Makale Taslağının Unsurları


Başlık

Başlık makale taslağının ana fikrini özetler. Teorik sorunları ve bunlar arasındaki ilişkiyi göstermelidir. İyi bir başlık örneği şu şekilde olabilir: "Kısaltılmış Yönergelerin Anlamaya Etkisi".

Başlık yeterince açıklayıcı olmalı, özetleme ve referans vermede de kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Gerektiğinde kolaylıkla kısaltılabilmelidir. Gereksiz sözcük kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

Ayrıca başlıkta kısaltmalara yer verilmekten kaçınılmalıdır. Bir başlık en fazla 12 sözcük uzunluğunda olmalıdır. 

Bir başlıkta, sözcüklerin ilk harfi büyük, diğerleri ise küçük harfle yazılmalıdır. Başlık sağa ve sola ortalanmalı, ayrıca sayfanın üst ortasında bulunmalıdır. 

Yazarın İsmi ve Kurum İsmi

Her makale taslağının başlık sayfasında yazar isminin verildiği bir satır bulunur ve bu satır, yazarın ismi ve yazarın bağlı olduğu kurumdan oluşur. 

Yazarın ismi (yazarın isminin verildiği satır). Yazarın ismini yazarken tercih edilen biçim, yazarın ön ismi, ikinci isminin (eğer var ise) baş harfleri ve soyismidir. Böylece isimlerin karıştırılma ihtimali azalır. Yani eğer bir makalede isminizin baş harflerini kullanmışsanız, diğer makalenizde isminizin tümünğ kullanmayınız. Örneğin; Juanita A. Smith isimli bir kişinin J.A. Smith, J. Smith veya A. Smith isimli kişilerle aynı şahıs olup olmadığını belirlemek zordur, bilhassa alıntı yapılan eserin üzerinden yıllar geçmesi ve kişilerin çalıştığı kurumların değişmesi durumunda. Aynı zamanda, unvan (örneğin; Dr., Profesör gibi) ve eğitim derecelerini (örneğin; PhD, PsyD, EdD) başlıklardan kaldırmak gerekmektedir. 

Kurum ismi. Burada kullanılacak isim, yazarın/yazarların çalışmayı yürüttükleri, yani bağlı bulundukları kurumdur, ki bu genellikle bir enstitüdür. 

Ancak çalışmanıza iki kurum birden büyük ölçüde maddi destekte bulunmuşsa, kurum adı olarak iki isim birden gösterilir. Çok gerekmedikçe üçüncü bir kurum ismi belirtilmez. 

Yazar çalışmayı bir kuruma bağlı olarak gerçekleştirmiyorsa, yazar ismi altına ikamet ettiği şehrin ismi yazılır. Araştırma tamamlandıktan sonra bağlı olunan kurum değiştirilmişse, yazarın bağlı olduğu güncel kurumu yazarın tanıtıldığı notlara ekleyiniz.

Yazarların isimlerini metne yaptığı katkıya göre sıralamak ve satırı ortalayarak yazılması gerekmektedir. 

Yazarın Notu

Basılan her makalede yazarın notu bulunur. Bu notun amacı, yazarların tamamının bağlı olduğu kurum ve bölüm bilgilerini, ifade edilmek istenen takdim ve teşekkürü, yasal uyarıları, menfaat çatışması oluşabilecek durumları belirtmek ve ilgilenen okuyuculara iletişim bilgileri sağlamaktır (öğrenciler için, yüksek lisenas ve doktora tezlerinde yazarın notu kısmı bir zorunluluk değildir). Yazarın notu aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

İlk paragraf: Bağlı olunan bölümle ilgili eksiksiz bilgi. Çalışmanın yapıldığı süre içinde tüm yazarların bağlı olduğu kurum ve bölümleri bildiriniz. Yazı formatı şu şekilde olmalıdır: Yazar isminin verildiği satırda yazıldığı şekilde yazar ismi, virgül, yazarın bağlı olduğu bölüm, virgül, üniversite adı, noktalı virgül, bir sonraki yazarın ismi ve bu şekilde devam eder. Yazar bilgileri, yazar isminin verildiği satırda da belirtildiğinden editörler yerden tasarruf etmek için (örneğin; yazarlardan bazıları aynı bölüme bağlılarsa) bağlı olunan bölüm bilgilerinin geçtiği paragrafta değikişlik yapılabilir. Yazar herhangi bir kurum veya bölüme bağlı değilse, ikamet ettiği şehir belirtilmelidir. Ayrıca yazar ismine unvan verilmemelidir.

İkinci paragraf: Bağlı olunan yerle ilgili değişiklikler (varsa). Araştırmayı takip eden süreçte yazarın bağlı olduğu kurumla ilgili değişiklik olursa bunları bildiriniz. Sözdizimi şu şekilde olmalıdır: yazarın ismi bağlı olunan yere bağlıdır.

Üçüncü paragraf.

Teşekkür. Çalışmanıza sağlanan ödenek ve fonları veya diğer mali destekleri (ve sakıncası yoksa kaynağınızı) belirtiniz. Ödenekleri belirtirken başlarına No. veya # yazmayınız. Sonra çalışmanızı yürütmenizde ve makale taslağınızı değerlendirmenizde size yardımcı olan meslektaşlarınızın adlarını belirtiniz. Makale taslağının inceleme ve ve kabul sürecinde çalışmış kişilere, hakemlere, editöre, editör yardımcılarına, makale taslağının yayımlanacağı dergideki danışman editörlere teşekkür bildirmeyiniz. Ayrıca, bu paragrafta yazarlık haklarını ilgilendiren özel anlaşmaları belirtiniz. Bu paragrafın sonunda kişisel olarak size yardım etmiş kişilere teşekkürlerinizi bildirebilirsiniz. 

Özel durumlar. Bu paragraf özel durumları ifade etmek için uygun bir paragraftır. Bu özel durumları üçüncü paragrafta ifade edilen teşekkürden önce önce yazınız. Örnek olarak, makale taslağınız daha önceki bir çalışma veya bir doktora tezi temel alarak hazırlanmışsa, bu tür bilgileri bu paragrafta bildiriniz. Ayrıca, yayımlanmış olan ilgili raporlar (örneğin; ayı veritabanı üzerinde bulunan raporlar vb.) varsa bunlardan söz ediniz. 

Dördüncü paragraf: İletişim bilgileri (posta adresi, e-posta). İletişimin sağlanabilmesi için posta bilgilerinizi eksiksiz veriniz. Bu paragrafı e-posta adresinizle sonlandırabilirsiniz. 

Yazar ismi ve bağlı olduğu kurumun geçtiği satırı takiben, yazarın notunu da başlık sayfasına ekleyiniz. Yazarın notunu ortalayınız. Nottaki her paragrafa girintiyle başlayınız. Yazarların isimlerini, bağlı oldukları güncel kurumları, bağlı oldukları kurumlarla ilgili değişiklikleri, takdim ve teşekkürleri ve eğer varsa araştırmayı ilgilendiren özel durumları ayrı paragraflarda yazınız ve en son paragraf olarak yazarın iletişim bilgilerini yazınız. Yazarın notu numara veya metin içinde atıf değildir. 

Özet

Özet bölümü, makale içeriğinin kısa, ancak kapsamlı bir özetini oluşturur. Bu bölüm, okuyucuların makale içeriğini hızla gözden geçirmelerine olanak sağlar ve başlıkta olduğu gibi, konuyla ilgilenen kişilerin dokümandaki özetlemeden ve dizinleme veritabanlarından o konuyu bulmalarını sağlar. Çoğu bilimsel dergide özet gereklidir. Herhangi bir derginin özel yönergeleri için, makalenizi yayımlatmak istediğiniz derginin yazarlar için hazırlanan talimatlarına ya da internet sayfasına bakabilirsiniz. 

İyi hazırlanmış bir özet, makalenizdeki en önemli paragraf olabilir. Çoğu kişinin bir makaleyle ilk karşılaşması, o makalenin özetini görmesiyle başlar. Kişiler literatür taraması yaptıklarından, genellikle o sırada diğer birçok makale özetiyle de karşılaştırma yapmaktadır. Okuyucular çoğunlukla bir makaleyi okuyup okumayacaklarına özeti temel alarak karar verirler. Özetin hem bilgiyle dolu olması hem de okunabilir, iyi düzenlenmiş, kısa ve kendi içinde yeterli olması gerekmektedir. Bunun yanında, özetin içinde bol sayıda anahtar sözcük kullanmak, araştırmacıların özetinizle karşılaşma olasılığını artıracaktır. İyi bir özet şu özellikleri barındırmalıdır:

 • - Doğruluk: Özetin makale taslağının amacını ve içeriğini dopru bir şekilde yansıttığından emin olunmalıdır. Makale taslağında yer almayan bilgileri özete dahil etmeyiniz. Araştırma, önceki bir çalışmanın sınırlarını genişletmek için yapıldıysa veya önceki bir çalışmanın benzeriyse, bunu özette belirtiniz ve diğer yazarın ismini ve ilgili çalışmanın yayımlandığı yılı belirtiniz. Özeti, taslağın başlıklarının ana hatlarıyla karşılaştırmak, özetin doğruluğunu sağlamanız açısından iyi bir yöntemdir. 
 • - Değerlendirici olmamak: Değerlendirme yapmak yerine rapor veriniz ve makale taslağınızla ilgili bir yorum veya ekleme yapmayınız. 
 • - Anlam bütünlüğü ve okunabilirlik: Özet, kısa ve açık bir şekilde yazılmalıdır. Özetin canlı ve anlaşılır bir dille yazılması önemlidir. Sözcüklerin isim yerine eylem biçimlerini ve edilgen çatı yerine etken çatılı eylem yapılarını kullanınız (örneğin; araştırması yerine araştırıldı, bulgular sunuldu yerine yazarlar bulguları sundu vb.). Bulgular ve devam eden uygulamalar için geniş zaman kipini kullanınız. 
 • - Az ve öz: Yalın olunuz ve her cümlede, özellikle de amaç cümlesinde maksimum düzeyde bilgi kullanınız. Özete en önemli noktalarla başlayınız. Başlığı tekrarlayarak fazla yer harcamayınız. En önemli dört ya da beş kavramı ve bulguyu özet bölümünde kullanınız. Okuyucularınızın, özetinizi elektronik ortamda ararken bulmasını kolaylaştıracak özel sözcükler kullanınız. 

Ampirik bir çalışmanın raporunun özeti şunları tanımlıyor olmalıdır:

 • - incelenmek istersen sorunu -mümkünse bir cümlede-
 • - katılımcıların veya deneklerin konuyla ilgili karakteristik özelliklerini (örneğin; sayı, cins, yaş, cinsiyet, etnik ve/veya ırk bilgisi, familya ve tür)
 • - çalışma yönteminin temel özelliklerini -sözcük sayınız kısıtlı olduğu için tanımlamanızı çalışma yönteminin temel ve ilgi çekici özellikleriyle sınırlandırın-, özellikle elektronik ortamlardaki aramalarda kullanılması muhtemel olanları
 • - etki boyutları, güven aralıkları ve/veya istatistiksel önem düzeyleri gibi temel bulguları
 • - sonuçları, çıkarımları ve uygulamaları

Bir literatür taraması veya meta-analiz özeti şunları tanımlıyor olmalıdır: 

 • - araştırma kapsamındaki problem(ler)i ve ilişkileri
 • - çalışmanın uygunluk kriterlerini
 • - ana çalışmalara dahil edilen katılımcıların türlerini
 • - temel bulguları (en önemli etki boyutları da dahil) ve etki boyutlarının önem arz eden aracılarını 
 • - sonuçları (sınırlılıklar dahil)
 • - teori, politika ve/veya uygulama için önerileri

Teorik yönelimli bir makale özeti şunları tanımlıyor olmalıdır:

 • - teori ya da modelin nasıl işlediğini ve/veya teori ya da modelin dayandığı ilkeleri
 • - teori veya modelin ne tür olguları açıkladığını ve bunların ampirik bulgularla olan bağlantılarını

Yöntembilimsel bir makalenin özeti şunları tanımlıyor olmalıdır:

 • - üzerinde tartışılan yöntemlerin genel sınıfını 
 • - önerilen yöntemin temel özelliklerini
 • - önerilen yöntemin uygulama alanını
 • - istatistiksel işlem gerektiren durumlarda işlemin sağlamlığı veya gücü gibi temel özelliklerini

Bir vaka çalışmasının özeti şunları tanımlıyor olmalıdır:

 • - konuyu ve vakada geçen kişinin, grubun, topluluğun veya kuruluşun vakayı ilgilendiren özelliklerini
 • - vaka örneğiyle ele alınan sorunun doğasını veya bu sorun için getirilen bir çözümü
 • - başka araştırma ve teoriler için ortaya atılan soruları

Makalenizin özet bölümünde derginin belirttiği sözcük sınırını aşmayınız. Sözcük sınırları dergiden dergiye (150-250 sözcük arasında) değişebilir. 

Makale taslağınızı hazırlarken, özeti yeni bir sayf olarak ikinci sayfada kısaltılmış şekilde kullanınız. Özet bölümü başlığı, en üst sayfada ilk harfi büyük ve diğeri küçük harflerle ortalanmış olmalıdır. Özeti paragraf girintisi olmadan tek b,r paragraf olarak yazınız. 

Giriş

Problemi tanıtın. Bir makale taslağı, araştırma konusunu sunan ve araştırma stratejisini anlatan bir girişle başlar. Girişin makaledeki yeri açıkça belli olduğundan herhangi bir başlık konulmaz. 

Girişi yazmadan önce aşağıdaki soruları göz önünde bulundurunuz:

 • - Ele alınan problem neden önemli?
 • - Çalışma, alandaki önceki çalışamalarla nasıl bağlantı kuruyor? Eğer çalışmanın diğer yönleri daha önce sunulduysa, bu rapor diğerlerinden ne gibi farklılıklar taşıyor ve ne gibi farklılıklar üstüne kurulu?
 • - Çalışmanın ana ve ikincil hipotezleri ve amaçları nelerdir? Bunların, eğer varsa, teoriyle bağlantıları nelerdir?
 • - Hipotezler ve araştırma deseni birbiriyle nasıl ilişkilidir?
 • - Çalışmanın teorik ve uygulamalı yansımaları nelerdir?

İyi bir giriş, bu soruları bir iki paragrafta cevaplar ve ilgili savları, verileri özetleyerek okuyucunun neyin, niye yapıldığıyla ilgili bir anlayışa ulaşmasını sağlar. 

Problemin önemini keşfedin. Problemin neden araştırma konusu yapıldığını belirtiniz. Temel bir araştırma için problemin önemi hakkındaki açıklama, teorik bir araştırmaya erişimin genişletilmesi ve/veya geçmiş çalışmalarda elde edilmiş olabilen bulgulardaki tutarsızlıkların çözülmesi gereksinimini içerebilir. Uygulamalı bir araştırma için açıklama ise, sosyal bir sorunu çözme ya da psikolojik bir bozukluğu tedavi etme gereksinimini içerebilir. Araştırma, tartışmalı konuları çözme amacı taşıdığında, tartışmadaki bütün yönler girişte ölçülü bir şekilde sunulmalıdır. Tartışmaları sunarken husumetten ve şahsi polemiklere girmekten kaçınılmalıdır. Girişi, önceki çalışmaları özetleyerek, araştırmanın amacını ve sorununu kısa ama resmi bir anlatımla belirterek sonlandırınız. Teorik ve yöntembilimsel makalelerde olduğu gibi, literatür değerlendirmelerinde de rapor edilen içeriğin neden önemli olduğunu ve makalenin birikerek çoğalan alan anlayışına nasıl girdiğini net bir şekilde ifade ediniz.

İlgili araştırmalardan bahsedin. Literatürdeki çalışmalardan bahsetseniz de fazla ayrıntılı ve uzun bir tarihçe sunmayınız. Okuyucunuzun, üzerine yazdığınız araştırma konusuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla fazla kapsamlı bir temel bilgiye ihtiyacı olmadığını varsayınız. Giriş bölümünde önceki çalışmalara göz atılması, hem uygun bir tarihçe oluşturacak hem de diğer kişilere ait çalışmalara verilen önemi sergileyecektir. Önceki çalışmalardan atıf yapmak ve bunlardan söz etmek bir yazarın bilimsel sorumluluğudur ve birikimle büyüyen bir bilimin gelişmesi için vazgeçilmezdir. Ancak, konuyla doğrudan ilgisi olmayan genel çalışmalar kaynak gösterilmemeli, bu eserlere atıf yapılmamalıdır. Sadece ele alınan belirli konularla ilgili kaynak gösterilmeli, bunlardan aktarım yapılmalıdır. Önceki çalışmaları özetleyecekseniz, temel nitelik taşımayan detaylardan kaçınınız. Bunun yerine konuyla ilgili bulgulardan, yöntembilimsel sorunlardan ve esas sonuçlardan söz ediniz. Konuyla ilgili genel araştırmalar veya incelemeler varsa, okuyucuya bunlardan bahsediniz. 

Önceki çalışmalarla şimdiki çalışmalar arasındaki mantıksal sürekliliği gösteriniz. Mümkün olduğu kadar çok okuyucu tarafından anlaşılması için alanla ilgili problemin yeterince kapsamlı ve açık biçimde ifade edilmesi gerekir. Az ve öz yazmaya önem gösterilirken, yazınızın sadece uzmanlar tarafından anlaşılacak hale gelmesine de izin vermeyiniz.

Hipotezi ve bu hipotezle uyumlu olan araştırma desenini belirtin. Ele aldığınız problemi tanıtıp araştırmanızın öncesini şekillendirdikten sonra, problemi çözmek için sahip olduğunuz yaklaşımı açıklamak durumundasınız. Ampirik çalışmalarda bunu genellikle hipotezi ya da öncelikli sorunuzu belirterek veya bunların bir teoriden nasıl ortaya çıktığını ya da mantıksal olarak önceki  veri ve tartışmayla bağlantısını açıklayarak sağlayabilirsiniz. Her bir hipotez veya soru için açık bir şekilde gerekçenizi belirtiniz. Aynı zamanda, bazı hipotez ve sorularınız diğerlerinden önce geliyorsa, önce gelenleri belirtiniz ve araştırma deseninizin hipotezinizi ne şekilde desteklediğini açıklayınız. 

Makale taslağınızı hazırlarken, girişe yeni bir sayfa olacak şekilde üçüncü sayfadan başlayınız. Makale taslağının başlığını ortalayarak yazınız. Makale taslağının kalan kısımları birbirini takip eder ve yeni bir başlık oluşmadan yeni bir sayfaya başlamamak gerekir. Makale taslağının her sayfası yeni bir başlık ve yeni bir sayfa numarası taşımalıdır. 

Yöntem

Yöntem bölümünde, çalışmanın nasıl yürütüldüğü, çalışmada kullanılan değişkenlerin kavramsal ve işlevsel tanımlamaları ayrıntılı olarak anlatılır. Yazarlar, farklı türlerdeki çalışmalarda değişik yöntemler izlerler. Ancak, kullanılan yöntemlerin uygunluğu ve bulgularınızın güvenilirliğini ve geçerliliği hakkında okuyuculara değerlendirme fırsatı verir. Bu durum aynı zamanda deneyimli araştırmacılara çalışmayı tekrarlama olanağı da sağlar. Eğer makale taslağınız daha önceki bir çalışmanın güncellemesiyse ve yöntem başka bir yayımda anlatılmışsa, okuyucuya bu yayımı kaynak olarak gösterebilirsiniz. Böylece, yöntem bölümünde yönteminizi kısaca özetlemeniz yeterli olacaktır. Aşağıda bu tür bir özet örneği bulunmaktadır: 

Çalışmamızda 64 ve 75 yaş üzerine yetişkinler üzerine yapılmış bir araştırmadan elde edilen 5 yıllık kesitsel verileri sunmaktayız... Duyularla ilgili uyguladığımız çalışmalar daha önceki araştırmamızda kullandıklarımızdır.

Alt bölümleri belirleyin. Yöntem bölümünü ayrı başlıklarla alt kısımlara ayırmak hem alışılmış hem de yerinde bir yaklaşımdır. Bu alt kısımlarda genellikle tercihen çalışmadaki katılımcı veya denekler, kullanılan araç, materyaller ve uygulanmış olan prosedürler anlatılır. İkinci seçenek olarak ise çoğunlukla kullanılan bir deneysel manipülasyonun ya da müdahelenin betimlemesi yapılır ve bunların nasıl uygulandığı açıklanır (örneğin; bunları uygulamak için kullanılan mekanik araçlar zikredilir); örnekleme prosedürleri, örnekleme büyüklüğü ve gücü tanımlanır; ölçme yaklaşımlarının üzerine durulur (kullanılan araçların psikometrik özellikleri de dahil) ve araştırma deseni anlatılır. Eğer çalışma deseni karmaşıksa veya uyarıcılarla ilgili detaylı aöıklamalar gerekiyorsa, okuyucunun arama olasılığı olan belirli bir bilgiyi bulmasını kolaylaştırmak amacıyla alt kısımlar da alt başlıklar bölünebilir. 

Bu alt kısımlara sadece çalışmanın anlaşılmasını ve yinelenebilmesini sağlamakta temel rol oynayan bilgileri dahil ediniz. Yetersiz detay sunmak, okuyucunun kafasında soru işaretleri kalmasına yol açacaktır. Gereğinden fazla detay vermekse okuyucuyu konuyla doğrudan ilgisi olmayan bilgilerle meşgul etmenize neden olacaktır. Daha ayrıntılı bilgi vermek için ayrı bir ekler bölümü oluşturmayı ve/veya ek bir web sitesi vermeyi düşünebilirsiniz. 

Katılımcı (denek) özellikleri. Araştırmadaki katılımcıların veya hastaların düzgün bir biçimde tanıtılması, psikoloji bilimi ve bu bilimin uygulanması için çok önemlidir; özellikle de bulguları değerlendirmek, gruplar arası karşılaştırma yapmak, bulgulardan yola çıkıp genelleme yapmak ve tekrarlanan çalışmalar, literatür taramaları ve ikincil veri analizleri arasında karşılaştırma yapmak açısından. Eğer çalışmanızda insanlar yer aldıysa, katılımcıların herhangi bir demografik özelliğine dayalı olarak yapılan sınırlandırmaları, uygunluk ve seçim kriterlerini bildiriniz. Ayrıca katılımcı insanların demografik özelliklerine göre uygunluklarını ve hariç tutma kriterlerini rapor ediniz. 

Örneklemi yeterli derecede tanımlayınız. Örneklemin yaş, cinsiyet, etnik grup, eğitim seviyesi sosyo-ekonomik veya göçmenlik durumu, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve dil gibi öncelikli özelliklerini detaylandırınız. Bir kural olarak, grupları mümkün olduğunca özelliklerine göre detaylandırınız.

Ekler ve Tamamlayıcı Materyaller

Bazen makale içeriğini destekleyen materyal, makale taslağının bütününde uygun olmayabilir ya da rahatsız edici olabilir. Bu türden bir materyal, makalenin yayım sürümünün bir unsuru olan ek materyaller bölümünde bulunabilir. Ayrıca ikinci unsur olarak, bu tip materyaller, yayımcının hazırladığı çevrimiçi tamamlayıcı bir arşivde de yer alabilir.

Ekler. Genellikle ekler, yayım formatında kolaylıkla sunulan ve nispeten kısa olan materyal için uygundur. Bir ek için uygun materyallere bazı örnekler şunlardır: (a) destekleyici materyallerin bir listesi (örneğin; psikolinguistik araştırmalarda kullanılanlar), (b) ekipmanın karmaşık bir parçasının detaylı tanımı, (c) bir makalenin başka bir şekilde ifade edilmesi için değil, bir meta-analiz çalışması için kaynak sağlayan makalelerin bir listesi ve (d) çalışmanın raporlama standartları bölümünde önerilen karmaşık ve/veya detaylı raporlama ve çalışmadaki alt sınıfların detaylı demografik tanımları.

Makale taslağınızın sadece bir tane ek bölümü varsa, buna Ek ismini veriniz. Ancak makale taslağınızın birden fazla eki varsa her birine ana metinde söz edildikleri sıraya göre büyük harf veriniz (örneğin; Ek A, Ek B gibi). Her ekin başlık etiketi olmalıdır. Metinde bölümlerden etiket isimleriyle söz ediniz.

her iki çalışma için de aynı sonuçları vermiştir (tüm kanıtlar için bkz. Ek A ve B).

Ana metinde olduğu gibi, bir ek; başlık ve alt başlıklar, aynı zamanda tablolar, şekiller ve denklemler içerebilir. Ekteki her tabloya ve şekle numara veriniz ve ayrıca denklemlerden daha sonra söz edebilmeniz için gerekliyse denklemleri de numaralandırınız. Verdiğiniz numaranın önünde tablonun, şeklin veya denklemin içinde geçtiği ekin harften oluşan ismini belirtiniz (örneğin; Tablo A1). Ana metinde tablo ve şekillerden nasıl söz edileceğiyle ilgili tüm kurallar, ekte yer alan tablo ve şekiller için de geçerlidir. Bir ekteki tüm tablo ve şekillerden aynı ekte söz edilmesi gerekir. Bu tablo ve şekillerin numaraları da ekte söz edildikleri sıraya göre belirlenir. 

Tek bir tablo bir ekin bütününü oluşturuyorsa, ek bölümünün etiketini ve başlığın satırı ortalayacak şekilde yazarak, bunu tablo numarası ve başlığının yerine kullanınız. Genel olarak, birden fazla tabloyu farklı ek bölümler olarak ele alınız. Birden fazla tablo tek bir ekte bir araya toplanmışsa (ama hiç metin yoksa),  o zaman bu tablolara numara veriniz.

Her eke ayrı bir sayfada başlayınız. Ek ve ekleri tanımlayan harfleri (A, B gibi; onları metin içinde kullanılma sırasına göre sıralayınız) sayfanın üst kısmında ortalayınız. Ekin başlığını ilk harfi büyük olarak ve diğerlerini ise küçük harfler kullanarak ortalayıp yazınız. Ek başlığının ardından, metne soldan girintili paragrafla başlayınız. 

Tamamlayıcı materyaller. Web tabanlı çevrimiçi tamamlayıcı arşivler, standart yayım formatında kolaylıkla sunulmayan materyallerin doğrudan yüklenerek daha kullanışlı olması için uygundur. Çevrimiçi tamamlayıcı arşivlerde yer alması uygun içeriklere; (a) uzun bilgisayar kodları, (b) herhangi bir matematiksel formül veya hesaplama modelleri, (c) ses veya video görüntüleri, (d) büyük boyutlu tablolar, (e) ayrıntılı müdahale protokolleri, (f) birincil veya ek veri setleri, (g) genişletilmiş yöntem bölümleri ve (h) renkli şekiller örnek verilebilir. Bu içerik, alanda kullanışlı olabileceği için, APA ve diğer birçok yayımcı, internet ortamında bu içeriği daha geniş kitlelere ulaştırmayı mümkün hale getiriyor. Bu dosyalar (bir ek gibi), ana raporun bir parçası oluyor ve silinemiyor, değiştirilemiyor.

Çevrimiçi tamamlayıcı arşivlerde bulunan materyallerin genellikle erişilebilir formatta olması gerekmektedir. Aşağıdaki multimedya formatları genelde tercih edilenlerdir:

 • Metin - ASCII, Word, PDF, HTML
 • Tablolar - Excel, Word, HTML, XHTML, XML
 • Ses ve Video - AVI, MPG, Quicktime, RM, MP3, WAV
 • Animasyon - GIF, JPEG, Flash/Shockwave
 • Resimler - GIF, JPEG, TIFF

Daha az kullanılan dosya formatları olan TeX, LaTeX, komut dosyaları (örneğin; Java, CGI) ve yazılım uygulamaları da kabul edilebilir formatlardır, fakat bu tür özel yazılım programlarına herkes erişemez. Birçok kullanıcı bu tip az kullanılan dosya formatlarıyla uğraşmayı veya bunlara erişmeyi reddetmektedir. 

Çoğu APA dergisi, inceleme aşamasında makale taslaklarının ilk yazım haliyle teslim edilmesini bekler. Çünkü makale taslakları yayımlanmak üzere kabul edildiği zaman, tamamlayıcı materyaller daha sonraki gözden geçirmeyle birlikte postalanacaktır. Böylelikle APA, yayımlanan makalenin tamamlayıcı materyallerini, çevrimiçi tamamlayıcı arşivle linkini, bibliyografik künyeyi, yayımlanan bağlantıyı ve ek materyal dosyası bağlantısını içeren bir açılış sayfasını okuyucularına (www.apastyle.org açılış sayfasındaki bir örneğe bakılabilir). Ek materyaller metin eşliğinde yayımlandığı zaman, bunların içeriğinin yorumlanabilmesi için yeterli bilgi sağlanmış olmalıdır.

Dergilerin büyük çoğunluğu, ekleri makale değerlendirme sürecinden geçirmektedir, dolayısıyla çalışmanın ilk taslağıyla birlikte eklerin de verilmesini istemektedir. Kabul edildiği takdirde ekler, ikinci bir değerlendirmeden ya da düzeltmeden geçmeden basılır.

Bir ek ya da tamamlayıcı materyaller, yapılan teorik tartışmayı ya da çalışmayı daha iyi değerlendirmek ve anlamak için kullanılır. Bütün gerekli etik standartlara; yani verilerin doğru sunumuna, insan deneklerin korunmasına (örneğin; insan görüntüleri varsa video görüntüsünün içeriği), telif hakkı izinlerini içeren eklere ve tamamlayıcı materyallere dikkat ettiğinizden emin olunuz.

 

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"