Kaynak Gösterme ile İlgili Temel Bilgiler


Düşüncelerin Aidiyeti

Blog (İnternet günlüğü) yazılarında hangi düşüncenin kime ait olduğu net bir biçimde ortaya

koyulmalıdır. Alıntı veya aktarma yapılan kaynaklar hem metnin içinde hem de metnin

sonundaki “Kaynakça” kısmında belirtilmelidir. Bu konuda düşülen bazı hatalar şunlardır:

• Metnin yazarı; yorum, özet, aktarma ve alıntı cümleleri arasında geçişler yaparken

başkasına ait düşüncelerle kendisine ait olanları karıştırmakta, başkalarının düşünceleri

metin yazarınınmış gibi anlaşılabilmektedir.

• Yazar, yazısındaki bir düşünce için kaynak göstermekte, ancak aynı kaynaktan aldığı bir

başka düşünce için kaynağa gönderme yapmamaktadır. Oysa, başkalarına ait bütün

düşünceler kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir.

• Yazar, uzunca bir paragrafın sonunda kaynak göstermekte, ancak paragrafın son cümlesinin

mi, yoksa bütün paragraftaki düşüncelerin mi verilen kaynağa dayandığı açıkça

anlaşılamamaktadır. Metinde kaynağı konusunda kuşku uyanan hiçbir cümle yer almamalıdır.

• Yazar, kullandığı kaynağı belirtmeden önce oradan aldığı görüşlere yer vermekte, daha

sonra da kaynağı belirtmektedir. Ya da yazar, kullandığı kaynağı yalnızca bir kez belirtmekte,

daha sonra o kaynaktan uzun alıntılara, aktarmalara yer vermektedir. Her iki yöntem de

hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşmaz.

• Yazarın alıntı ya da aktarma yapmak gereği görmediği bazı kaynaklardan esinlendiği

anlaşılmaktadır. Oysa, alıntı ya da aktarma yapmak gerekmese de, esinlenilen kaynak, hem

metinde belirtilmeli hem de “Kaynakça”da yer almalıdır

Her bilim dalı kendi özelliklerine göre farklı referans sistemlerini tercih etmektedir. MLA (The

Modern Language Association), APA ( The American Psychological Association) ve Chicago

Manual of Style en yaygın olarak kullanılan referans sistemleridir. Aşağıda bu sistemlerde

kullanılan referans gösterme yöntemleri ve kaynakça yazma teknikleri sırasıyla ele alınmıştır:

MLA (The Modern Language Association)

Metinde Kaynak Gösterme

“Uzun yapıt” kategorisindeki kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, broşür, roman, oyun ve film

başlıkları eğik yazı ile yazılır. (Eğik harflere bitişik olan noktalama işaretlerinin eğik

olmamasına özen gösterilmelidir.) “Kısa yapıt” kategorisindeki tek tek şiir, öykü, makale,

mektup ve konuşma başlıkları ise normal yazıyla, çift tırnak içinde verilir.

Ödevinizde başka bir kaynaktan aynen alıntı yapıyorsanız bu cümleleri tırnak içine alınız.

Alıntı sonunda parantez içinde yazarın soyadını ve sayfa numarasını koymanız yeterlidir. Eğer

elektronik kaynaklardan aldığınız cümlelerde sayfa numarası belirtemiyorsanız yalnızca

yazarın soyadını veriniz. Aşağıdaki örnekte Berna Moran’ın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

kitabından alınan bir örnek aktarılmaktadır:

“Gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu

bakımından.” (Moran 36).

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı kitabında, “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem

bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (36) diyen Berna Moran,

“gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

Bu örnekte, alıntı yapılan yazar ve yapıt konusunda hiçbir belirsizlik olmadığından alıntıdan

sonra parantez içinde sayfa numarasının verilmesi yeterlidir. Düzenlenecek “Kaynakça”da adı

geçen yapıtın ayrıntılı künyesine yer verildiğinde okura gerekli bütün bilgiler sağlanmış olur.

Aynı yazardan iki ya da daha fazla yapıt var ise karışıklığı önlemek amacıyla yazar soyadına

eserin başlığı da eklenmelidir. Nermi Uygur’un Dilin Gücü ve Tadı Damağımda kitapları

örneği:

“Hiçbir anadil yetkinlikte daha iyisini aratmamazlık etmez” (Uygur, Dilin … 21).

İki ya da üç yazara ait bir yapıta parantez içinde gönderme yapılacağı zaman (Taner ve Bezirci

104) şeklinde yazılır.

Bir başkasının fikirlerini kendi kelimelerinizle toparlıyorsanız tırnak içine almanıza gerek

yoktur, ama incelediğiniz kaynağı sayfa numarası ile belirtmelisiniz. Aşağıdaki örnekte açıkça

yazar adı verildiği için yinelemeye gerek yoktur. Fakat bu fikirlerin sayfa numarasını vermeniz

gereklidir.

Dil ve üslup Roland Barthes’ın bir yazar için önemli saydığı unsurların başında gelir

(14).

İnternet sitelerinde genellikle sayfa numarası bulunmadığından, cümle içinde, “... başlıklı

sitede belirtildiği gibi” tarzı ifadeler kullanılırsa yazar soyadından sonra neden sayfa numarası

gelmediği okurca anlaşılmış olur.

Kaynakların Sırası ve Künyelerin Yazılışı

Kaynakça hazırlarken genelde izlenen yol yazarın,

Yayınevi, Yayın yılı. Ortam.> şeklindedir. Kitabın ya da başka bir kaynağın başlığındaki

kelimeler büyük harfle başlamalı ve yatık (italik) harflerle belirtilmelidir. Kullandığınız

kaynakların hangi ortamda yayımlandığını belirtmeniz gerekir; ör. Baskı, Web, PDF dosyası,

Sayısal dosya, Gösteri, CD, DVD, Televizyon gibi.

Yazar Adı: Yapıtın yazarının adı-soyadı biliniyor ve kullanılıyorsa bu bilgi künyenin başında,

soyadı önce gelmek üzere verilir. Kısa ya da uzun yapıtlar için uygulama farkı yoktur. Yazar

adlarının yazılışında aşağıdaki ayrımlara dikkat edilir.

1. Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir:

Berk, İlhan. Poetika. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997. Baskı.

2. İki (ya da üç) yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir:

Taner, Refika ve Asım Bezirci. Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler. İstanbul: Gözlem

Yayınları, 1981. Baskı.

Örnekte ikinci yazarın soyadının öne alınmadığına dikkat edilmelidir; künye bilgilerinin

alfabetik sıralanmasında ilk yazardan sonrakilerin soyadlarının öne alınmasının işlevi yoktur.

3. Üçten fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki

sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra “ve diğ.” ifadesi kullanılır.

Aksoy, Nazan ve diğ. Şiir ve Şiir Kuramı Üstüne Söylemler. İstanbul: Düzlem

Yayınları, 1996. Baskı.

Yapıt Adı: Kullanılan kaynağın yazarının adı biliniyorsa, yapıt adları künye bilgilerinin ikinci

sırasında yer alır. (Yazar adı bilinmiyorsa ilk sırada yer alır.) Yapıtlar “uzun yapıt” ve “kısa

yapıt” olmak üzere iki kategoride değerlendirilir.

uzun yapıt: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile

öykü ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir.

kısa yapıt: Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma,

söyleşi ve kişisel görüşme “kısa yapıt” sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır.

İlhan, Attilâ. “Sevdanın ve Kavganın Yolcusu: Attilâ İlhan”. Söyleşiyi yapan: Zeynep

Aliye. Cumhuriyet Kitap 558 (26 Ekim 2000): 1, 4-6. Baskı.

Derleyen, Çeviren, Yayıma Hazırlayanın Adı: Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma

hazırlayanı ve / veya editörü varsa künyede der., çev., haz. ve ed. kısaltmaları kullanılır.

Ahmet Haşim. Bütün Şiirleri. Haz. İnci Enginün ve Zeynep Kerman. İstanbul: Dergâh

Yayınları, 1999. Baskı.

Benjamin, Walter. “Hikâye Anlatıcısı”. Çev. Nurdan Gürbilek ve Sabir Yücesoy. Son

Bakışta Aşk. Haz. Nurdan Gürbilek. Çev. Ahmet Doğukan ve diğer. İstanbul: Metis

Yayınları, 1994. 77- 100. Baskı.

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: “Kaynakça”da aynı yazarın birden fazla yapıtına yer

verildiğinde yapıt adları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya göre listelenir. Böyle

durumlarda yazar adı ve soyadı tekrar edilmez. Bu konuda aşağıdaki örnek izlenebilir:

Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. 9. baskı. İstanbul: Cem Yayınevi, 1994.

---. “Peyami Safa’nın Romanlarında İdeolojik Yapı”. Birikim 54-55 (Ağustos-Eylül

1979): 51-56.

Makale-Gazete:

Ekşi, Oktay. “Makas değiştirme mi?.” Hürriyet Gazetesi. 14 Ekim 2009. Baskı.

Ekşi, Oktay. “Makas değiştirme mi?.” Hürriyet. Doğan, 14 Ekim 2009. Web 14 Ekim

2009. Makale.

Elektronik Ortamdaki Metinler: Web sitelerinden yaptığınız alıntılar için şu yolu takip ediniz:

- Yazarın soyadı, adı. (yazar yoksa sayfa adıyla başlayınız),

- Web sayfasının adı “ tırnak içine alınız.”,

- Web sitesinin adı (ana sayfanın başında ya da tarayıcının üst kısmında çıkan başlığa -

bakınız ve eğik yazıyla yazınız),

- Yayımlayan ya da destek veren (eğer yayıncı yok ise y.y. işaretini kullanınız),

- Yayımlandığı ya da en son güncellendiği tarihi gün, ay, yıl olarak belirtiniz (eğer tarih

yoksa t.y. işaretini kullanınız).

- Ortamı belirtiniz yani Web. yazınız.

- Sayfaya eriştiğiniz tarihi gün, ay, yıl olarak yazınız.

Aşağıdaki örnekleri takip edebilirsiniz:

Bekiroğlu, Nazan. “Osmanlıda Kadın Şairler.” EdebiyatTurk. Milliyet t.y. Web. 5 Kasım

2009.

Yalçın, Aydan. " Dağlarca’nın Ardından." Çağdaş Şair ve Yazarlar Derneği. 10 Ara.

2008. Web. 10 Ağustos 2009.

Oktay, Ahmet. İmkansız Poetika. İstanbul: İthaki, 2008. Google Book Search. Web. 24

Eylül 2009.

Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri

yazılırken katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı,

vb.) soyadı ve adından sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı

(plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir.

Ceylan, Nuri Bilge. Uzak. 2002. Özen Film. Film.

Ceylan, Nuri Bilge. Uzak. 2002. Palermo, 2002. DVD.

Bach, Johann Sebastian. Brandenburg Konçertoları. Boyut Müzik, 1996. CD.

Tiyatro, Opera, Bale: Aşağıdaki örnekleri takip edebilirsiniz:

IV. Murat. Turan Oflazoğlu. Yön. Engin Uludağ. Oy. Hüseyin Köroğlu.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi. İstanbul. 3 Eyl. 2005. Gösteri.

Resim, Fotoğraf: Sanatçının ismi verilir. Ardından eserin bulunduğu müze, galeri ve şehir adı

belirtilir.

Güran, Nazmi Ziya. Nusretiye Camii. 1928. Yağlıboya. Resim ve Heykel Müzesi.

Ankara.

(Kendi çektiğiniz bir fotoğraf ise bu bilgiyi, konuyu anlatan başlığı ve tarihi belirtmeniz

yeterlidir.)

Bilkent Üniversitesi Görünümü, Ankara. Yazarın kendi çektiği fotoğraf. 3 Aralık 2014.

Chicago Manual of Style

Chicago, iki temel referans yöntemi kullanır. Bunlardan ilki olan yazar-tarih (author-date)

yönteminde kaynağın yazarı ve basım tarihi dipnotta değil, metinde parantez içinde

gösterilir. Bu yöntem kullanıldığında, kaynakça bölümünde yazar adından hemen sonra

kaynağın basım tarihi yazılır; böylelikle metin içinde kullanılan kaynağın hemen bulunması

amaçlanır. Chicago’nun kullandığı diğer bir yöntem ise not-kaynakça veya insani bilimler

(notes-bibliography or humanities) olarak adlandırılır. Bu yöntemde, bir kaynağa atıf yapmak

gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numara ile dipnot verilmekte ve burada kullanılan

kaynağın künye bilgileri yazılmaktadır. Sosyal bilimlerde, özellikle tarih, edebiyat gibi

alanlarda not-kaynakça yöntemi tercih edilmektedir. Chicago referans sistemini

kullandığınızda aşağıdaki örnekleri takip edebilirsiniz:

Tek yazarlı kitap

Metin içinde:

(İnce 2013, 72)

Dipnotta:

Özdemir İnce, Yazınsal Söylem Üzerine (İstanbul: İmge Kitabevi, 2013), 72.

Kaynakçada:

İnce, Özdemir. Yazınsal Söylem Üzerine. İstanbul: İmge Kitabevi, 2013.

İki veya üç yazarlı kitap

Metin içinde:

(Pınar, Köse, ve Falay 2000, 58)

Dipnotta:

Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, ve Nihat Falay, Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim-

İzzettin Önder’e Armağan (İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınevi, 2000), 58.

Kaynakçada:

Pınar, Abuzer, Ahmet Haşim Köse, ve Nihat Falay. Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim-

İzzettin Önder’e Armağan. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınevi, 2000.

Çeviri Kitap

Metin içinde:

(Gombrich 2015, 150)

Dipnotta:

E.H. Gombrich, Sanat ve Yanılsama, çev., Ahmet Cemal (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015), 150.

Kaynakçada:

Gombrich, E.H. Aydınlanma Çağı. Çev., Ahmet Cemal. İstanbul: Remzi Kitabevi: 2015.

Dergi Makalesi

Metin içinde:

(Rogers 1998, 61)

Dipnotta:

Faruk Duman, “Dünyayı Geride Bırakmak,” Notos Öykü, Aralık, 2013, 22-23.

Kaynakçada:

Duman, Faruk. "Dünyayı Geride Bırakmak.” Notos Öykü, Aralık, 2013.

Gazete makalesi (yazarı belli ise)

Metin içinde:

(Yüksel 2014) ya da

Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını dile getiriyor

(Cumhuriyet, 17 Ocak 2014).

Dipnotta:

Ali Yüksel, “Çocuk Gelinler,” Cumhuriyet, s.2., 17 Ocak 2014.

Önemli not: Chicago yönteminde günlük gazetelerden alınan yazılar kaynakça bölümünde

listelenmezler.

Gazete makalesi (yazarı belli değil ise)

Dipnotta:

“Pakistan: 50 Years of Upheaval, Corruption and Civil War,” New York Times, August 15,

1997, sec. B7.

Bir veri tabanından alınmış online gazete makalesi

Metin içinde:

(Özmen 2010) ya da

Çetin Özmen, televizyon kullanıcılarının eğilimlerinin son dönemlerde oldukça değişken

olduğunu vurguluyor (Hürriyet Web, 21 Ocak 2010).

Dipnotta:

Çetin Özmen, “Televizyon Alışkanlıklarımız IPTV ile Değişecek,” Hürriyet Web, 21 Ocak 2010.

Web sitesi

Metin içinde:

Orkun Kırıcı, Virginia Woolf’un kitaplarındaki varoluş problemlerinin ifade tarzlarına dikkat

çekiyor (www.kafkaokur.com).

Dipnotta:

Orkun Kırıcı, “Virginia Woolf’a Dair,” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafkaokur.com.

Kaynakçada:

Kırıcı, Orkun. “Virginia Woolf’a Dair.” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafkaokur.com.

Önemli not: Sayfaya erişim tarihi veya sayfanın en son güncellendiği tarih yazılmalıdır.

Blog

Metin içinde:

(Kopan 2015)

Dipnotta:

Yekta Kopan, “Yazamamak,” filucusu.com (blog), 15 Haziran 2015,

http://filucusu.blogspot.com.tr/.

Kaynakçada:

Yekta Kopan. Filucusu.com (blog).

http://filucusu.blogspot.com.tr/.

Sinema filmi (DVD)

Metin içinde:

(Amadeus 2002)

Dipnotta:

Amadeus, Yön. Milos Forman (1984); Burbank, CA: Warner Home Video, 2002), DVD.

Kaynakçada:

Amadeus. Yön. Milos Forman. 1984. Burbank, CA: Warner Home Video, 2002. DVD.

APA (The American Psychological Association)

Metin içinde kaynaklara gönderme yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

- Metinde kitap, film, dergi adları italik yazılır.

- Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme

yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Özdemir, 2005).

- Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa

kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Özdemir, 2005, s. 43).

- Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa şu şekilde yazılır:

Emin Özdemir (2005), “ yazın değeri yüksek bir roman, bir öykü, bir oyun

yaşam çevrenizi genişletir” (s.24) diyerek okuyucuya gerçek dünyanın dışına

çıkmanın önemini gösterir.

- İki yazarlı yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir:

Batur ve Bener (2015)

- Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra

sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin kaynağın adı ilk defa anıldığında

(Karabey, Şığva & Babür, 2015) şeklinde gösterilirken sonraki anmalarda metinde

(Karabey vd., 2015) olarak yer alır.

- Altı ve daha fazla yazarlı yapıtlara gönderme yapılırken sadece ilk yazarın soyadı

yazılır, sonra vd. ifadesi kullanılır:

Smith vd. (1997) eğitimin farklı boyutlarına dikkat çekmişlerdir.

Eğitimin farklı boyutları olduğu söylenmiştir (Smith vd., 1997).

- Tüzel kişi tarafından yazılmış yapıtlarda ilk göndermede kurumun adı yazılır, daha

sonraki göndermelerde kısaltma kullanılır:

İlk gönderme: Türk Dil Kurumu, 2009

Daha sonraki göndermeler: TDK, 2009

- Bir yazarın aynı tarihli eserlerine şu şekilde gönderme yapılır:

Yakın zamandaki araştırmalarda … (Napier, 1993a, 1994b).

- Aynı yazarın birden fazla eserine gönderme yapılırken yapıtın yayım yılına göre

düzenleme yapılır; önce yazarın soyadı yazılır, sonra sırasıyla yapıtların yayım tarihi

yazılır:

(Brown, 1982, 1983)

- E-postayla, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere

dayalı bilgiler metin içinde gösterilir ancak kaynakçaya yazılmaz. Örneğin:

Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay,

kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

- Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü

kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik olarak yazılır ve

ardından tarih belirtilir:

Türkiye Bilimler Akademisi Raporu’na (2005) göre...

- Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa paragraf numarası

belirtilmelidir. Örneğin:

Haznedaroğlu, Avatar filmindeki hikâyenin anti emperyalist veya ABD karşıtı

olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag. 10).

Kaynakçanın Hazırlanması:

Metin içinde yapılan göndermelerin ayrıca çalışma sonunda “Kaynakça” başlığı altında

toplanması gerekir. Metin içinde yapılmayan göndermeler “Kaynakça” bölümüne yazılmaz.

Kaynakça bölümünde eserin yazarı belliyse önce soyadı yazılır. Kaynaklar alfabetik düzende

sıralanır.

Tek yazarlı kitap:

Pamuk, O. (2011). Saf ve Düşünceli Romancı. İstanbul: İletişim.

Zweig, S. (2012). Satranç. (A. Sabuncuoğlu, Çev.) İstanbul: Can.

İki yazarlı kitap:

Batur, E. ve Bener, Y. (2015). Simultane Cinnet. İstanbul: Sel.

Üç-beş yazarlı kitaplar:

Lestienne, C., Dehaene, G.,Sagart, L. ve Picq, P. (2013). Dilin En Güzel Tarihi. İstanbul: İş

Bankası Kültür Yayınları.

Altı ve daha fazla yazarlı kitaplar:

Gloster, J., Jones, A., Redington, A., Burgin, L., Sorensen, J. H., Turner, R., . . . Paton, D.

(2010). A handbook of critical approaches to education. New York, NY: Oxford University

Press.

Tüzel kişi tarafından yayımlanmış yapıtlar:

Türk Dil Kurumu (2015). Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları. Ankara: Kolektif.

Birden fazla ciltten oluşan kitaplar:

Moran, B. (1995). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.

Dergi makalesi:

Duman, F. (2013, Aralık). Dünyayı Geride Bırakmak. Notos Öykü, 37, 22-23.

Gazete makalesi:

Yüksel, A. ( 2014, Ocak 17). Çocuk Gelinler. Cumhuriyet, s.2.

Basılı kitabın elektronik sürümü:

Dalan, A. (2015). Çocuk Yetiştirme Bilgeliği [Elektronik Sürüm]. İstanbul: Destek.

İnternetten alınan gazete makalesi:

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon Alışkanlıklarımız IPTV ile Değişecek. Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr adresinden elde edildi.

Web sayfası (yazar var, tarih yok ise):

Kırıcı, O. (t.y.). Virginia Woolf’a Dair. www.kafkaokur.com adresinden elde edildi.

Web sayfası (yazar ve tarih yok ise):

Tema Vakfı. (t.y.). http://www.tema.org.tr adresinden elde edildi.

Film:

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı), Özakman, T. (Senarist) ve Öztan, Z.

(Yönetmen). (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.

Blog:

Kopan, Yekta. (2015, 30 Haziran). Yazamamak. filucusu.blogsot.com.tr adresinden elde

edildi.

Youtube:

Videoyu yükleyen kişinin adı yazar bölümüne yazılır, parantez içinde kişinin adı yazılır.

Kişinin gerçek adı belli değilse parantez olmadan sadece takma adı kullanılır.

GencVeFit. (2012, Kasım 17). En iyi spor yapamama bahaneleri [Video dosyası].

http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature adresinden elde edilmiştir.

Fotoğraf:

Adams, A. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art

Institute, Chicago.

Kaynaklar

Tez Hazırlama Kılavuzu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü.

tebsite.bilkent.edu.tr/TEZKILAVUZU2006.doc

APA Sytle (The American Psychological Association). http://www.apastyle.org

MLA Style (The Modern Language Association) . http://www.mla.org

Chicago Manual of Style. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"