütleri
4. HaftaDünyada Koruma Anlayışının Gelişimi İlkçağda, Ortaçağda Dünyada Koruma Anlayışı
5. Hafta18.yy ,19 yy,20. yüzyılda Dünyada Koruma Anlayışı
6. HaftaI.Dünya Savaşı sonrası Koruma Anlayışı , Tarihsel Çevre Korumada Uluslararası Toplantılar ve Kentsel Koruma Girişimleri
7. HaftaII.Dünya Savaşı sonrası Koruma Anlayışı ve Uluslararası Girişimler,Çevre Koruma Anlayışı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDünyada Kentsel Koruma Uygulama Çalışmaları
10. HaftaTürkiye’ de Koruma Anlayışının Gelişimi ve Tarihsel Çevre Korunmasında Yaklaşımlar A-Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Koruma Anlayışı B-Osmanlı Sonrası – Cumhuriyet Dönemi Koruma Anlayışı
11. HaftaTürkiyede Tarihsel Süreç İçinde Koruma Yasaları
12. HaftaTürkiye’de Korumanın Yasal Boyutu
13. HaftaTaşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tanımı - Saptama ve Değerlendirme Ölçütleri
14. HaftaDini Yapılarımız :Cami Restorasyonlarına Örnek Uygulama Çalışmaları
15. HaftaSivil Mimari Restorasyon Çalışmalarına Örnek Uygulamalar Ödevlerin Teslimi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAhunbay, Z. :Tarihi çevre koruma ve restorasyon, YEM yayıncılık Kuban, D., (2001), Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Diğer KaynaklarGülersoy,Z,N : Sit Koruma Ders Notları,İTÜ [http://www.kumid.net/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-Madrid-Konferansi,1904.pdf] Erişim Tarihi(13.03.2013) Dinçer , İ., Akın, O. (1994) Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaKapsamında Koruma Planı ve İdari Yapısı, 2. Kentsel KorumaYenileme ve Uygulama Kolokyumu, İstanbul Dinçer, İ. (2010) Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent PlanlamanınYollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol AlanındanYenileme Alanına. Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama:Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları der. D. Özdemir Duyguluer, F. (2006) İmar Mevzuatının Kayıpları, Planlama http://www.icomos.org.tr/ http://www.kultur.gov.tr/ http://kuram.fsm.edu.tr/haber/Vakif-Kultur-Varliklarini-KorumaUygulama-ve-Arastirma-Merkezi- Keleş,R.,(1980) Kentbilim Terimleri Sözlüğü Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : Kanun No 2863 Madran E., Özgönül, N. (1999) International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage, MF Yayınları, Ankara.Recommendations of the Madrid Conference: Sixth International Congress of Architects Omay,E,E. , Can,C.,(2008)Modern Mimarlık Mirası Kavramı: Tanım Ve Kapsam Kamacı,E., (2014) 2863 Sayılı Ktvkk’nın Uluslararası Yasal Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi https://tr.wikipedia.org/wikipedi catalhoyuk Gülersoy,Zeren,N. Sit Koruma Ders Notları,İTÜ. http://www.kumid.net/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-Madrid-Konferansi,1904.pdf] Choay,F. (1997) The Rule and the Model Dinçer , İ., Akın, O. (1994) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kapsamında Koruma Planı ve İdari Yapısı, 2. Kentsel KorumaYenileme ve Uygulama Kolokyumu, İstanbul Dinçer,İ. Bina Ölçeğinde Koruma Teknikleri Dinçer, İ.(2010) Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent PlanlamanınYollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol AlanındanYenileme Alanına. Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama:Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları der. D. Özdemir Duyguluer, F. (2006) İmar Mevzuatının Kayıpları, Planlama Enlil,Z. Ders Notları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"