Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilir TasarımMIM 4172016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Seda TÖNÜK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde çağdaş tasarım süreçlerinde disiplinler arası bir çalışmanın gerekliliğinin nedenleriyle incelenmesi. Mimari bir ürün olan binanın kaynakların akılcı kullanımı sonunda ekolojik ilkeler göz önüne alınarak tasarlanması ve kullanılması sürecindeki etapların irdelenmesi.
Dersin İçeriğiEski binaların çağdaş kullanım kriterleri doğrultusunda yeniden kullanımları.Yeni binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin incelenmesi. Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin incelenmesi. Ekolojik tasarımlarla bütünleşen mimari eleman ve donanımlar ve çağdaş konstrüksiyon elemanlarının kullanım ilkelerine yer verilecek, ancak çağdaş konstrüksiyonlarla ilgili detaylı hesaplama süreçlerine girilmeyecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sürdürülebilirlik, Ekoloji ve Ekolojik Denge kavramları hakkında bilgi sahibi olma 1, 5, 10A
ÖÇ2İklimsel konfor ve mimariye yansıma bilgilerini kullanabilme1, 5, 10A
ÖÇ3 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemini aktarabilme 1, 5, 10A
ÖÇ4Doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanlardaki kaynakların korunması bilincine sahip olma1, 5, 10A
ÖÇ5Malzeme ve teknoloji ile ilgili çözüm önerisi geliştirebilme1, 5, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEtimoloji ve Kavramsal Açılım, Sürdürülebilirlik Terimi ve Kavramsal Açılım, Çevre Terimi ve Kavramsal Açılım, Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi,
2. HaftaSosyal Çevre ve Mimarlık – İnşaat Faaliyetleri, Doğal çevre ve Mimarlık – İnşaat faaliyetleri, Yapılı Çevre ve Mimarlık – İnşaat İlişkileri,
3. HaftaSürdürülebilir Binaların Tasarım Süreci için Ön Görülen Geniş katılımlı, Entegre Ekip Çalışmasının Tanıtılması, Çevresel Kontrol Kriterleri
4. HaftaEU (AB) Normları (DIN, BSI, v.b.),
5. HaftaTSE Standartları (ISO 14001, ISO 9001, v.b.), ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
6. HaftaSürdürülebilir Binaların Tasarımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Temel Amaçların Açıklanması, Sürdürülebilir Bina Tasarım Kılavuz ve Check-list’leri
7. HaftaLEED (The Leadership in Energy and Environmental Design)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBREEAM (İngiltere)
10. HaftaÇEVRECİ BİNA TASARIM VE UYGULAMALARINDA ARSA YER SEÇİMİ VE KULLANIMI KRİTERLERİ, Arazi seçim ve Kullanım Kriterleri
11. HaftaÇevreci bina tasarım ve uygulamalarında enerji sistemlerinin seçimi ve kullanım kriterleri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
12. HaftaÇevreci bina tasarım ve uygulamalarında malzeme seçim ve kullanım kriterleri
13. HaftaÇevreci bina tasarım ve uygulamalarında atık ve atık yönetimi kriterleri
14. HaftaKonstrüksiyon&Yıkım Aşaması Atık Yönetimi
15. HaftaKullanım Aşaması Atık Yönetimi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarBoughey, A.S., Fundamental Ecology, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1971. Krusche, P., Althaus, P., Gabrıel, I., Ökologisches Bauen, Herausgegeben vom Umweltbundesamt, Bauverlag GmbH, Wiesbaden, Berlin, 1982. Berge, B., Ecology of Buildings materials, Architectural Buildings, Oxford, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İç Mimarlık alanında sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenir.X
PÇ2İç Mimarlığın temel tasarım ilkelerini, metotlarını ve tasarımı etkileyen çevresel, iklimsel, sosyal, ekonomik ve yasal etmenlerine hakim olur.X
PÇ3İç Mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularında bilgi sahibi olur.X
PÇ4İç Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olur ve sanat aktivitelerinin içeriklerini algılar.X
PÇ5İç Mimarlıkta, çevre–insan etkileşimini anlayabilme ve bu etkileşimin sağlıklı kurulabilmesi amacı ile psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verilerden yararlanır.X
PÇ6İç Mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri, meslek etiği ve sorumluluklarını tanır.X
PÇ7Araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri öğrenir.X
PÇ8İç mekanların iklim koşullarına göre tasarlanması ve konforun sağlanmasına yönelik yapısal sorunlar, yapım sistemleri ve detay çözümlerindeki kriterler, malzeme ve sistem seçimi konularında yeterli bilgiye sahip olur.X
PÇ9Kültürel mimari miras ile bölgesel ve yerel mimari değerleri araştırmayı öğrenir.X
PÇ10Bir İç Mimari projeyi kullanıcı, mekan ve ekipman ihtiyaçları ile saha koşullarına ilişkin yasa ve standartlara göre değerlendirebilme bilgisini sentezler.X
PÇ11Tasarladığı mekan ve donatı elemanlarını hayata geçirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.X
PÇ12Sirkülasyon, tesisat, elektrik, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri ile ısıtma, havalandırma, atık tahliyesi elemanlarının tasarım ve uygulama kriterlerini tanır.X
PÇ13Doğal ya da yapay çevre ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi anlama yetkinliğine ulaşır.X
PÇ14İç Mimarlıkta kullanılan yapı malzemeleri, günümüz teknolojileri ve gelişen yapı ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarına göre seçim ölçütlerini analiz eder.X
PÇ15Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve iç mimari çalışmaları etkileyen konularda iç mimarın yasal sorumluluklarını ayırt eder.X
PÇ16Bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapar.X
PÇ17Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanır.X
PÇ18Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ19Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme yetisini elde eder.X
PÇ20İç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler.X
PÇ21İç Mimarlıkta hem estetik hem de teknik koşulları sağlayacak tasarımlar yaratır.X
PÇ22Geniş kapsamlı programı olan bir iç mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar değerlendirir.X
PÇ23İç mekan tasarımlarını, uygun bilgisayar destekli tasarım teknolojilerini kullanarak gerçekleştirme ve tasarım sürecinin her aşamasını grafiksel olarak ifade etme becerisine sahip olur.X
PÇ24Farklı özelliklere sahip mekan kurguları bağlamında, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları, eleştirel bir yaklaşımla tanımlayabilir.X
PÇ25Her türlü iç mekanı, o mekanın işlevine uygun biçimde estetik değerleri göz önünde bulundurarak düzenleme ve yaşanabilir bir iç mekan oluşturma becerisi elde eder.X
PÇ26Mekan tasarımlarını güncel gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirme ve ekonomik çözümler geliştirme yeteneği kazanır.X
PÇ27Tarihi eserlerin iç mekanlarında, mekanın tarihsel değerini ve önemini göz önünde bulunduran duyarlı düzenlemeler oluşturur.X
PÇ28Sanat ve tasarım konularındaki teorik ve pratik bilgileri İç Mimarlık alanında kullanır.X
PÇ29Sanat ve Mimarlık Tarihi konusunda, her alandaki tarihsel örnekleri, dönemleri, akım ve sanatçıları üslup, konu, malzeme ve teknik özellikleri ile tanıyacak ve ayırt edecek ölçüde bilgi sahibi olur.X
PÇ30Mekanların, kullanıcı ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre doğru olarak planlanması amacıyla, aydınlatma-havalandırma vb. yapı fiziksel sorunların çözümünü uygular.X
PÇ31İç Mimari tasarımının farklı aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama alanlarındaki teknik ve teknolojileri seçer ve etkin olarak kullanır.X
PÇ32Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına/takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.X
PÇ33İç Mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme ve kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği elde eder.X
PÇ34İç Mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman/uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanır.X
PÇ35İç Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığı ile soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği elde eder.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"