Kütüphane Kuralları


Üniversitemiz öğrenci ve personeli ile kurum dışından gelen araştırmacılar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.
 
a) Kütüphane materyalleri izinsiz dışarıya çıkarılamaz. İzinsiz olarak kütüphane materyallerini dışarıya çıkarmaya teşebbüs edenler için yasal yollara başvurulur.

b) Üniversitemize mensup öğrenci ve personel kütüphaneden ödünç kitap alabilir.

c) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphane, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak, bu elemanların ödünç materyal alabilmesi kendi üniversitelerinin kütüphanesinin aracılığı ile mümkündür.

d) Kütüphaneden ödünç materyal almak isteyenler üniversitemiz mensubu olduklarını belgeleyen kimlik kartı veya öğrenci belgesini ibraz etmelidirler.

e) Akademik personel 2 aylık süre ile 10 adet kitap ödünç alabilir. Öğrenci ve idari personel ise 15 gün süre ile 3 adet kitap ödünç alabilir. Ödünç kitap verme süresi, kitabın kütüphaneye gösterilmesi ve bir başka kullanıcı tarafından istenmemesi şartıyla 2 defa uzatılabilir. Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.

f) Aşağıdaki kitaplar ödünç verilmez. 

  • Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışma kaynakları
  • Basılı olmayan tezler,
  • Öğretim elemanları tarafından tespit edilerek ödünç verilmemesi istenilen ders kitapları.

g) Öğrenciler mezun olduklarında veya kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.

h) Üniversiteden emekli, nakil veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik sebebi ile bir süre üniversiteden uzaklaşan personel, ödünç aldığı kitapları iade ederek kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Kütüphaneye borçlu olan personele ilişik kesme belgesi verilmez.

i) Ödünç aldığı materyalleri, ödünç verme süresi geçtiği halde iade etmeyen kullanıcıya başka materyal ödünç verilmez.

Cezai Hükümler

(1) Tamiri mümkün olmayacak ölçüde yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali için, ödünç alandan materyalin aynı ya da daha yeni baskısı talep edilir. Aynısı ya da daha yenisini bulmak mümkün olmaz ise, materyalin rayiç bedelinin %50 fazlası ödünç alandan tahsil edilir.

(2) Personel ödünç aldığı materyalleri 2. hatırlatma ihtarından sonra da iade etmez ise kaybolduğu varsayılır. Bu durumda, materyalin rayiç bedeli %50 fazlasıyla ilgilinin maaşından kesilmek üzere Bütçe Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Gerek geç getirilen, gerekse kaybolan materyaller için tahsil edilen paralar, Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirler öncelikle Kütüphanenin ihtiyaçları için kullanır.

(4) Ödünç aldığı materyalleri zamanında iade etmeyen kullanıcılara uygulanacak günlük para cezası Rektörlük makamınca tespit edilir. Para cezasını ödemeyenlere ödünç kitap verilmez.

Kütüphaneye Materyal Temini (Kitap, süreli yayın, CD vs. her türlü materyal)

1- Satın Alma: Üniversitenin eğitim öğrenim verdiği alanlar dikkate alınarak kütüphanenin ihtiyacı olan kitap, süreli yayın, DVD vs. materyallerin listeleri hazırlanır. Üniversitemiz öğretim elemanları, öğrenci ve personelinden gelen istekler dikkate alınarak liste genişletilir. Hazırlanan listenin satın alınması için üst makamdan gerekli onay alınır ve Satın Alma birimine iletilir.
 
2- Bağış Kabul etme: Kişi ve kurumların kütüphanemize bağış yapma istekleri memnuniyetle kabul edilir. Fakat, bağış olarak gönderilen kitap, dergi vs. her materyalin kütüphane koleksiyonuna alınması söz konusu değildir. Kütüphanenin ihtiyacı olan kitap, süreli yayın vs. materyaller kataloğa kaydedilerek araştırmacıların hizmetine sunulur. Çeşitli sebeplerle Üniversite kütüphanemize almaya gerek görmediğimiz türden materyaller, başka kütüphanelere bağışlamak şeklinde değerlendirilir.
 
3- Değişim: Üniversitemizin yayını olan kitap ve dergilerin başka kurumlara gönderilmesi karşılığında, o kurumlar da kendi yayınları kütüphanemize gönderir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"