Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimari Projenin Uygulama İşlem ve SüreçleriMIM 3112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Mehmet Şimşek DENİZ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Mehmet Şimşek DENİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mimarlık mesleğine adım atmak üzere olan öğrencilerin, imar yasalarından ve uygulamalarından haberdar olmaları sağlanarak,her kademede icra edecekleri görevlerini zaman, enerji ve ekonomik kayıplara uğramadan gerçekleştirmeleri için bilgilenmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiİlgili idareler tarafından yapılmış yasal işlemlere ait örnek dökümanlar ve mahkemelerden imarla ilgili alınmış yargı karar örnekleri üzerinde teorik bilgiler verilmektedir. Mimari proje hazırlanmasından önce yapılacak hazırlık çalışması adımları tek tek öğretilmekte ve örnek dökümanlar üzerinde uygulamalar yapılmaktadır.Bu konuda sene içi ve sene sonunda ödev hazırlanması istenmektedir. Proje çizimi, yapı izni, yapım süreci ve iskan izni aşamalarında mimarlık mesleğini ilgilendiren yasal kurallar hakkında örnek uygulamalar üzerinden eğitim yapılmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İmar kavramı ve temellerini oluşturan disiplinleri bilmek1, 14A, C
ÖÇ23194 sayılı İmar Kanunu,uygulama imar planları ve imar durumu hk.bilinçlenmek1, 14A, C
ÖÇ3Mimarların imar disiplini içindeki görev ve sorumluluklarını bilmek1, 14A, C
ÖÇ4İmar disiplinine aykırı hareket edilmesi durumunda karşılaşılacak cezai işlemleri bilmek1, 14A, C
ÖÇ5Yapı ruhsatı, ruhsat süresi ve ruhsatlarda kazanılmış hak kavramlarını bilmek1, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÜlkemizde imarın tarihçesi, imarın anayasal temelleri.
2. Hafta3194 sayılı İmar Kanununun genel esasları ve tanımları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri, mimarlıkla ilişkisi. İmar Durumu hk. örnekler üzerinde kapsamlı inceleme.
3. Hafta3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar planı hazırlanmasında uyulacak (hamur kuralı, düzenleme ortaklık payı) arazi ve arsa düzenlemesi Planların hazırlanması yürürlüğe konması; kamulaştırma, tevhid, ifraz, irtifak.
4. HaftaMesleki uygulamada mülkiyet konusu ve ayrıntıları ve örnekler üzerinde çalışma.İmar durumuna uygun yol haritasının belirlenme esasları ve atılacak adımlar, örnek döküman üzerinde uygulama yapılması
5. HaftaYapı ve yapı ruhsatı alınması, ruhsat süresi. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı kanunla ilişkisi.Ayrıca örnek dökümanlar üzerinde uygulama çalışması yapılması.
6. HaftaMesleki uygulamadaki adımlardan imar ve inşaat istikamet ve binalara kot verilmesi hk. anlatım ve örnek döküman üzerinde uygulama yapılması
7. HaftaÖdev ve dökümanlarının duyurusunun yapılması ve teslimi hk. bilgilendirme. Kamulaştırılacak yerlerde geçici inşaat müsaadesi. Kamuya ait yapı ve tesislere ruhsat verme şartları.İstanbul İmar Yönetmeliğinin yapı ile ilgili bölümleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTeknik Uygulama Sorumlusu olanların yükümlülükleriRuhsata aykırı durumlarda uygulanacak yasal yaptırımlar. Ayrıca inşaatlarda ve arsalarda alınması gerekli tedbirler.
10. Hafta2960 sayılı Boğaziçi Yasasının genel esasları, Boğaziçi Planları hakkında genel bilgi ve Boğaziçi Mevzuatında uygulamaya yönelik yaptırımlar.Boğaziçi Yasasının başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere diğer yasalarla karşılaştırılması ve hukuksal ör
11. HaftaÖdevlerin değerlendirilmesi ve eleştirilerin öğrenciye iletilmesi. 1/200 Ölçekte vaziyet planı ve kesitlerin üzerinde çalışma yapılması.
12. Hafta2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, koruma amaçlı imar planları ile eski eser parsellerinde imarla ilgili yaptırımlar. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarının yasadaki yerleri, ilke kararla
13. Hafta3621 sayılı Kıyı Kanunu ve eki yönetmeliğine göre planlama,yapı yapma kuralları ve yasaya aykırı davranılması durumunda uygulanacak yaptırımlar. 775 Gecekondu Yasası amacı,yasal yaptırımı ve cezai işlemler.
14. Hafta634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasındaki arsa ve binalara ilişkin hak ve sorumluluklar ayrıca ortak yerlerde ve imarla ilişkili konularda uygulancak yasal kurallar. (Yargı kararı örnekleri verilecek)
15. Haftaİş Yasasında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümler açıklanacak, alınması gereken tedbirler ve sorumluluklar üzerinde durulacak.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuErkün, S., Türk İmar Hukukunun Ana Çizgileri, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları · Ünal, Y., 1988. Kent Planlama ve Uygulamanın Yasal Yönleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul · Kalabalık, H., 2003. İmar Hukuku Dersleri (Planlama, Yapı, Arsa Koruma), Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara · Dereci,B., 2003. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Baş İş Müfettişi, İnkılap Kitabevi. · Bülbül, T.E., Türk, Ö., İmar Mevzuatı, Kiptaş Yayını.
Diğer Kaynaklar· İmar Kanunu - Yapı Denetim Yasası · Boğaziçi Kanunu · Kıyı Kanunu · Gecekondu Kanunu · İstanbul İmar Yönetmeliği
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi1.005.005.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü70
Toplam İş Yükü / 25 (s)70 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"