İZÜTEM (Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetmeliği


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

 MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

b)İZÜTEM: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

          ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İZÜTEM’in Faaliyet Alanları

 

Faaliyet Alanları

MADDE 5-(1) Faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

c) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretim yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

f) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere

Türkçe öğretmek.

g) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika vermek.

ı) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.

i) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve çalışanlara Türkçe öğretmek.

j) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

 

 Yönetim organları

MADDE 6-(1) İZÜTEM’in yönetim organları şunlardır.

a)Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7-(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder.  Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı atar.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b)Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) İZÜTEM’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

ç) İZÜTEM çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda İZÜTEM’in genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 8-(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

 

 

 

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9-(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İZÜTEM’in faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) İZÜTEM’de görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

 

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 10-(1) İZÜTEM’e alınacak öğrenci sayısı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 11-(1) İZÜTEM’e; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yurt dışından başvurup kabul alanlar, üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler, Sabahattin Zaim Üniversitesine gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki yabancılar, yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları ile Türkçe öğrenmek isteyen diğer kişiler öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.  Kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, İZÜTEM’deki bütün uygulama ve şartları kabul etmiş olur.

Kayıt

MADDE 12-(1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, İZÜTEM tarafından belirlenerek ilan edilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 13-(1) İZÜTEM’de öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

                                     Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

 

Öğrenim süresi

MADDE 14-(1) İZÜTEM’de öğrenim süresi asgari bir yarıyıldır. Azami süre, öğrencinin dil seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Öğretim yılı

MADDE 15-(1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.

(2) Her yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Ara, final, bütünleme ve mazeret sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(3) İZÜTEM’de öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğretim programları ve derslerin yürütülmesi

MADDE 16-(1) İZÜTEM’de dersler kur sistemine göre yürütülür. Kur seviyeleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) doğrultusunda belirlenir.

(2) Kur program ve seviyeleri şunlardır:

a) Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta yürütülen programda Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2 ) seviyeleri bulunur.

b)Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2 ) seviyelerini bitiren kursiyerlere sertifika verilir.

c)Derslere devam zorunluluğu % 80’dir. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

Yabancı öğrencilerin programlarına başlaması

MADDE 17-(1) İZÜTEM’de başarılı olarak Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2 ) sertifikasını alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölüme başlayabilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Sertifika

 

Ders başarısı ve değerlendirme

MADDE 18-(1) Öğrencilerin İZÜTEM derslerindeki başarısının ölçülmesinde; derse devam, yarıyıl içi çalışmalar, kısa, ara, final ve bütünleme sınavları değerlendirmeye katılır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etki edeceği ve ölçme-değerlendirme yöntemi o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başında dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Not sistemi

MADDE 19-(1) Temel Dil Kullanımı ve Bağımsız Dil Kullanımı (A1, A2, B1, B2) seviyelerindeki not tablosu aşağıdaki şekildedir:

 

 

En Yüksek Not

En Düşük Not

Dinleme

25

15

Okuma

25

15

Karşılıklı Konuşma

15

9

Sözlü Anlatım

10

6

Yazılı Anlatım

25

15

Toplam

100

60

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20-(1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"