Önceki Öğrenimi Tanıma


Örgün ve örgün olmayan öğrenmeyi de içeren mevcut eğitimi kabul prosedürleri, Türkiye’de gelişme safhasının henüz başındadır ve bu konuda ulusal düzeyde kapsamlı ve yeterli bir hukuksal çerçeve de bulunmamaktadır. Ancak, kurumsal özerklik çerçevesinde, RPL esasına dayalı bazı program gereksinimlerinden muaf olunmasını sağlayan kredilerin atanması için, kurumsal düzeyde bir takım uygulamalar da mevcuttur. Özellikle kapsamlı bir düzeyde uygulanan bu çalışmalarda, üniversiteye girişten önce yabancı dil, bilgisayar kullanımı gibi alanlarda bilgi ve beceriye sahip öğrenciler bir sınava tabi tutulmakta ve kabul edildikleri program tarafından belirli düzeyde başarılı bulunan öğrenciler müfredatın ilgili kısımlarından muaf sayılmaktadırlar. Bununla birlikte RPL, yurtdışı da dâhil olmak üzere, çalıştığı alanla eşit ya da daha yukarı düzeyde olan bir başka kuruma yatay geçiş yapmayı dileyen öğrenciler için de uygulanmaktadır. Böyle durumlarda, öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerle aynı ya da benzerlik gösteren derslerden, programın intibak kurulunun onayına istinaden muaf sayılabilirler.
 

Buna benzer kabul prosedürleri, üniversitemizde kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tarz uygulamalara ilişkin genel kabul koşullarına ait düzenlemeler, Eğitim ve Sınav Yönetmelikleri, Lisansüstü Programlara İlişkin Düzenlemeler ve Yönetmelikler ile Yatay Geçiş Öğrencilerine ilişkin Yönetmeliklerimizin ilgili bölümlerinde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"