Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Tarihine GirişTAR 1052016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet Mehdi İLHAN
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet Mehdi İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İslam tarihini ve İslam tarihinin temel öğretilerini, özellik ve dinamiklerini anlamak. İslam tarihinin insana, medeniyete ve bilim dünyasına geçmişten bu güne katkı ve yararlarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriğiBir din ve medeniyet olarak İslâmî hayat görüşünün yapısı Kur’an ve Hz. Muhammed (s.a.s)’in davranış ve hadisler ışığı altında tahlil edilecek. Bu meyanda Kur’an ve Sünnetin insanlığa ve medeniyete olan katkıları ortaya konacak. Bunu yaparken mezhep ve düşünce okullarının ileri gelen ilim adamlarının fikir ve düşüncelerine başvurmak suretiyle işlenen konu pekiştirilecektir. Kelam ve Fıkıh ve bu bağlamda Siyaset konuları ele alınacak ve bu konuların geçmişten günümüze İslam ve Dünya medeniyetine katkıları irdelenecektir. Zaman zaman XVI. yüzyılın sonundan itibaren başta Osmanlı Ülkesi olmak üzere, İslam dünyasında vuku bulan gelişmelerin zihniyet analizi yapılacak ve Avrupa’da ortaya çıkan yeni bilme tarzı ile ilişkisi ve bu ilişkinin sonuçlarının neden olduğu medeniyet bunalımına da işaret edilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCahiliye Dönemi Arap Yarımadası
2. Haftaİslam Öncesi ve Sonrası Araplar
3. HaftaHz. Muhammed ve Mekke Dönemi
4. HaftaHz. Muhammed ve Medine Dönemi
5. HaftaHz. Ebubekir ve Hz. Ömer Dönemi
6. HaftaHz. Osman ve Hz. Ali Dönemi
7. HaftaCemel ve Saffın Savaşları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEmeviler
10. HaftaAbbasiler
11. Haftaİslam’ın ilk yıllarında vergi sistemi
12. HaftaSelçuklu-Abbasi İlişkileri
13. HaftaEndülüs Emevileri
14. HaftaArap ve İslam Kültürü Üzerine Mülahazalar
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSabri Hizmetli, İslam Tarihi: Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1991. İhsan Süreyya Sırma, Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi, Beyan Yayınları İhsan Süreyya Sırma, Abbasiler Dönemi,, Beyan Yayınları
Diğer KaynaklarNuri Ünlü, İslam Tarihi 1 (Başlangıçtan Osmanlılara Kadar)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç - gereçlerini ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerileri kullanma kabiliyetine sahiptir ve bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanabilir.X
PÇ2Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
PÇ3Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.X
PÇ4Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.X
PÇ5Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılmamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.X
PÇ6Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.X
PÇ7Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.X
PÇ8Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.X
PÇ9Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması tasarlanması, arşivlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.X
PÇ10Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere erişme ve yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.X
PÇ11Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, alan dışı derslerden elde ettiği kazanımları disiplinler arası çalışmalarda uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"