Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Ahlak FelsefesiISF 4102016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Turan KOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Felsefi ve dini ahlakın temel yapısı; İslam filozoflarının dinsel ahlakı felsefi açıdan nasıl inceledikleri ve böyle bir incelemenin çağdaş imkanını araştırmak.
Dersin İçeriğiFelsefe ahlak ilişkisi, İslam –ahlak- felsefe ilişkisi, ahlakî değerler, amelî ahlak, ferdin iç âlemiyle olan ilişkilerinden doğan ahlakî davranışlar, ferdin Allah’la olan ilişkilerinden doğan ahlakî davranışlar (dînî ahlak), ferdin toplum ile ilişkilerinden doğan ahlakî eylemler (sosyal ahlak), aile ahlakı, komşuluk ahlakı, toplum ahlakı, Müslümanların karşılıklı sorumlulukları, devlet ahlakı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ahlakın evrensel karakterinden yola çıkarak, İslam ahlakı, felsefi bir zeminde incelenir ve çok kültürlü bir toplumda pratik olarak uygulanır. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaNiçin Ahlak? Felsefenin ve Dinin Konusu olarak Ahlak
2. HaftaAhlak Türleri: Rasyonel, Empirik, Doğal ve Dinsel
3. Haftaİslam´da dini ahlakın genel karakteri ve dinamikleri
4. HaftaOrtaçağ İslam düşüncesine felsefi ahlak niçin ve nasıl girmiştir
5. HaftaFelsefi ve Dini Ahlak´ın İslam düşüncelerindeki tezahürleri: Giriş
6. HaftaMutezile-Eşariye-Maturidiye üçgeninde ahlak tartışmaları: Giriş
7. HaftaFilozoflar ve Görüşleri: K. Abdu´l-Cebbar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFilozoflar ve Görüşleri: Kindi ve Ebu Bekr er-Razi
10. HaftaFilozoflar ve Görüşleri: İbn Miskeveyh
11. HaftaFilozoflar ve Görüşleri: Farabi ve İbn Sina
12. HaftaFilozoflar ve Görüşleri: Gazali ve İbn Ruşd
13. HaftaFilozoflar ve Görüşleri: Tusi ve Devvani
14. Haftaİslam Ahlak Telakkilerinin Değerlendirilmesi
15. HaftaGelecekteki İslam Ahlak Felsefelerine Giriş
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAristoteles, Nikomakhos´a Etik Farabi, Tahsilu´s-Saade
Diğer KaynaklarNasiruddin et-Tusi, Ahlak-ı Nasıri Gazali, İhya Macid Fahri, İslam Ahlak Teorileri Ahmet Cevizci, Ahlak
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"