Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
(Öğrenme Yetkinliği)
İslami İlimler, Din bilimleri ve İslam medeniyetine dair disiplinlerde vahiy ve sünnet temelleri ışığında, evrensel yükseköğretim kriterlerine göre araştırma, inceleme yapabilme ve kendini yenileyebilme becerisine sahip olur.
Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
1İslami İlimler, Din bilimleri ve İslam medeniyetine dair disiplinlerde vahiy ve sünnet temelleri ışığında, evrensel yükseköğretim kriterlerine göre araştırma, inceleme yapabilme ve kendini yenileyebilme becerisine sahip olur.
2Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
3İslami İlimlere ilişkin muhtelif alanlarda, disiplinler arası çalışma ve değerlendirme becerisi kazanır.
4Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay, durum ve problemlere, İslami ilimler ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanıma, tanımlama ve sistem oluşturma, değerlendirme, raporlama şeklinde çözüm yaklaşımları/önerileri sunar.
5Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıların biyolojik, psikolojik, sosyal ve dinî gelişim özelliklerine göre eğitim içeriği oluşturup uygun yöntem ve tekniklerle dinî bilgi ve değerleri aktarır.
6İslami İlimler ve ilişkili disiplinlerin birincil ve ikincil bilgi kaynaklarını orijinal lisanından – Arapça, Farsça, İngilizce – tanır, kullanır ve yorumlar.
7İslami İlimler ve ilişkili disiplinlerde bilimsel çalışma süreçlerinde gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini ve çağdaş materyalleri kullanır.
8İslam kültür ve medeniyetinin kendine özgü niteliklerini tanıyarak, tarihî ve kültürel mirasa aidiyet bilinci kazanır.
9Millî ve manevi değerler hususunda farkındalık geliştirerek, sapkın ve tahrif edici akımlardan uzak; Türk milletinin örf ve geleneklerini tanıma, yaşama ve aktarabilme becerilerine sahip olur.
10İslami İlimler ve ilişkili disiplinlere dair araştırma ve çalışmalarda bireysel, sosyal ve kurumsal sorumluluk bilinci içinde meslek ve bilim etiğine uygun davranır.
11İslami İlimler nosyonunu ve Din eğitimi formasyonunu, Türk-İslam Medeniyet şuuru ve akıl-iman bütünlüğü içinde hayatına yansıtarak İslam’ın yüce değerlerini şahsında bir fazilet hâline getirmeyi asli bir görev görür.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Bireysel ve kurumsal planda etkili din hizmeti verebilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyon yeterliğine sahip olur.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kült

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"