İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSAR) Yönetmeliği


İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSAR) Yönetmeliği
17 Ağustos 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29091
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,
ç) Rektör:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadim medeniyetlerin başkenti,  dünya kültürünün en önemli varislerinden olan İstanbul’un kurulduğu günden bugüne tarihsel süreç içindeki sosyal, kültürel, ekonomik, finansal, siyasal, dinî vb. alanlardaki tecrübe, birikim, gelişmeler, kurumlar ve yapılarla ilgili akademik çalışmalar yapmak ve şehrin geleceği ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmek; Üniversite içinde ve dışında bu alanda çalışan kişiler ve kurumlar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası akademik düzeyde alana katkı sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin araştırma faaliyetlerini desteklemek.
b) Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.
c) Alanla ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak.
ç) Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
d) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcısı
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üçyıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyleÜniversitenin öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı atar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
d) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, onun süresini tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veyaçalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş veönerilerde bulunur.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
 
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"