Program Hakkında


Tarih, sosyal bilimlerin neredeyse tamamını kullanan bir bilim dalıdır. İlahiyat, sosyoloji, filoloji, diplomasi, hukuk, iktisat gibi diğer bilim dalları, tarihin alet ilimlerinden addedilir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya, kadim medeniyetler kavşağında yer aldığından, siyasi ve diplomatik gelişmeler sürekli tarihe atfedilmektedir. Pekçok bilim dalından daha eski bir geçmişe sahip olan tarihin, asırlardır yapılan çalışmalar bakımından ülkemizde geleneği yerleşmiş addedilebilir. Yine diğer bilim dallarıyla mukayese edildiğinde, dünya çapında ve atıf alan yayın ve araştırma sahasına sahiptir. Yakın çevremizdeki onlarca devletin tarihinin Osmanlı arşivlerinden araştırabileceği düşünüldüğünde Tarih Bölümünün önemi bir kat daha artmaktadır. Rusça, Farsça, İtalyanca, İspanyolca ve diğer orta Avrupa dillerinin bilinmesi halinde dünyanın en orijinal ve en kıymetli tarih araştırmalarının sadece ülkemizde yapılabileceği kolayca anlaşılabilir. Sosyal bilimlerin öneminin giderek arttığı çağımızda, programımız ülkemizin ve çevre ülkelerin ihtiyacı olan tarih araştırmacılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için İstanbul’da bulunan Osmanlı Arşivleri, Yazma Eserler Başkanlığı, Beyazıt Kütüphanesi, IRCICA Kütüphanesi, İSAM Araştırma Merkezi en önemli unsurlardan oluşmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesi tarafından verilecek olan formasyon dersleri, mezunlarımızın öğretmen olarak atanmaları için ayrıca bir kapı aralayacaktır.

Amaç:

Tarih Bölümü, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere en doğru ve güncel bir şekilde aktarmayı hedefleyen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Amacımız, Tarih bölümünü tercih eden öğrencilerimize yeterli düzeyde tarih bilgisi edinme, tarih araştırmalarında kullanılan belgeleri okuyup, anlama ve yorumlama becerisinin yanında farklı disiplinlerden alacağı yardımla karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyeti kazandırmaktır. Bölüm müfredatı, Türk tarihinin yanı sıra, dünya tarihinin farklı alanlarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu alanları yeterince kavrayabilmek için lisans ve lisansüstü öğretimi boyunca Osmanlıca derslerinin dışında, Latince, Arapça, Farsça gibi klasik diller ve İspanyolca, Fransızca gibi modern diller bölümümüzde seçmeli ders olarak verilmektedir. Diğer taraftan, bölümümüzde, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hayata hazırlanması kapsamında tarih disiplini dışında etkinlikler de yapılmaktadır.

Hedef:

Tarih Bölümü olarak hedefimiz sadece tarih bilgi ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek değil aynı zamanda her yıl iki yüze yakın öğrencisini mezuniyet sonrası hayata hazırlamak ve farklı iş imkanları ile buluşturmaktır. Bu hedefle yola çıkan bölümümüz öğrencilerine öncelikle üniversitelerde akademik kariyer (yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, araştırma görevliliği) ve devlet/özel okullar ve dershanelerde öğretmenlik gibi meslek gruplarında iş imkanı yaratmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra tarihçi vasfını kazanarak mezun olan öğrencilerimizin sahip oldukları donanım ve becerileri kullanabilecekleri farklı alanlara yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Osmanlı arşivlerinde uzman veya uzman yardımcılığı, dış işlerinde katiplik, kütüphanelerde personel, uzman ve uzman yardımcılığı, gazetecilik, yayın kurullarında editörlük, kültür ve turizm bakanlıklarında uzmanlık gibi iş imkanları için zemin hazırlamaktır.

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"