Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimari Tasarım KuramlarıICM 2062016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Şahika ÖZDEMİR
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Şahika ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1 - Öğrencilere tasarım alanında yol gösterici olan çeşitli kuramların farkında olmasını sağlamak 2 - Tasarımda kuramın yerini ve önemini öğretmek 3 - Kuram-Uygulama-Araştırma/eğitim ilişkisini kavratma
Dersin İçeriğiMimari tasarıma etki eden ve farklı disiplinler, bu disiplinlerden mimari tasarımı yönlendiren sosyal ve kültürel, davranışsal kuramlar, mahremiyet, teritoryal alan, kişisel-sosyal alan kuramları, bilgi kuramı, tasarım yaklaşımları ve modelleri, tasarımda bilgi ve mimarın rolü, katılım kuramı, özel kişiler için tasarım: çocuk ve yaşlılar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mimari tasarım kuramları hakkında bilgi edinme ve geliştirme1, 5A
ÖÇ2 Tasarımcı bilgisi konusunda yaklaşımların ele alınması, 1, 5A
ÖÇ3 Mimari tasarlama yöntemleri bilgisi, 1, 5A
ÖÇ4Mimari tasarlama yöntemleri konusunda beceri elde edilmesi, 1, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş ve Genel Bakış: Ele alınacak konular, çalışma tablosu
2. HaftaKavramlar:kuram, tasarım, uygulama, mimari, mekansal ilişkiler
3. HaftaMimari Tasarım Yöntemleri
4. HaftaMimari Tasarım Yöntemleri
5. HaftaOkuma: Şehrin Mimarisi/ Aldo Rossi
6. HaftaDisiplinlerarası Bir İçerik Olarak Mimarlık: Okuma
7. HaftaDisiplinlerarası Bir İçerik Olarak Mimarlık: Okuma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖzel kişiler için tasarım: çocuklar, yaşlılar
10. HaftaKentsel bağlamda mimarlık
11. HaftaDavranışsal kuramlar ve mimarlık, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik
12. HaftaGenel Bakış: mimari hareketlerin tarihsel gelişimi
13. HaftaGenel Bakış: mimari hareketlerin tarihsel gelişimi
14. HaftaÖğrenci dönem makale sunumları
15. HaftaÖğrenci dönem makale sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers slaytları
Diğer KaynaklarÜ. Alsaç, (1997). THEORETICAL OBSERVATIONS ON ARCHITECTURE Eastern Mediterranean University Press, Gazimagusa. Bachelard, (transl. by the Orion Press), (1992). POETICS OF SPACE, Beacon Press, Boston. O. Cappleman and M.J. Jordan, (1993). FOUNDATIONS IN ARCHITECTURE by, Van Nostrand Reinhold, NewYork. Y.Dülgeroğlu, (1983). “Two Systematic Approaches to Design” in DESIGN METHODS-THEORIES, RESEARCH, EDUCATION & PRACTICE, (DMG) Vol.117 No:2,pp.105-117. Y.Dülgeroğlu, (1999). “Design Methods Theory and Its Implications for Architectural Studies” in DESIGN METHODS-THEORIES, RESEARCH, EDUCATION & PRACTICE, (DMG) Vol.33, No:3, july-sept., pp.2870-2878. B. Edwards, (1986). DRAWING ON THE RIGHT SIDE OF THE BRAIN, Fontana Collins, Glasgow. Thomas Thiis-Evenson, (1989). ARCHETYPES IN ARCHITECTURE Oxford University Press, Oxford. E.T.Hall, (1966). HIDDEN DIMENSION, Garden City N.Y.:Doubleday. C. Jencks and K. Kropf, (ed.) (1997). THEORIES & MANIFESTOS IN ARCHITECTURE: OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE , Academy Editions, New York. Paul-Alan Johnson, (1994). THE THEORY OF ARCHITECTURE: CONCEPTES, THEMES, & PRACTICES Van Nostrand Reinhold, NewYork. S. Kwinter, ARCHITECTURES OF TIME:TOWARDS A THEORY OF THE EVENT IN MODERNİIST CULTURE , The MIT Press, Cambridge, Ma, 2001. Chapter 3, pp.53-100 P. Laseau and J. Tice, (1992). F.L.WRIGHT:BETWEEN PRINCIPLE & FORM , Van Nostrand Reinhold, NewYork. T.Mitchell, (1993). REDEFINING DESIGNING:FROM FORM TO EXPERIENCE Van Nostrand Reinhold, NewYork, Design Research (PART 1) pp. 35-61. Intangible Design (PART 2) pp. 119-131 G.T.Moore, C.G.Lane, A.B.Hill, U. Cohen, T. McGinty, (1994). RECOMMENDATIONS FOR CHILD CARE CENTERS, Milwaukee, WI: Center For Architecture and Urban Planning Research, University of Wisconsin, (3. edition). S.E. Rasmussen, (1994). YAŞANAN MİMARİ, Remzi Kitabevi, Istanbul. Rittel, H. (1972). “On the Planning Crises: Systems Analysis of the First and the Second Generation”, working paper, No: 107, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley. H S
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İç Mimarlık alanında sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenir.X
PÇ2İç Mimarlığın temel tasarım ilkelerini, metotlarını ve tasarımı etkileyen çevresel, iklimsel, sosyal, ekonomik ve yasal etmenlerine hakim olur.X
PÇ3İç Mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularında bilgi sahibi olur.X
PÇ4İç Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olur ve sanat aktivitelerinin içeriklerini algılar.X
PÇ5İç Mimarlıkta, çevre–insan etkileşimini anlayabilme ve bu etkileşimin sağlıklı kurulabilmesi amacı ile psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verilerden yararlanır.X
PÇ6İç Mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri, meslek etiği ve sorumluluklarını tanır.X
PÇ7Araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri öğrenir.X
PÇ8İç mekanların iklim koşullarına göre tasarlanması ve konforun sağlanmasına yönelik yapısal sorunlar, yapım sistemleri ve detay çözümlerindeki kriterler, malzeme ve sistem seçimi konularında yeterli bilgiye sahip olur.X
PÇ9Kültürel mimari miras ile bölgesel ve yerel mimari değerleri araştırmayı öğrenir.X
PÇ10Bir İç Mimari projeyi kullanıcı, mekan ve ekipman ihtiyaçları ile saha koşullarına ilişkin yasa ve standartlara göre değerlendirebilme bilgisini sentezler.X
PÇ11Tasarladığı mekan ve donatı elemanlarını hayata geçirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.X
PÇ12Sirkülasyon, tesisat, elektrik, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri ile ısıtma, havalandırma, atık tahliyesi elemanlarının tasarım ve uygulama kriterlerini tanır.X
PÇ13Doğal ya da yapay çevre ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi anlama yetkinliğine ulaşır.X
PÇ14İç Mimarlıkta kullanılan yapı malzemeleri, günümüz teknolojileri ve gelişen yapı ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarına göre seçim ölçütlerini analiz eder.X
PÇ15Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve iç mimari çalışmaları etkileyen konularda iç mimarın yasal sorumluluklarını ayırt eder.X
PÇ16Bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapar.X
PÇ17Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanır.X
PÇ18Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ19Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme yetisini elde eder.X
PÇ20İç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler.X
PÇ21İç Mimarlıkta hem estetik hem de teknik koşulları sağlayacak tasarımlar yaratır.X
PÇ22Geniş kapsamlı programı olan bir iç mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar değerlendirir.X
PÇ23İç mekan tasarımlarını, uygun bilgisayar destekli tasarım teknolojilerini kullanarak gerçekleştirme ve tasarım sürecinin her aşamasını grafiksel olarak ifade etme becerisine sahip olur.X
PÇ24Farklı özelliklere sahip mekan kurguları bağlamında, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları, eleştirel bir yaklaşımla tanımlayabilir.X
PÇ25Her türlü iç mekanı, o mekanın işlevine uygun biçimde estetik değerleri göz önünde bulundurarak düzenleme ve yaşanabilir bir iç mekan oluşturma becerisi elde eder.X
PÇ26Mekan tasarımlarını güncel gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirme ve ekonomik çözümler geliştirme yeteneği kazanır.X
PÇ27Tarihi eserlerin iç mekanlarında, mekanın tarihsel değerini ve önemini göz önünde bulunduran duyarlı düzenlemeler oluşturur.X
PÇ28Sanat ve tasarım konularındaki teorik ve pratik bilgileri İç Mimarlık alanında kullanır.X
PÇ29Sanat ve Mimarlık Tarihi konusunda, her alandaki tarihsel örnekleri, dönemleri, akım ve sanatçıları üslup, konu, malzeme ve teknik özellikleri ile tanıyacak ve ayırt edecek ölçüde bilgi sahibi olur.X
PÇ30Mekanların, kullanıcı ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre doğru olarak planlanması amacıyla, aydınlatma-havalandırma vb. yapı fiziksel sorunların çözümünü uygular.X
PÇ31İç Mimari tasarımının farklı aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama alanlarındaki teknik ve teknolojileri seçer ve etkin olarak kullanır.X
PÇ32Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına/takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.X
PÇ33İç Mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme ve kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği elde eder.X
PÇ34İç Mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman/uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanır.X
PÇ35İç Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığı ile soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği elde eder.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 15
3Ödev 25
4Ödev 45
5Ödev 35
6Uygulama 120
7Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
2Ara Sınav1.0015.0015.0000
3Kısa Sınav0.000.000.0000
4Ödev0.000.000.0000
5Uygulama0.000.000.0000
6Final1.0025.0025.0000
7Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"