İZÜ Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde görevli akademik personelin performansını nesnel esaslara göre belirlemek suretiyle, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile akademik ve idari hizmetlerin verimliliğini arttırmak ve kalitesini yükseltmektir.
 
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge;  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde tam zamanlı ve kadrolu olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
Akademik Personel: Profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini,
Dekan: Akademik personelin bağlı olduğu Fakülte Dekanını,
Komisyon/PDK: Performans Değerlendirme Komisyonunu,
Müdür: Akademik personelin bağlı olduğu Enstitü/Yüksekokul Müdürünü,
Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Performans: Akademik personelin eğitim-öğretim, bilimsel çalışma ve hizmet alanındaki bir yıllık faaliyetlerini,
Performans Değerlendirme Kriterleri: Akademik personelin eğitim-öğretim, bilimsel çalışma ve hizmet alanındaki faaliyet çeşitleri için hesaplanacak puanları ve her bir alanda bu puanların toplamının hangi yüzdelik oranlarla nihai değerlendirmeye katılacağını gösteren tabloyu,
Performans Hedefleri: Puan hedeflerini gösteren tabloyu,
Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
Üniversite/İZÜ: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
Yönetim Kurulu/ÜYK: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
 
Performans Değerlendirmesine Tabi Öğretim Elemanları
Madde 5- (1) Akademik performans değerlendirilmesi her yıl yapılır.
(2) Değerlendirme Üniversitenin akademik kadrosundaki profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini kapsar. İngilizce/Arapça/Türkçe Hazırlık Okulu ve Rektörlüğe bağlı olarak çalışan öğretim elemanları bu yönerge kapsamında değerlendirilmez. Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Dekanların performansı Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilir.
 
Performans Değerlendirmelerinde Temel Esaslar
Madde 6- (1) Akademik personelin performansı, fakülte/yüksekokul bazında eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve hizmet olarak belirlenen üç temel alanda değerlendirilir. Akademik personelin bireysel performans değerlendirme puanları Performans Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen konular ile bu konulara ilişkin puanlar dikkate alınarak hesaplanır. Performans Hedefleri her bir fakülte/yüksekokul veya program için; Üniversitenin stratejik plan hedefleri ile fakülte, yüksekokul veya programın yapısı ve faaliyetleri dikkate alınarak Rektör oluruyla oluşturulur veya değiştirilir.
 
Performans Değerlendirmesinde İzlenecek Yöntem
Madde 7- (1) Akademik personelin performansı her bir takvim yılı (01 Ocak-31 Aralık) dikkate alınarak hesaplanır. Değerlendirmeye tabi öğretim elemanları bireysel performans değerlendirme formlarını ve ilgili belgeleri her yıl en geç 15 Ocak tarihine kadar sisteme yüklerler. Bu tarihte otomatik olarak kapatılan sistem 3 gün sonra 7 günlüğüne, değerlendirmelerini girmek üzere, bölüm başkanları ile dekan/müdürlere açılır. Nihai değerlendirme, birim amirlerinin görüşleri de dikkate alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Sonuçlar, Rektör onayı ile ilgili personele ve bilgi için dekanlık/müdürlüklere iletilir.
 
Performans Değerlendirme Notunun Hesaplanması
Madde 8- (1) Ana şablonda yer alan her bir ölçüt için öğretim elemanı tarafından doldurulan ham puan tablolarına bağlı kalınarak, öğretim elemanlarının puanlaması Rektörlük tarafından oluşturulan Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon incelemesinde, ilgili öğretim elemanı tarafından sehven girilmiş puanlar düzeltilir ve eksik belgeyle girilmiş veriler hesaplama dışında tutulur. Her bir öğretim elemanının her ölçüt için aldığı ham puan, bağlı olduğu fakülte/yüksekokul bazında belirlenmiş Performans Hedefleri baz alınarak 100 üzerinden standartlaştırılır ve öğretim elemanına o ölçüt için 0-100 arasında bir şablon puanı verilir.
(2) Her bir öğretim elemanının, her bir ölçüt için aldığı şablon puanı, bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokulun ana şablonunda o ölçüt için belirlenmiş ağırlıkla çarpılır. Her bir ölçüt için hesaplanan değerlerin sütun toplamı öğretim elemanının nihai puanını verir.
(3) Öğretim elemanlarının performansları bağlı oldukları fakülte/yüksekokulun kendi içindeki nihai puan sıralaması üzerinden değerlendirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Performans Kategorileri ve Sonuçların Kullanımı
 
Performans Değerlendirme Kategorileri
Madde 9- (1) Öğretim elemanlarının performanslarının değerlendirilmeye tabi tutulabilmesi için;
 
a) Son iki döneme ait öğrenci ders değerlendirme memnuniyet anketlerinin ortalamasının 100 üzerinden en az 80 puan olması gerekir.
b) Üniversite yönetimince yapılmış̧ akademik/idari görevlendirmelerde ilgili yöneticiler tarafından başarılı bulunmuş olması gerekir.
 
(2) Değerlendirmeye tabi tutulan öğretim elemanlarının performansları altı kategoriye ayrılır:
 
Mükemmel: 95 – 100 arası
Çok İyi: 85 – 94.99 arası
İyi: 75 – 84.99 arası
Orta: 61 – 74.99 arası
Yeterli: Birim ortalaması ile 60 arası
Ortalama Altı: Birim ortalaması altı
 
(3)       Öğretim elemanının performans kategorisininMükemmel” olabilmesi için aşağıdaki tabloda ilgili fakülte/program bazında belirtilen İZÜ adresli asgari yayın şartlarını yerine getirilmiş olması gerekir:
 
Fakülte/Program
Yayın Türü ve Adedi
-Tıp Fak.
-Sağlık Bilimleri Fak.
-Müh. ve Doğa Bil. Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 5 (beş) tam makale
-İşletme. ve Yön. Bil. Fak.
-İnsan ve Toplum Bil. Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 3 (üç)  tam makale
Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış tek/iki yazarlı kitap olabilir.
-Eğitim Fak.
-İslami İlimler Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 3 (üç)  tam makale
Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı kitap veya uluslararası düzeyde tanınmış, küratörlü, jürili sergilere (bienal vb.) ya da yurtdışındaki müze ve tanınmış sanat kuruluşları kalıcı koleksiyonlarına kabul edilmiş sanat yapıtları/tasarımları olmak veya uluslararası boyutta sergi, film, tiyatro, gösteri ile kişisel sanat ve tasarım çalışması gerçekleştirmek olabilir.
-Hukuk Fak.
-Mimarlık Bölümü
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 3 (üç) tam makale veya uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı 2 (iki) kitap veya tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış tek yazarlı 3 (üç) kitap.
 
(4) Öğretim elemanının performans kategorisininÇok İyi” olabilmesi için aşağıdaki tabloda ilgili fakülte/program bazında belirtilen İZÜ adresli asgari yayın şartlarını yerine getirilmiş olması gerekir:
 
Fakülte/Program
Yayın Türü ve Adedi
-Tıp Fak.
-Sağlık Bilimleri Fak.
-Müh. ve Doğa Bil. Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 4 (dört) tam makale.
-İşletme. ve Yön. Bil. Fak.
-İnsan ve Toplum Bil. Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 2  (iki)  tam makale. Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış tek/iki yazarlı kitap olabilir.
-Eğitim Fak.
-İslami İlimler Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 2 (iki) tam makale. Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı kitap veya uluslararası düzeyde tanınmış̧, küratörlü, jürili sergilere (bienal vb.) ya da yurtdışındaki müze ve tanınmış sanat kuruluşları kalıcı koleksiyonlarına kabul edilmiş sanat yapıtları/tasarımları olmak veya uluslararası boyutta sergi, film, tiyatro, gösteri ile kişisel sanat ve tasarım çalışması gerçekleştirmek olabilir.
-Hukuk Fak.
-Mimarlık Bölümü
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 2 (iki) tam makale veya uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı 1 (bir) kitap veya tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış tek yazarlı 2 (iki) kitap.
 
(5) Öğretim elemanının performans kategorisininİyi” olabilmesi için aşağıdaki tabloda ilgili fakülte/program bazında belirtilen İZÜ adresli asgari yayın şartlarını yerine getirilmiş olması gerekir:
 
Fakülte/Program
Yayın Türü ve Adedi
-Tıp Fak.
-Sağlık Bilimleri Fak.
-Müh. ve Doğa Bil. Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 3 (üç) tam makale.
-İşletme. ve Yön. Bil. Fak.
-İnsan ve Toplum Bil. Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 1 (bir)  tam makale. Bu uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış tek/iki yazarlı kitap olabilir.
-Eğitim Fak.
-İslami İlimler Fak.
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 1 (bir) tam makale. Bu uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı kitap veya uluslararası düzeyde tanınmış̧, küratörlü, jürili sergilere (bienal vb.) ya da yurtdışındaki müze ve tanınmış sanat kuruluşları kalıcı koleksiyonlarına kabul edilmiş sanat yapıtları/tasarımları olmak veya uluslararası boyutta sergi, film, tiyatro, gösteri ile kişisel sanat ve tasarım çalışması gerçekleştirmek olabilir.
-Hukuk Fak.
-Mimarlık Bölümü
SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 1 (bir) tam makale veya uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki/üç yazarlı 1 (bir) kitap veya tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış tek yazarlı 1 (bir) kitap.
 
Geri Bildirim
Madde 10- (1) Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai hali verilen puanlamalar ilgili personele iletilerek, varsa itirazlar için 7 gün süre verilir. Nihai hali verildikten sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte/yüksekokullara öğretim elemanlarına ait nihai sonuçlar birimlere iletildikten sonra bölüm/program başkanları ve dekan/müdürler birlikte ilgili öğretim elemanları ile görüşerek, kendileri hakkındaki değerlendirme ve önerilerini öğretim elemanına iletir ve öğretim elemanın bu konulardaki görüşünü kayıt altına alırlar. İlgili öğretim elemanı ile bölüm/program başkanı ve dekan/müdürün üzerinde anlaşacakları öğretim elemanı için hazırlanacak kısa (1 yıl), orta (2 yıl) ve uzun (4 yıl) dönemli performans planlamaları forma eklenerek, 15 gün içerisinde ÜYK’ya iletilir. Bu plan öğretim elemanlarından beklenen araştırma ve yayın performansı, proje geliştirme, ders geliştirme ve verme, üniversite hizmetlerine katılım ve sair görev ve beklentileri içerir ve ÜYK tarafından bir sonraki performans değerlendirmesinde dikkate alınır.
 
Sonuçların Kullanımı
Madde 11- (1) Performans değerlendirme dilimleri sözleşme yenilenmesinde, performansa dayalı yıllık ücret artışının belirlenmesinde, teşvik ve ödüllerin dağıtılmasında, üniversite araştırma fonundan yararlanılmasında ve bireysel araştırma fonunun belirlenmesinde, akademik yükseltmelerde, akademik ve idari görevlendirmelerde dikkate alınır.
(2) Bu Yönerge kapsamında verilen Akademik Ödül’e başvurabilmek ya da aday gösterilebilmek için son performans değerlendirmesinde “Mükemmel”, “Çok iyi”  ve “iyi” kategoride yer almak gerekir.
(3) “Mükemmel”, “Çok iyi” ve “iyi”  kategorilerinde yer alan akademik personelden;
“Mükemmel” kategorisine girenlere net maaşının 3 (üç) katı kadar;
“Çok iyi”  kategorisine girenlere net maaşının 2 (iki) katı kadar;
“İyi” kategorisine girenlere net maaşının 1 (bir) katı kadar teşvik ödülü verilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlük
Madde 12- Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 21/02/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 
Yürütme
Madde 13- Bu yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
FAKÜLTELERE GÖRE YÜZDE AĞIRLIK (%)
Alan
Alt Alan
İşl. ve Yön. Bil. / İns. ve Toplum Bil.
Eğitim /
İslami İlimler
Hukuk
Müh. ve Doğa Bil. / Sağlık Bil. / TIP
Eğitim
Dersler ve Danışmanlık
30
30
30
30
Araştırma - Uygulama
Yayın
30
30
25
30
Proje ve Ödüller
15
10
10
15
Hizmet
Üniversite Hizmetleri, İdari Görevler
10
10
10
10
Mesleki Etkinlik
5
10
15
5
Üst Yönetici Değerlendirmesi
10
10
10
10
 
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTE BAZLI AĞIRLIK ORAN VE HEDEF PUAN TABLOSU
Sıra
Kriter
Tip
İşl. ve Yön. Bil.
Müh. ve Doğa Bil.
Eğitim
İns. ve Toplum Bil.
Sağlık Bil.
İslami İlimler
Hukuk
Hedef Puan
Hedef Puan
Hedef Puan
Hedef Puan
Hedef Puan
Hedef Puan
Hedef Puan
1
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayın Grupları
240
480
240
240
480
240
120
2
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Proje ve Ödüller
100
200
100
100
200
100
50
3
Hizmet Kriterleri
Üniversite Hizmetleri, İdari Görev
50
50
50
50
50
50
50
4
Hizmet Kriterleri
Mesleki Etkinlikler
100
150
100
100
150
100
80
5
Eğitim Kriterleri
Dersler ve Danışmanlık
30
30
30
30
30
30
30
 
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
KRİTER TÜR PUAN TABLOSU
Sira
Kriter Adı
Tip
Tür
Puan
1
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
40
2
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
20
3
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Poster, Sözlü sunum
10
4
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale)
120
5
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde editörlük
120
6
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde editörlük
120
7
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
120
8
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale(Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale)
80
9
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale
60
10
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış derleme (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış derleme)
60
11
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
60
12
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türündeki yayınlar
40
13
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam derleme(Yayınlanmak üzere DOI numarası almış derleme)
40
14
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde hakemlik
40
15
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik
40
16
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer uluslararası hakemli dergilerde hakemlik
40
17
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki derleme (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış derleme
30
18
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Türkçe)
30
19
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
20
20
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yurtdışında yayımlanan kitap (Yabancı dil)
150
21
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda editörlük
100
22
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Ders Kitabı (Yabancı Dil)
60
23
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
50
24
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor
40
25
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (Ulakbim veritabanlarına dahil olan)
50
26
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
30
27
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
20
28
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayınlanan bildiri
15
29
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Sözlü sunum, poster
10
30
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer Bilimsel, Sanatsal veya Mesleki Hakemli Dergilerde, Ulusal veya Uluslararası Sempozyum ve Kongre Bildiri Kitapçığında Editörlük
50
31
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Diğer Bilimsel, Sanatsal veya Mesleki Hakemli Dergilerde, Ulusal veya Uluslararası Sempozyum ve Kontre Bildirilerinde Hakemlik
15
32
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Uluslararası makale, bildiri ve kitaplarda diğer yazarlar tarafından yapılan atıflar
12
33
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Ulusal makale, bildiri ve kitaplarda diğer yazarlar tarafından yapılan atıflar
6
34
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yayımlanan bilimsel kitap (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)
70
35
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi
50
36
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)
40
37
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda editörlük
40
38
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)
35
39
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor
25
40
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)
20
41
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi
15
42
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Yayınlar
Makale çevirisi
15
43
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Patentler
Yurtdışı patenti almak
200
44
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Patentler
Yurtiçi patenti almak
100
45
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Değişim Aktiviteleri
Erasmus
20
46
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Değişim Aktiviteleri
Mevlana
20
47
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Değişim Aktiviteleri
Farabi
20
48
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülü
120
49
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü
120
50
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Bilimsel, sanatsal amaçlı uluslararası burslar
90
51
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Bilimsel, sanatsal amaçlı ulusal burslar
60
52
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Yurtdışı deneyimi
60
53
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım mansiyonu
60
54
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular
60
55
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülü
60
56
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım mansiyonu
30
57
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Ödüller
Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular
30
58
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Projeler
NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği
120
59
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Projeler
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği
90
60
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Projeler
NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
60
61
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Projeler
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
50
62
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Projeler
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
40
63
Araştırma - Uygulama Kriterleri
Projeler
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak
25
64
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yöneticilik (Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Genel Müdür, Müdür, Genel Sekreter ve daha yukarı makamlar)
30
65
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yöneticilik (Koordinatörlük, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yrd., Genel Sekreter Yrd. Daire Bşk.)
20
66
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kurul üyeliği, üst düzey yöneticilik ve danışmanlık
10
67
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Klüp vb. Öğrenci etkinliklerinde danışmanlık
5
68
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Ulusal medyada okul tanıtımına katkı sağlamak
5
69
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Yerel ya da sadece online medya kuruluşlarında okul tanıtımına katkı sağlamak
3
70
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Üniversite bünyesindeki komisyon ve kurul üyelikleri, vb. görevler
3
71
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Fakülte bünyesindeki komisyon ve kurul üyelikleri, vb. görevler
2
72
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Sosyal faaliyet, etkinlik, konferanslarda konuşmacı ya da organizatör olmak
2
73
Hizmet Kriterleri
İdari Görevler
Merkez Müdürlüğü
1
74
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak
80
75
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak
40
76
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak
40
77
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak
40
78
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak
20
79
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak
20
80
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak
10
81
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak
5
82
Hizmet Kriterleri
Etkinlikler
İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peysaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış olmak
5
83
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
100
84
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
60
85
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması
60
86
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
40
87
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.)
40
88
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
30
89
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
20
90
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak
20
91
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.)
20
92
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
20
93
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
20
94
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
10
95
Hizmet Kriterleri
Uygulamalı Faaliyetler
Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak
10
96
Eğitim Kriterleri
Verilen Dersler
Tamamlanan Lisansüstü Dersi
1,5
97
Eğitim Kriterleri
Verilen Dersler
Tamamlanan Lisans Dersi
1
98
Eğitim Kriterleri
Tez Danışmanlıkları
Tamamlanan Doktora Tezleri
40
99
Eğitim Kriterleri
İkinci Tez Danışmanlıkları
Tamamlanan Doktora Tezleri
20
100
Eğitim Kriterleri
Proje Yöneticiliği
Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
5
101
Eğitim Kriterleri
Tez İzleme Komitesi
Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
5
102
Eğitim Kriterleri
Tez Danışmanlıkları
Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
20
103
Eğitim Kriterleri
İkinci Tez Danışmanlıkları
Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
10
104
Eğitim Kriterleri
Tez İzleme Komitesi
Tamamlanan Doktora Tezleri
5
 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"