Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Temel Tasarım-IMIM 1152016 - 2017T : 2+U : 243.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Rabia Zeynep İŞLER
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Rabia Zeynep İŞLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin doğal ve yapay çevreye karsı algılarını ve duyarlılıklarını artırmak; hacim,zemin, yüzey elemanlarını kavrayarak tasarıma yaklasım becerilerini gelistirmek; hacim, zemin, yüzey iliskilerini yaratıcı bir düzeye tasıyarak yalnızca düsünsel becerilerini değil el becerilerini de artırmaktır.
Dersin İçeriğiÖğrencilerden temel tasarımın temel ilke ve kavramlarını soyut düzlemde iki ve üç boyutlu maketlere aktarması beklenmektedir. Stüdyoda anlatılan ve tartısılan konu baslıkları; temel tasarımın elemanları nokta-çizgi-düzlem, hacim kurucu temel öğeler, benzerlik-farklılık, ritim, denge, simetri-asimetri, uyum-zıtlık, birlik-farklılık. Bu ders kültürel ve mesleki geziler, seminerler, yaz okulları ve öğrencinin tasarım araçlarına ve sunumuna iliskin becerilerini gelistirmeyi amaçlayan programlar ile desteklenmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi elde eder1, 2, 4, 5, 6, 8, 14A, C, D, F
ÖÇ2 Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi kazanır1, 2, 4, 5, 6, 8, 14A, C, D, F
ÖÇ3iki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi sağlar1, 2, 4, 5, 6, 8, 14A, C, D, F
ÖÇ4Euclid ve post Euclid geometriyi mimari mekan kurmada kullanır1, 2, 4, 5, 6, 8, 14A, C, D, F
ÖÇ5Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisini destekler1, 2, 4, 5, 6, 8, 14A, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanımı ve içeriklerinin anlatılması
2. HaftaGörsel Algılamada Bütünleşmeyi Sağlayan Gereklilikler Yakınlık Benzerlik Ayırıcı Nitelik Saydamlık
3. HaftaŞekil ve Zemin anlatımları Zemin anlatımı , Şekil Anlatımı Derinlik Çizgisellik Etkili Çevre
4. HaftaTasar Öğeleri Nokta, Çizgi, Biçim, Ölçü, Aralık, Hareket Şeçilen bir İç Mekan üzerinde uygulama
5. HaftaIşık- gölge,Leke
6. HaftaDoku Sıcak ve Soğuk dokular
7. HaftaRenk Sıcak Soğuk Renkler,Monocrom Renk Skalasının yapılması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGruplama ve geometrik elemanlar arasında ilişki “tekrar” ilkesi, “ benzerlik” ilkesi, “ ritm ” ilkesi
10. Haftaİkili , Üçlü Renk Kombinasyonları Rek Komposizyonlarının Oluşturulması
11. HaftaTemel Tasarım İlkeleri Tekrar , Ardışık Tekrar, Alternatif Tekrar
12. HaftaKoram Eksensal Koram, Merkezi Koram
13. HaftaZıtlık
14. HaftaDenge Simetrik, Asimetrik Denge
15. HaftaDenge Simetrik, Asimetrik Denge
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Yetkin, Suut Kemal, Estetik Doktrinler, Palme Yayınları, İstanbul 2-Wofflin, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramlari, Hayalperest Yayınevi, İstanbul 3-Graves, Maitland, The Art of Color Design, McGraw-Hill, Michigan
Diğer Kaynaklar1-Gürer, Latife, Temel Tasarım, Birsen Yayınları, İstanbul
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İç Mimarlık alanında sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenir.X
PÇ2İç Mimarlığın temel tasarım ilkelerini, metotlarını ve tasarımı etkileyen çevresel, iklimsel, sosyal, ekonomik ve yasal etmenlerine hakim olur.X
PÇ3İç Mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularında bilgi sahibi olur.X
PÇ4İç Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olur ve sanat aktivitelerinin içeriklerini algılar.X
PÇ5İç Mimarlıkta, çevre–insan etkileşimini anlayabilme ve bu etkileşimin sağlıklı kurulabilmesi amacı ile psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verilerden yararlanır.X
PÇ6İç Mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri, meslek etiği ve sorumluluklarını tanır.X
PÇ7Araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri öğrenir.X
PÇ8İç mekanların iklim koşullarına göre tasarlanması ve konforun sağlanmasına yönelik yapısal sorunlar, yapım sistemleri ve detay çözümlerindeki kriterler, malzeme ve sistem seçimi konularında yeterli bilgiye sahip olur.X
PÇ9Kültürel mimari miras ile bölgesel ve yerel mimari değerleri araştırmayı öğrenir.X
PÇ10Bir İç Mimari projeyi kullanıcı, mekan ve ekipman ihtiyaçları ile saha koşullarına ilişkin yasa ve standartlara göre değerlendirebilme bilgisini sentezler.X
PÇ11Tasarladığı mekan ve donatı elemanlarını hayata geçirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.X
PÇ12Sirkülasyon, tesisat, elektrik, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri ile ısıtma, havalandırma, atık tahliyesi elemanlarının tasarım ve uygulama kriterlerini tanır.X
PÇ13Doğal ya da yapay çevre ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi anlama yetkinliğine ulaşır.X
PÇ14İç Mimarlıkta kullanılan yapı malzemeleri, günümüz teknolojileri ve gelişen yapı ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarına göre seçim ölçütlerini analiz eder.X
PÇ15Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve iç mimari çalışmaları etkileyen konularda iç mimarın yasal sorumluluklarını ayırt eder.X
PÇ16Bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapar.X
PÇ17Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanır.X
PÇ18Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ19Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme yetisini elde eder.X
PÇ20İç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler.X
PÇ21İç Mimarlıkta hem estetik hem de teknik koşulları sağlayacak tasarımlar yaratır.X
PÇ22Geniş kapsamlı programı olan bir iç mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar değerlendirir.X
PÇ23İç mekan tasarımlarını, uygun bilgisayar destekli tasarım teknolojilerini kullanarak gerçekleştirme ve tasarım sürecinin her aşamasını grafiksel olarak ifade etme becerisine sahip olur.X
PÇ24Farklı özelliklere sahip mekan kurguları bağlamında, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları, eleştirel bir yaklaşımla tanımlayabilir.X
PÇ25Her türlü iç mekanı, o mekanın işlevine uygun biçimde estetik değerleri göz önünde bulundurarak düzenleme ve yaşanabilir bir iç mekan oluşturma becerisi elde eder.X
PÇ26Mekan tasarımlarını güncel gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirme ve ekonomik çözümler geliştirme yeteneği kazanır.X
PÇ27Tarihi eserlerin iç mekanlarında, mekanın tarihsel değerini ve önemini göz önünde bulunduran duyarlı düzenlemeler oluşturur.X
PÇ28Sanat ve tasarım konularındaki teorik ve pratik bilgileri İç Mimarlık alanında kullanır.X
PÇ29Sanat ve Mimarlık Tarihi konusunda, her alandaki tarihsel örnekleri, dönemleri, akım ve sanatçıları üslup, konu, malzeme ve teknik özellikleri ile tanıyacak ve ayırt edecek ölçüde bilgi sahibi olur.X
PÇ30Mekanların, kullanıcı ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre doğru olarak planlanması amacıyla, aydınlatma-havalandırma vb. yapı fiziksel sorunların çözümünü uygular.X
PÇ31İç Mimari tasarımının farklı aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama alanlarındaki teknik ve teknolojileri seçer ve etkin olarak kullanır.X
PÇ32Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına/takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.X
PÇ33İç Mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme ve kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği elde eder.X
PÇ34İç Mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman/uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanır.X
PÇ35İç Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığı ile soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği elde eder.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.004.0060.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi1.001.001.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama1.001.001.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"