Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
GIDA VE TARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GTUAM): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; gıda ve tarım ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, gıda sanayisi ve tarım alanındaki problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.
(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin tarımsal kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
b) İstanbul ili ve Marmara Bölgesi ile ilgili gıda ve tarım konularında projeler üretmek ve gerekli çalışmaları yapmak.
c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
ç) Endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.
d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
e) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.
f) Bölgenin sosyo-ekonomik ve politik değişimine yönelik araştırmalar yapmak.
 
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
 
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 6 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi, Müdüre vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
 
Müdürün görevleri
MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.
ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Rektöre sunmak.
 
Yönetim kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
 
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"