Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Osmanlı Türkçesi ITAR 1032016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Okutman Akram NEJABATI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı alfabesini öğrenerek bu alfabe ile yazılan temel seviye metinleri okuyup anlayabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme becerisi kazanmak; Osmanlı alfabesi ile basit cümleler yazabilme becerisi kazanmak; Kelimenin Türkçe, Arapça veya Farsça olup olmadığını anlayabilme becerisi kazanmak.
Dersin İçeriğiOsmanlı Türkçesi bizim atalarımızın dilidir. Bu yazı dilini öğrenmek biz Türklere çok önemlidir; zira bu yazı vasıtasıyla geçmişimize ait olan uzun bir dönemin tarih ve kültürünü bu yazının yardımıyla gelecek nesillere öğretmeliyiz. Bu düşünce ile okulumuzda Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesi alfabesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, yazım kuralları ve metin çalışmaları bu ders programı içerisinde yapılacak diğer çalışmalardır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türkçeyi Osmanlı harfleriyle okuma ve yazma yeteneği kazanır1, 2, 12A
ÖÇ2Osmanlı tarihi eserlerini tanıma yeteneği kazanır1, 2, 12A
ÖÇ3Matbu metinleri okuma yeteneği kazanır1, 2, 12A
ÖÇ4Osmanlı arşivlerinde bulunan tüm belgeleri okuma yeteneği kazanır1, 2, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTarihte Türk toplumlarının kullandıkları alfabeler, Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfler ve okunuşları.
2. HaftaHarflerın yazımı, bitişmeleri ve yazı çeşitleri
3. HaftaSesli ve sessiz harfler, ismin halleri, zamirler
4. HaftaOsmanlı Türkçesinde ekler
5. HaftaOsmanlı Türkçesinde fiil çekimleri
6. HaftaOsmanlı Türkçesinin Arapça unsurları
7. HaftaOsmanlı Türkçesinin Farsça unsurları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOsmanlı Türkçesinde imla kuralları
10. HaftaOsmanlı Türkçesine ait metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak
11. HaftaNesir okuma çalışmaları
12. HaftaTarih metinleri okuma çalışmaları
13. HaftaOsmanlı Türkçesine ait metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak
14. HaftaOsmanlı Türkçesine ait metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak
15. HaftaOsmanlı Türkçesine ait metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak ve final hazırlığı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları, İstanbul 2012. Numan Külekçi, Osmanlı Türkçesi, Sahhaflar Kitap Sarayı Yayınları, İstanbul 2011. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş 1, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul 2017. Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2015.
Diğer KaynaklarYılmaz Kurt, Osmanlı Türkçesi I, Akçay Yayınları, Ankara 2010. Muhammed Ali Ensarİ, Osmanlıca İmla Müfredatı, Hayrat Neşriyat 2012. Mahmut Ak- Fahameddin Başar, Osmanlı Türkçesi, Dünya Yayıncılık, İstanbul 2008. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul 1996. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, İstanbul 2016. Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, SAY Yayınları, İstanbul 2015.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç - gereçlerini ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerileri kullanma kabiliyetine sahiptir ve bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanabilir.X
PÇ2Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
PÇ3Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.X
PÇ4Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.X
PÇ5Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılmamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.X
PÇ6Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.X
PÇ7Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.X
PÇ8Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.X
PÇ9Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması tasarlanması, arşivlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.X
PÇ10Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere erişme ve yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.X
PÇ11Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, alan dışı derslerden elde ettiği kazanımları disiplinler arası çalışmalarda uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.004.0068.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.002.0028.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0014.0014.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"