Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Siyaset Bilimine Giriş POL 1012016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere siyaset biliminin nasıl bir bilim alanı olduğunu ve nasıl araştırma yaptığını gösterip siyaset biliminin temel konuları ve kavramları hakkında bir kavrayış düzeyini kazandırmaktır. Bu bağlamda iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi gibi konular üzerinde durularak öğrencilerin bu konularla ilgili temel bir kavrayışa sahip olmaları amaçlanmaktadır. r.
Dersin İçeriğiBu derste, bir bilim olarak siyaset bilimin konusu,kapsamı ve yöntemi üzerinde durularak, siyaset biliminin temel araştırma konuları arasında yer alan iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, siyasal seçimler gibi konular ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Siyaset biliminin farklı tanımlarını bilir ve bu tanımların birbiriyle ilişkisini saptar.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Siyasi düşünceler tarihi bağlamında siyaset biliminin geleneksel olarak hangi konularla ilgilendiğini ifade eder.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Siyaset biliminin kapsamına giren çağdaş konuların neler olduğunu irdeler.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Özellikle iktidarın doğasının ve devletin bir örgüt olarak neleri ifade ettiğini elindeki ölçütlere göre eleştirir.1, 2, 3A, C
ÖÇ5Demokrasinin anlamını kavrar ve çağdaş demokrasinin ayırt edici unsurlarını farklı şekli ile tanır.1, 2, 3A, C
ÖÇ6Siyasal hayatın aktörlerinin neler olduğunu bilir ve siyasal hayata katılımı, katılma biçimlerini ve katılımı etkileyen faktörleri ilişkilendirir.1, 2, 3A, C
ÖÇ7Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; 1- Siyaset bilimini konusu, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olur 2- Siyaset biliminin nasıl bir sosyal bilim olduğunu kavrar 3- Siyasal hayatın ve sistemlerin temel konularını neler olduğunu bilir1, 2, 3A
ÖÇ8Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; 1- Siyaset bilimini konusu, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olur 2- Siyaset biliminin nasıl bir sosyal bilim olduğunu kavrar 3- Siyasal hayatın ve sistemlerin temel konularını neler olduğunu bilir1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin konusu ve amacının tanıtımı
2. HaftaSiyaset Biliminin konusu ve tarihsel gelişimi
3. HaftaSiyaset bilimi açısından devlet: yapı ve işlev
4. Haftaİktidar ve siyasal iktidar
5. HaftaSiyasal iktidar ve meşruiyet
6. HaftaSiyasal Sistemler
7. HaftaDemokrasi: Yapı ve işlev
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSiyasal Partiler
10. HaftaSeçim sistemleri
11. HaftaKamuoyu ve Baskı grupları
12. HaftaSiyasal Seçkinler
13. HaftaSiyasal katılma
14. HaftaSivil toplum ve demokrasi
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu(1) M. Kapani, Politika Bilimine Giriş,BB101 Yayınları, 2015. (2) A.Y. Sarıbay ve S.Öğün, Bir Politik Bilim Perspektifi, Asa Yayınları. 1988.
Diğer Kaynaklar(1) A. Heywood, Siyaset, Adres Yayınları, 2004. (2) D. Dursun, Siyaset Bilimi, Beta, 2002.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç – gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir.X
PÇ2Sosyoloji disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar.X
PÇ3Sosyoloji disiplini ve ilgili alanlarda elde ettiği birikimi aktif biçimde yazılı ve sözlü yolla ifade edebilir, bu alanlarda ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara araştırma ve rapor sunar.X
PÇ4Sosyoloji metotlarını kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerine sahiptir.X
PÇ5Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara, akımlara ve tartışmalara eleştirel yönden yaklaşabilir.X
PÇ6Alanındaki yönelimleri, ihtiyaçları bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir.X
PÇ7Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenir, bağımsız veya takım çalışması yaparak çözümler üretir.X
PÇ8Sosyoloji alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).X
PÇ9Sosyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.X
PÇ10Sosyoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.X
PÇ11Sosyolojik bilgiyi, diğer toplum bilimleriyle disiplinler arası bir düzlemde farklı toplum ve kültürlerde etkili bir şekilde işler ve disiplinler arası çalışmalara katılır.X
PÇ12Alanında bilgisini geliştirmek yeni açılımlar ortaya koymak için çaba gösterir, yeniliklere açıktır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi20.002.0040.0000
3Ara Sınav1.0045.0045.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"