Program Hakkında


Türkiye'de ilk defa açılan İslam Ekonomisi ve Finans lisans programının normal öğrenim süresi 4 yıldır. Lisans öğrenimi süresince İslam ekonomisinin teorik arka planı ve İslami finans ile ilgili uygulamaya yönelik dersler ile birlikte genel ekonomi ve finans dersleri de alınır. Söz konusu derslere örnek olarak şunlar verilebilir; İslam İktisat Düşüncesi, İslam Ekonomisinin Temelleri, İslam İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, İslami Finans ve Bankacılık, Türkiye’de Katılım Bankacılığı. İlaveten, İktisada Giriş, Muhasebenin İlkeleri, İşletme Finansmanı, İstatistik, Ekonometri, İktisadi Büyüme ve Kalkınma gibi derslerle öğrencilerin yaygın iktisat teorisi ve iktisadın güncel meselelerine de hâkim olmaları amaçlanmaktadır. İslam Ekonomisi ve Finans lisans programında okuyan öğrenciler, ücretsiz çift anadal ve yandal yapabilecekleri gibi Osmanlıca, Arapça, İspanyolca, Rusça ve asgari katılımcı sayısına ulaştıkları takdirde istedikleri diğer yabancı dilleri ücretsiz olarak öğrenebilirler. 8 Yarıyıllık programda yer alan 11 adet genel seçimlik dersin 6 adetini aynı bölümden aldıklarında bu bölümde yandal yapabilecekleri gibi tümünü aynı bölümden alan öğrencilerin çift ana dal yapmaları durumunda yüklenecekleri ders yükü de azalmış olacaktır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olacak öğrenciler akademi dünyasının ilgili çalışma sahalarında kendilerine yer bulabileceklerdir. Bu hem ulusal ve uluslararası üniversiteler hem de araştırma kuruluşları çerçevesinde söz konusu olabilir. İkinci olarak, İslami Finans alanının ülkemizde öne çıkan kurumlarından olan Katılım Bankalarında çalışma imkânı elde edebilirler. Hali hazırda 6 Katılım Bankasının toplamda 1068 şubesi mevcut olup devlet katılım bankalarının da açılmasıyla bu alandaki talebin artması beklenmektedir. Nitekim Türkiye Katılım Bankaları Birliği başta olmak üzere konuyla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlardan bu konuda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç birçok platformda açık bir şekilde ifade edilmektedir. Katılım bankalarına ek olarak, bunlarla ilgili düzenlemelerin yürütüldüğü BDDK, TCMB, TMSF, Hazine Müsteşarlığı gibi kuruluşlar da potansiyel birer istihdam mahallidir. Üçüncü olarak, uluslararası İslam ekonomisi ve finansı kuruluşları olan İslam Kalkınma Bankası, IRTI, AAOIFI, IFSB, INCEIF gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Son olarak mezunların iktisat teorisi ve pratiğine de vâkıf olacakları için Borsa İstanbul, çeşitli bakanlıklar, devlet ve özel sektöre ait bankalar, yerli veya uluslararası şirketlerde de çalışabilirler.

Amaç:

İslam Ekonomisi ve Finansı Lisans programı, öğrencilere genel geçer iktisat bilimine alternatif bakış açısı kazandırma ve yeni çözümler önerme iddiasındaki İslam ekonomisi ve finansına dair hem teorik hem pratik bilgiler sunmayı ve bu sayede İslam ekonomisinin kadim tarihi, modern zamanlara değin serüveni ve günümüzdeki gelişmelerine hâkim olmaları amaçlanmaktadır.

Hedefler:

Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi 2 Ekim 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Strateji ve Eylem Planında, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının sağlanmasına ve dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulmasına yönelik öncelik ve eylemler belirlenmiştir. İstanbul’un bir finans merkezi olmasının en önemli ayaklarından birini ise İslami Finans ve Bankacılık oluşturmaktadır. Programın İslami Finans ve Bankacılık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılaması ve üniversitemizi bu alanda uluslararası bir cazibe merkezi yapması hedeflenmektedir.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"