Sıra No Öğrenme Çıktılarının, Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5 X
1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.
2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.
3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.
4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.
5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.
6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.
9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.
10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.
11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
12Mimarlıkta, kültürel mimari miras ve bölgesel, yerel mimari değerleri, tasarım ilkelerini, malzeme kullanımını ve teknolojilerini araştırır,
13Mimarlık meslek etiğine sahip olmanın önemini, mimarın toplum içindeki rolünü ve sorumluluklarını belirler,
14Mimarlıkta yapısal-inşaata ait, mühendislik ile ilgili problemleri; taşıyıcı sistem kavramı, binaya gelen yükler ve bu yükler etkisinde bina davranış ilkeleri, açıklık ve gereksinmelere göre yapım sistemi seçimi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri, mühendislik alanı ile ortak konuları değerlendirir
15Mimari projelendirmede; estetik tercihler ve mesleki bilgi ile tasarım gereksinimlerinin ifade edilmesinin gereği, önemi ve finans, bina ekonomisi ile maliyet hesaplarında müşterinin rolünü ayırt eder,
16Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olarak, sanat etkinliklerini yorumlar.
17Mimarlıkta, çevre–insan etkileşiminde psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verileri değerlendirir.

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

1) Bu derse devam yüzdeniz


2) Bu derse ön hazırlık (kısa sınav, ödev, laboratuarlar, ara sınavlar, yıl sonu sınavları gibi etkinlikler dışında) yaptınız mı?

2) Haftalık ön hazırlık saati3) Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı?

3) Hazırlanan ödev sayısı

3) Her ödevi oluşturmak için harcadığınız ortalama saat4) Bu ders kapsamında sunum / seminer hazırladınız mı?

4) Hazırlanan sunum / seminer sayısı

4) Her sunumu / semineri oluşturmak için harcadığınız ortalama saat5) Bu derste ara sınava girdiniz mi?

5) Katıldığınız ara sınav sayısı

5) Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat6) Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı?

6) Hazırlanan proje sayısı

6) Her projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama saat7) Bu ders kapsamında laboratuar çalışmasına katıldınız mı?

7) Katıldığınız laboratuar çalışması sayısı

7) Her laboratuar çalışması için harcadığınız ortalama saat8) Bu ders kapsamında arazi çalışmasına katıldınız mı?

8) Katıldığınız arazi çalışması sayısı

8) Her arazi çalışması için harcadığınız ortalama saat9) Bu dersin yarıyıl sonu sınavına girdiniz mi?

9) Yarıyıl sonu sınavına hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"